Vytvorenie inštalátora agenta (obsahujúceho aj bezpečnostný produkt ESET)

Proces vytvárania all-in-one inštalátora (obsahujúceho ESET Management Agenta a bezpečnostný produkt ESET) je podobný ako v prípade Sprievodcu spustením.


important

Inštalačný balík je v podobe súboru .exe a je platný len pre operačné systémy Microsoft Windows.

Kliknite na Iné možnosti nasadenia v časti Rýchle odkazy na paneli s ponukami. V okne Nasadiť agenta kliknite na Vytvoriť inštalátor pod možnosťou Vytvoriť all-in-one inštalátor (iba Windows). Otvorí sa okno Vytvoriť all-in-one inštalátor.

Základné

Ak nesúhlasíte so zasielaním správ o zlyhaní programu a anonymných telemetrických údajov (verzia a typ operačného systému, verzia produktu ESET a ďalšie informácie súvisiace s produktom) spoločnosti ESET, zrušte označenie možnosti Zúčastniť sa programu zlepšovania produktov. Ak ponecháte túto možnosť označenú, telemetrické údaje a správy o zlyhaní programu budú odosielané spoločnosti ESET.

Obsah balíka – vyberte si z nasledujúcich možností:

Management Agent – ak v Obsahu balíka nevyberiete žiadne ďalšie položky, inštalátor bude zahŕňať iba ESET Management Agenta. Túto možnosť vyberte v prípade, že chcete nainštalovať bezpečnostný produkt ESET na klientsky počítač neskôr alebo na klientskom počítači už bezpečnostný produkt nainštalovaný je.

Bezpečnostný produkt – obsahuje bezpečnostný produkt ESET s ESET Management Agentom. Túto možnosť vyberte v prípade, že na klientskom počítači nie je nainštalovaný žiadny bezpečnostný produkt ESET a chcete ho nainštalovať pomocou ESET Management Agenta.

Šifrovanie celého disku – šifrovanie je dostupné len v prípade, ak je aktívna licencia pre ESET Full Disk Encryption.

Enterprise Inspector Agent – zahrnúť ESET Enterprise Inspector Agenta do inštalátora.

Bezpečnostný produkt

1.Licencia (Voliteľné) – licenciu môžete pridať pomocou niektorej z metód popísaných v časti Správa licencií. Ak už máte existujúce licencie v Správe licencií, jednoducho vyberte licenciu, ktorá bude použitá na aktiváciu bezpečnostného produktu ESET počas inštalácie. Ak nevyberiete licenciu, môžete vytvoriť inštalátor bez nej a aktivovať produkt neskôr. Pridať či odobrať licenciu môže len správca, ktorý má ako domácu skupinu nastavenú skupinu Všetko a má oprávnenie na zápis pre licencie v danej skupine.

2.Produkt – vyberte bezpečnostný produkt ESET, ktorý bude nainštalovaný spolu s ESET Management Agentom.


note

Ak sa nezobrazujú žiadne inštalačné súbory produktu, uistite sa, že máte repozitár nastavený na AUTOSELECT. Podrobnosti nájdete v Nastaveniach servera v časti Pokročilé nastavenia.

3.Jazyk – vyberte si jazyk inštalátora bezpečnostného produktu ESET.

4.Môžete tiež prípadne vybrať Politiku, ktorá bude aplikovaná na bezpečnostný produkt ESET počas jeho inštalácie.

5.Nastavenia ochrany – označením začiarkavacieho poľa vedľa príslušného nastavenia bude dané nastavenie použité v rámci inštalácie.

oZapnúť systém spätnej väzby ESET LiveGrid® (odporúčané)

oZapnúť detekciu potenciálne nechcených aplikácií – podrobnejšie informácie nájdete v našom článku databázy znalostí.

Označte začiarkavacie políčko Nedefinovať nastavenia ochrany (neodporúča sa), ak nechcete definovať nastavenia ochrany v rámci inštalácie, ale chcete ich nastaviť neskôr prostredníctvom politiky.

6.Označte možnosť Súhlasím s podmienkami licenčnej dohody s koncovým používateľom a beriem na vedomie zásady ochrany osobných údajov. Viac informácií nájdete v Licenčnej dohode s koncovým používateľom (EULA), Podmienkach používania a zásadách ochrany osobných údajov pre produkty ESET.

Enterprise Inspector Agent

Požiadavky na aktiváciu ESET Enterprise Inspector Agenta:

Na aktiváciu ESET Enterprise Inspector Agenta je potrebná licencia ESET Enterprise Inspector.

Kompatibilný bezpečnostný produkt ESET nainštalovaný na spravovanom počítači.

1.Licencia (voliteľné) – ESET odporúča vybrať licenciu ESET Enterprise Inspector na aktiváciu ESET Enterprise Inspector Agenta počas inštalácie. Ak vytvoríte inštalátor bez licencie, ESET Enterprise Inspector Agenta môžete aktivovať aj neskôr.

2.Produkt/verzia – vyberte verziu ESET Enterprise Inspector Agenta. Predvolene je vybraná najnovšia dostupná verzia.

3.Konfiguračná politika (voliteľné) – vyberte existujúcu politiku ESET Enterprise Inspector Agenta, ktorá sa použije na úpravu nastavení počas inštalácie ESET Enterprise Inspector Agenta.

4. Označte možnosť Súhlasím s podmienkami licenčnej dohody s koncovým používateľom a beriem na vedomie zásady ochrany osobných údajov. Viac informácií nájdete v Licenčnej dohode s koncovým používateľom (EULA), Podmienkach používania a zásadách ochrany osobných údajov pre produkty ESET.

