Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Tryb synchronizacji — VMware

Można synchronizować maszyny wirtualne działające na serwerze VMware vCenter.


note

Aby pomyślnie uruchomić to zadanie, należy zaimportować urząd certyfikacji vCenter na serwer ESET PROTECT. Można go eksportować z poziomu przeglądarki internetowej.

Na przykład aby wyeksportować certyfikat w przeglądarce Firefox, kliknij ikonę bezpiecznego połączenia na pasku adresu secure_connection, a następnie kliknij kolejno opcje Pokaż szczegóły połączenia > Więcej informacji > Wyświetl certyfikat > Szczegóły > Eksportuj > Zapisz.

Aby utworzyć nowe zadanie serwera, kliknij kolejno opcje Zadania > Nowe > add_new_defaultZadanie serwera lub wybierz żądany typ zadania i kliknij kolejno opcje Nowe > add_new_defaultZadanie serwera.

Podstawowe

W sekcji Podstawowe wprowadź podstawowe informacje dotyczące zadania, takie jak nazwa i opis (opcjonalnie). Kliknij opcję Wybierz tagi, aby przypisać tagi.
Z menu rozwijanego Zadanie wybierz typ zadania, które chcesz utworzyć i skonfigurować. Jeśli przed utworzeniem nowego zadania wybrano konkretny typ zadania, opcja w menu Zadanie zostaje wstępnie wybrana na podstawie wcześniejszego wyboru. W polu Zadanie (patrz lista wszystkich zadań) określane są ustawienia zadania i jego zachowanie.

Można też wybrać z poniższych ustawień elementów wyzwalających zadania:

Uruchom zadanie natychmiast po ukończeniu — zaznacz tę opcję, aby uruchomić zadanie automatycznie po kliknięciu przycisku Zakończ.

Skonfiguruj element wyzwalający — zaznacz tę opcję, aby uaktywnić sekcję Element wyzwalający umożliwiającą konfigurowanie ustawień elementu wyzwalającego.

Aby ustawić element wyzwalający później, pozostaw pola wyboru niezaznaczone.

Ustawienia

Typowe ustawienia

Kliknij opcję Wybierz w obszarze Nazwa grupy statycznej — domyślnie synchronizowane komputery zostaną umieszczone w grupie domowej wykonującego użytkownika. Można też utworzyć nową grupę statyczną.

Obiekty do synchronizacjikomputery i grupy lub tylko komputery.

Obsługa kolizji przy tworzeniu komputerów — gdy w ramach synchronizacji dodawane są komputery należące już do grupy statycznej, użytkownik ma do wyboru następujące metody rozwiązania konfliktu:

oPomiń (zsynchronizowane komputery nie będą dodawane)

oPrzenieś (nowe komputery będą przenoszone do podgrupy)

oZduplikuj (nowe komputery będą tworzone ze zmodyfikowaną nazwą)

Obsługa wygaśnięcia komputera — jeśli dany komputer już nie istnieje, można użyć w odniesieniu do niego opcji Usuń Pomiń.

Obsługa wygaśnięcia grupy — jeśli dana grupa już nie istnieje, można użyć w odniesieniu do niej opcji Usuń lub Pomiń.

Tryb synchronizacjiVMware

Ustawienia połączenia z serwerem

Serwer — należy wpisać nazwę DNS lub adres IP serwera VMware vCenter. Adres musi być taki sam jak wartość CN importowanego urzędu certyfikacji vCenter. Wartość tę można znaleźć w kolumnie Podmiot w oknie Więcej > Urzędy certyfikacji.

Nazwa użytkownika — należy wpisać poświadczenia logowania na serwerze VMware vCenter.

Hasło — należy wpisać hasło używane do logowania na serwerze VMware vCenter.

Ustawienia synchronizacji

Widok struktury — należy wybrać typ widoku struktury: Foldery lub Pula zasobów.

Ścieżka do struktury — należy kliknąć opcję Przeglądaj przejść do folderu, który ma zostać zsynchronizowany. Jeśli to pole pozostanie puste, zostanie zsynchronizowana cała struktura.

Widok komputera — należy wybrać opcję sortowania komputerów wyświetlanych po zakończeniu synchronizacji: Nazwa, Nazwa hosta lub Adres IP.


important

W przypadku wystąpienia błędu: Server not found in Kerberos database po kliknięciu opcji Przeglądaj, użyj nazwy FQDN z usługi AD serwera zamiast adresu IP.

Element wyzwalający

Sekcja Element wyzwalający zawiera informacje dotyczące elementów wyzwalających, które służą do uruchamiania zadań. W przypadku każdego zadania serwera można skonfigurować jeden element wyzwalający. Każdy element wyzwalający może obsługiwać tylko jedno zadanie serwera. Jeśli w sekcji Podstawowe nie wybrano opcji Skonfiguruj element wyzwalający, element taki nie zostanie utworzony. Zadanie można utworzyć bez elementu wyzwalającego. Takie zadanie można uruchomić ręcznie lub dodać element wyzwalający później.

Ustawienia zaawansowane — Ograniczanie

Konfigurując ustawienia w sekcji Ograniczanie, można zdefiniować reguły zaawansowane utworzonego elementu wyzwalającego. Skonfigurowanie ograniczania jest opcjonalne.

Podsumowanie

Tutaj wyświetlane są wszystkie skonfigurowane opcje. Sprawdź ustawienia i kliknij przycisk Zakończ.

W obszarze Zadania widoczny jest pasek postępu, ikona stanu i szczegóły każdego utworzonego zadania.