Wprowadzenie do programu ESET PROTECT

Witamy w oprogramowaniu ESET PROTECT w wersji 9.0. ESET PROTECT to program umożliwiający zarządzanie produktami firmy ESET na stacjach roboczych, serwerach i urządzeniach mobilnych w środowisku sieciowym z jednej lokalizacji centralnej. Przy użyciu konsoli internetowej ESET PROTECT można wdrażać rozwiązania ESET, zarządzać zadaniami, egzekwować polityki bezpieczeństwa, monitorować stan systemu, a także szybko reagować na problemy i wykrycia pojawiające się na komputerach zdalnych. Zobacz także tematy Przegląd architektury i elementów infrastruktury programu ESET PROTECT, Informacje wstępne dotyczące konsoli internetowej ESET PROTECT i Obsługiwane środowiska przydzielania komputerów.

Program ESET PROTECT składa się z następujących komponentów:

Serwer ESET PROTECT — serwer ESET PROTECT można instalować na serwerach z systemem Windows oraz Linux. Jest on również dostępny jako urządzenie wirtualne. Obsługuje komunikację z agentami i gromadzi dane aplikacji oraz przechowuje je w bazie danych.

Konsola internetowa ESET PROTECT — konsola internetowa ESET PROTECT jest podstawowym interfejsem pozwalającym na zarządzanie komputerami klienckimi w Twoim środowisku. Umożliwia wyświetlanie podsumowania stanu klientów w danej sieci oraz zdalne wdrażanie rozwiązań ESET na niezarządzanych komputerach. Po zainstalowaniu serwera ESET PROTECT dostęp do konsoli internetowej można uzyskać przy użyciu przeglądarki internetowej. Jeśli użytkownik zdecyduje się udostępnić serwer sieciowy przez Internet, może używać programu ESET PROTECT z dowolnego miejsca, za pomocą dowolnego urządzenia z połączeniem internetowym. Konsolę internetową ESET PROTECT można zainstalować na innym komputerze niż ten, na którym jest zainstalowany serwer ESET PROTECT.

Agent ESET Management — agent ESET Management usprawnia komunikację pomiędzy serwerem ESET PROTECT a komputerami klienckimi. Agent musi być zainstalowany na komputerze klienckim, aby nawiązać komunikację pomiędzy tym komputerem a serwerem ESET PROTECT. Ponieważ agent ESET Management znajduje się na komputerze klienckim i umożliwia przechowywanie wielu scenariuszy zabezpieczeń, korzystanie z agenta znacznie zwiększa szybkość reagowania na nowe wykrycia. Przy użyciu konsoli internetowej ESET PROTECT można wdrożyć agenta ESET Management na komputerach niezarządzanych identyfikowanych przez usługę Active Directory lub przy użyciu narzędzia ESET RD Sensor. W razie konieczności można ręcznie zainstalować agenta ESET Management na komputerach klienckich.

Narzędzie Rogue Detection Sensor — narzędzie ESET PROTECT Rogue Detection (RD) Sensor służy do wykrywania niezarządzanych komputerów w danej sieci i umożliwia wysyłanie ich danych do serwera ESET PROTECT. Dzięki temu można z łatwością dodawać nowe komputery klienckie do sieci objętej zabezpieczeniami. Wykryte komputery są zapamiętywane w narzędziu RD Sensor i te same informacje nie są wysyłane ponownie.

Serwer proxy Apache HTTP — usługa, z której można korzystać w połączeniu z programem ESET PROTECT w celu:

oDystrybuowania aktualizacji wśród komputerów klienckich oraz przesyłania pakietów instalacyjnych do agenta ESET Management.

oPrzekazywania komunikacji z agentów ESET Management do serwera ESET PROTECT.

Moduł zarządzania urządzeniami mobilnymi — komponent umożliwiający zarządzanie urządzeniami mobilnymi (z systemem Android i iOS) przy użyciu programu ESET PROTECT oraz administrowanie programem ESET Endpoint Security dla systemu Android.

Urządzenie wirtualne ESET PROTECT — urządzenie wirtualne ESET PROTECT jest przeznaczone dla użytkowników, którzy chcą uruchamiać ESET PROTECT w środowisku zwirtualizowanym.

Mirror Tool — narzędzie Mirror Tool jest potrzebne w przypadku aktualizacji bazy danych wirusów offline. Jeśli komputery klienckie nie mają połączenia z Internetem, przy użyciu narzędzia Mirror Tool można pobrać pliki aktualizacji z serwerów aktualizacji firmy ESET, aby przechowywać je lokalnie.

ESET Remote Deployment Tool — to narzędzie umożliwia wdrażanie pakietów kompleksowych utworzonych w konsoli internetowej ESET PROTECT. Stanowi ono wygodny sposób dystrybucji agenta ESET Management z produktem firmy ESET na komputerach w sieci.

ESET Business Account — nowy portal licencyjny produktów biznesowych ESET pozwala na zarządzanie licencjami. Instrukcje na temat aktywowania produktu zawiera sekcja ESET Business Account w niniejszym dokumencie. Informacje na temat używania rozwiązania ESET Business Account zawiera Podręcznik użytkownika ESET Business Account. Jeśli już istnieje nazwa użytkownika i hasło wydane przez firmę ESET, które ma zostać przekonwertowane na klucz licencyjny, należy zapoznać się z sekcją Konwertowanie poświadczeń licencyjnych starszej wersji.

ESET Enterprise Inspector — wszechstronny system detekcji i reakcji dla punktów końcowych, którego funkcje obejmują: wykrywanie incydentów, zarządzanie i odpowiedź na incydenty, zbieranie danych, wskaźniki wykrycia naruszeń, wykrywanie anomalii, wykrywanie zachowań i naruszenia polityk.