ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kategóriu
Vyberte kapitolu

Nasadenie agentov

Serverová úloha Nasadenie agentov vykonáva vzdialené nasadenie ESET Management Agenta.


note

Úloha Nasadenie agentov spúšťa inštaláciu ESET Management Agenta na cieľových počítačoch po jednom (sekvenčne). To znamená, že ak spustíte túto úlohu na väčšom množstve klientskych počítačov, jej dokončenie môže trvať dlho. Odporúčame preto použiť nástroj vzdialeného nasadenia ESET Remote Deployment Tool. Tento nástroj spúšťa inštaláciu ESET Management Agenta na všetkých cieľových počítačoch súčasne (paralelne) a zároveň šetrí prenos dát v sieti tým, že používa lokálne uložené súbory inštalátora a nepristupuje k online repozitáru.

Ak chcete vytvoriť novú serverovú úlohu, kliknite na Úlohy > Nová > add_new_defaultServerová úloha alebo vyberte požadovaný typ úlohy a kliknite na Nová > add_new_defaultServerová úloha.

Základné

V sekcii Základné vyplňte základné informácie o úlohe, ako napr. Názov a Popis (voliteľné). Kliknite na Vyberte značky pre priradenie značiek.
V roletovom menu Úloha vyberte požadovaný typ úlohy, ktorý chcete vytvoriť a nakonfigurovať. Ak ste pred vytvorením novej úlohy vybrali konkrétny typ úlohy, Úloha je prednastavená na základe vašej predchádzajúcej voľby. Úloha (pozrite si zoznam všetkých úloh) definuje nastavenia a správanie danej úlohy.

Máte tiež na výber z nasledujúcich nastavení spúšťača úlohy:

Spustiť úlohu okamžite po dokončení – označte túto možnosť, ak chcete úlohu spustiť automaticky hneď po kliknutí na tlačidlo Dokončiť.

Konfigurovať spúšťač – označte túto možnosť, ak chcete povoliť zobrazenie sekcie Spúšťač, ktorá vám umožňuje upraviť nastavenia spúšťača úlohy.

Túto možnosť ponechajte neoznačenú, ak chcete spúšťač nastaviť neskôr.

Nastavenia nasadenia agenta

Ciele – pomocou tejto možnosti vyberte klienty, na ktorých bude daná úloha vykonaná.


note

Ak boli počítače pridané do ESET PROTECT On-Prem pomocou úlohy Synchronizácia statickej skupiny, uistite sa, že sú názvy týchto počítačov zadané ako úplné názvy domén. Tieto názvy sú počas nasadenia použité ako klientske adresy a ak nie sú správne, nasadenie nebude úspešné. Počas synchronizácie použite atribút dNSHostName ako Atribút názvu hostiteľa počítača na účely nasadenia agenta.

Názov hostiteľa servera (voliteľný) – môžete zadať názov hostiteľa servera, ak je tento názov odlišný na strane klienta a na strane servera.

Prihlasovacie údaje cieľových počítačov

Prihlasovacie meno/heslo – prihlasovacie meno a heslo používateľa s dostatočnými oprávneniami na vykonanie vzdialenej inštalácie agenta.

Nastavenia certifikátu

Partnerský certifikát:

Certifikát ESET PROTECT – partnerský certifikát na inštaláciu Agenta a certifikačná autorita ESET PROTECT sú zvolené automaticky. Ak chcete použiť iný certifikát, kliknite na Certifikát ESET PROTECT. Zobrazí sa zoznam dostupných certifikátov, z ktorého môžete vybrať vami požadovaný certifikát.

Vlastný certifikát – ak na overenie používate vlastný certifikát, kliknite na Vlastný certifikát > Vybrať, nahrajte daný certifikát vo formáte .pfx a vyberte ho pri inštalácii Agenta. Viac informácií nájdete v kapitole Certifikáty.

Prístupová fráza certifikátu – v prípade potreby zadajte prístupovú frázu certifikátu, napríklad ak ste si prístupovú frázu nastavili počas inštalácie ESET PROTECT Servera (krok, v ktorom ste vytvorili certifikačnú autoritu) alebo ak používate vlastný certifikát s prístupovou frázou. V opačnom prípade ponechajte pole Prístupová fráza certifikátu prázdne.


warning

Prístupová fráza certifikátu nesmie obsahovať nasledujúce znaky: " \ Tieto znaky spôsobujú kritickú chybu počas inicializácie agenta.

ESET PROTECT Server dokáže automaticky vybrať vhodný inštalačný balík agenta pre konkrétny operačný systém:

Linux – vyberte používateľa s povolením používať príkaz sudo alebo root používateľa. Ak sa použije root, služba ssh vám musí povoliť prihlásiť sa ako root.

Linux alebo macOS – uistite sa, že na daných cieľových počítačoch je SSH daemon povolený a spustený na porte 22 a že toto spojenie nie je blokované firewallom. Na pridanie výnimky v rámci Linux firewallu použite nasledujúci príkaz (nahraďte IP adresu IP adresou svojho ESET PROTECT Servera):
iptables -A INPUT -s 10.0.0.1 -p tcp --dport 22 -m state --state NEW -j ACCEPT

V kapitole Riešenie problémov s nasadením agenta si môžete prečítať, ako predísť prípadným problémom pri nasadení agentov.

Ostatné nastavenia

Ak súhlasíte so zasielaním správ o zlyhaní programu a anonymných telemetrických údajov (verzia a typ operačného systému, verzia produktu ESET a ďalšie informácie súvisiace s produktom) spoločnosti ESET, označte možnosť Zúčastniť sa programu zlepšovania produktov.

Spúšťač

Sekcia Spúšťač obsahuje informácie o spúšťačoch, ktoré spúšťajú vykonanie danej úlohy. Každá serverová úloha môže mať nastavený len jeden spúšťač. Každý spúšťač môže spúšťať len jednu serverovú úlohu. Pokiaľ v sekcii Základné nie je označená možnosť Konfigurovať spúšťač, zobrazenie sekcie Spúšťač nebude povolené. Úlohu je možné vytvoriť aj bez spúšťača. Takúto úlohu je následne možné spustiť manuálne, prípadne je možné spúšťač pre túto úlohu nastaviť neskôr.

Pokročilé nastavenia – Obmedzovanie

V sekcii Obmedzovanie môžete pre vytvorený spúšťač nastaviť pokročilé pravidlá pre potlačenie aktivácie spúšťača. Nastavenie obmedzovania je voliteľné.

Súhrn

Všetky použité nastavenia sú zobrazené v tejto sekcii. Skontrolujte nastavenia a kliknite na Dokončiť.

Indikátor priebehu, ikonu stavupodrobnosti každej vytvorenej úlohy si môžete pozrieť v sekcii Úlohy.

Riešenie problémov

Ak úloha nasadenia agentov skončila chybou, prečítajte si kapitolu Riešenie problémov s nasadením agenta.


warning

Pri opätovnom nasadení ESET Management Agenta nikdy neodstraňujte aktuálne nainštalovaného agenta. Opätovné nasadenie vykonajte prostredníctvom úlohy Nasadenie agentov cez existujúceho agenta. Ak by ste agenta najskôr odstránili, po nasadení by nový Agent mohol začať so spúšťaním starých úloh.