Zarządzanie zestawami uprawnień

manage_permission_sets

Aby zarządzać zestawem uprawnień, kliknij zestaw uprawnień i wybierz jedną z dostępnych czynności:

Zestaw uprawnień

details_default Pokaż szczegóły — wyświetlenie szczegółów zestawu uprawnień.

audit_log Zapisz w dzienniku - Służy do wyświetlania dziennika inspekcji dla wybranego elementu.

icon_tags TagiEdytowanie tagów (przypisywanie, cofanie przypisania, tworzenie, usuwanie).

edit_default Edytujedytowanie zestawu uprawnień.

duplicate_default Zduplikuj — utworzenie duplikatu zestawu uprawnień, który można zmodyfikować i przypisać odpowiedniemu użytkownikowi. Duplikat zostanie zapisany w grupie domowej użytkownika, który dokonał duplikacji.

delete_default Usuń — usunięcie zestaw uprawnień.

 

Przypisania

icon_domain_users Pokaż użytkowników macierzystych — wyświetlenie listy przypisanych użytkowników macierzystych.

icon_user_group Pokaż zmapowane grupy zabezpieczeń — wyświetlenie listy przypisanych zmapowanych polityk bezpieczeństwa grupy domenowej.

 

Uprawnienia dostępu

move_default Grupa dostępu > move_default Przenieś — przeniesienie zestawu uprawnień do innej grupy statycznej.

 


warning

Wszystkie wstępnie zdefiniowane zestawy uprawnień mają przypisaną grupę Wszystkie w sekcji Grupy statyczne. Należy wziąć to pod uwagę, przypisując je użytkownikowi. Użytkownicy będą dysponować danymi uprawnieniami w odniesieniu do wszystkich obiektów w programie ESET PROTECT.

Tworzenie lub edytowanie zestawu uprawnień

Aby utworzyć nowy zestaw uprawnień, kliknij opcję Nowy. Aby edytować istniejący zestaw uprawnień, wybierz odpowiedni zestaw uprawnień i kliknij przycisk Edytuj.

Podstawowe

Wprowadź nazwę zestawu (ustawienie obowiązkowe). Można również dodać opis i znaczniki.

Kliknij opcję Wybierz tagi, aby przypisać tagi.

Grupy statyczne

Można wybrać grupę statyczną (lub wiele grup statycznych) lub utworzyć nową grupę, która przyjmie tę kompetencję. Uprawnienia zaznaczone w sekcji Funkcjonalność będą stosowane do obiektów w grupach wybranych w tej sekcji.

Funkcjonalność

Zaznacz poszczególne moduły, do których chcesz udzielić dostępu. Użytkownik o tych kompetencjach będzie miał dostęp do określonych zadań. Można również ustawić inne uprawnienia dla każdego typu zadania serwera i zadania klienta. Dostępne są cztery wstępnie zdefiniowane zestawy funkcjonalności. Wybierz jeden z czterech zestawów lub ręcznie zaznacz pola wyboru funkcjonalności.

Nadanie uprawnienia Zapis powoduje automatyczne nadanie uprawnień Użycie i Odczyt. Nadanie uprawnienia Użycie powoduje automatyczne nadanie uprawnienia Odczyt.

Grupy użytkowników

Może zostać dodana grupa użytkowników (lub wiele grup użytkowników), których parametry mogą być użyte w ramach polityki (na przykład Zarządzanie urządzeniami mobilnymi ESET dla systemu iOS lub Tryb wstrzymania polityk.

Użytkownicy

Należy wybrać użytkownika, któremu zostanie przypisany zestaw uprawnień. Wszyscy dostępni użytkownicy są wyszczególnieni z lewej strony. Wybierz określonych użytkowników lub wybierz wszystkich użytkowników przy użyciu przycisku Dodaj wszystkich. Użytkownicy przypisani są wyszczególnieni po prawej stronie. Przypisanie użytkownika nie jest wymagane na tym etapie — można zrobić to później.

Podsumowanie

Przejrzyj ustawienia skonfigurowane w odniesieniu do tych kompetencji i kliknij przycisk Zakończ. Zestaw uprawnień zostanie zapisany w grupie domowej użytkownika, który go utworzył.

Opcja Zapisz jako tworzy nowy zestaw uprawnień na podstawie edytowanego zestawu uprawnień. Dla nowego zestawu uprawnień należy podać nazwę.