5.Zadajte Názov hostiteľa ESET Enterprise Inspector Serveraport pripojenia špecifikovaný počas inštalácie ESET Enterprise Inspector Servera (prednastavený port je 8093).

6.Vyberte Certifikačnú autoritu na pripojenie na ESET Enterprise Inspector Server.

Certifikát

Partnerský certifikát a certifikačná autorita ESET PROTECT sú zvolené automaticky podľa dostupných certifikátov. Ak chcete použiť iný certifikát ako ten, ktorý bol zvolený automaticky, kliknite na ESET PROTECT Certifikát. Zobrazí sa zoznam dostupných certifikátov, z ktorého môžete vybrať vami požadovaný certifikát. Ak chcete používať Vlastný certifikát, kliknite na prepínacie tlačidlo a nahrajte certifikačný súbor .pfx.

V prípade potreby zadajte vašu Prístupovú frázu certifikátu. Je potrebné ju zadať napríklad vtedy, ak ste prístupovú frázu špecifikovali počas inštalácie ESET PROTECT alebo ak používate vlastný certifikát s prístupovou frázou. V opačnom prípade ponechajte pole Prístupová fráza certifikátu prázdne.


warning

Prístupová fráza certifikátu nesmie obsahovať nasledujúce znaky: " \ Tieto znaky spôsobujú kritickú chybu počas inicializácie agenta.


important

Prístupovú frázu certifikátu je možné extrahovať, pretože je vložená v súbore .exe.

Pokročilé

Táto sekcia vám umožňuje upraviť all-in-one balík inštalátora podľa vlastných potrieb:

1.V prípade potreby môžete zmeniť Názov inštalačného balíka a zadať preň Popis.

2.Kliknite na Vyberte značky pre priradenie značiek.

3.Nadradená skupina (voliteľná) – vyberte Nadradenú skupinu, do ktorej bude počítač po inštalácii umiestnený. Môžete vybrať existujúcu skupinu alebo vytvoriť novú skupinu, do ktorej bude zariadenie pridané po nasadení inštalátora.

4.ESET AV Remover – túto možnosť označte v prípade, ak chcete odinštalovať alebo úplné odstrániť antivírusový softvér tretej strany z cieľového zariadenia.

5.Počiatočná konfigurácia inštalátora (voliteľné) – túto možnosť použite v prípade, ak chcete aplikovať konfiguračnú politiku na ESET Management Agenta. Kliknite na Vybrať v časti Konfigurácia agenta (voliteľná) a vyberte si zo zoznamu dostupných politík. Ak vám nevyhovuje žiadna z prednastavených politík, môžete vytvoriť novú politiku alebo najprv upraviť už existujúce politiky.

6.Názov hostiteľa servera (voliteľné) – zadajte názov hostiteľa alebo IP adresu ESET PROTECT Servera. V prípade potreby môžete zadať číslo Portu (štandardne je to 2222).

7.Ak používate HTTP Proxy, označte možnosť Zapnúť HTTP Proxy nastavenia a zadajte konfiguráciu proxy (Hostiteľ, Port, Prihlasovacie menoHeslo) na nastavenie pripojenia ESET Management Agenta k proxy a umožnenie preposielania komunikácie medzi ESET Management Agentom a ESET PROTECT Serverom. Pole Hostiteľ predstavuje adresu počítača, na ktorom beží HTTP Proxy. HTTP Proxy predvolene používa port 3128. V prípade potreby môžete nastaviť iný port. Uistite sa, že rovnaký port je zadaný aj v nastaveniach HTTP Proxy.


important

Komunikačný protokol medzi Agentom a ESET PROTECT Serverom nepodporuje autentifikáciu. Žiadne proxy riešenie sprostredkujúce komunikáciu medzi Agentom a ESET PROTECT Serverom, ktoré si vyžaduje autentifikáciu, nebude funkčné.

Použitím možnosti Použiť priame pripojenie, ak nie je k dispozícii HTTP proxy vyriešite situáciu, keby bol klient mimo dosah proxy.

8.Kliknite na Dokončiť.

9.Stiahnite si vygenerovaný all-in-one inštalačný balík. Vyberte verziu, ktorú chcete nasadiť:

oStiahnuť 32‑bitovú verziu (napr. PROTECT_Installer_x86_en_US.exe)

oStiahnuť 64‑bitovú verziu (napr. PROTECT_Installer_x64_en_US.exe)

oStiahnuť verziu ARM64 (napr. PROTECT_Installer_arm64.exe) – ESET Management Agenta alebo bezpečnostný produkt ESET vo verzii x86 alebo x64 nie je možné nainštalovať na Windows ARM64.


important

Všetky dáta stiahnuté z repozitára (ESET Repository alebo vlastný mirror repozitár) sú digitálne podpísané spoločnosťou ESET, pričom ESET PROTECT Server overuje hash súborov a PGP podpisy. ESET PROTECT Server generuje All-in-one inštalátor lokálne. All-in-one inštalátor preto nie je digitálne podpísaný, čo môže pri jeho sťahovaní vygenerovať upozornenie vo webovom prehliadači alebo upozornenie samotného operačného systému a zabrániť inštalácii na systémoch, kde sú nepodpísané inštalátory blokované.

 

10. Spustite súbor inštalačného balíka na klientskom počítači. Tento inštalačný balík nainštaluje ESET Management Agenta a bezpečnostný produkt ESET na zariadenie a pripojí ho k ESET PROTECT. Podrobné inštrukcie nájdete v časti Sprievodca inštaláciou. Inštalačný balík môžete spustiť v tichom režime, ak chcete skryť okno sprievodcu inštaláciou.