Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Synchronizacja grupy statycznej — komputery z systemem Linux

W przypadku komputerów z systemem Linux, które są dołączane do domeny systemu Windows żaden tekst nie jest wyświetlany w ramach właściwości komputerów w narzędziu ADUC (Użytkownicy i komputery usługi Active Directory), w związku z czym informacje te należy wprowadzić ręcznie.

Należy zapoznać się z wymaganiami wstępnymi dotyczącymi serwera i następującymi wymaganiami wstępnymi:

Komputery z systemem Linux są w usłudze Active Directory.

Kontroler domeny ma zainstalowany serwer DNS.

Zainstalowano program ADSI Edit.

1.Otwórz wiersz polecenia i uruchom narzędzie adsiedit.msc

2.Przejdź do obszaru Czynność > Połącz z. Zostanie wyświetlone okno ustawień połączenia.

3.Kliknij pozycję Wybierz dobrze znany kontekst nazewnictwa.

4.Rozwiń widoczne poniżej pole kombi i wybierz pozycję Domyślny w odniesieniu do kontekstu nazewnictwa.

5.Kliknij przycisk OK — wartość ADSI po lewej stronie powinna być nazwą kontrolera domeny w domyślnym kontekście nazewnictwa (kontroler domeny).

6.Kliknij wartość ADSI i rozwiń jej podgrupę.

7.Kliknij podgrupę i przejdź do pozycji CN (Nazwa pospolita) lub OU (Jednostka organizacyjna), gdzie wyświetlane są komputery z systemem Linux.

8.Kliknij nazwę hosta komputera z systemem Linux i wybierz pozycję Właściwości z menu kontekstowego. Przejdź do parametru dNSHostName i kliknij przycisk Edytuj.

9.Zmień wartość nie skonfigurowano na prawidłowy tekst (na przykład ubuntu.TEST).

10. Kliknij kolejno OK > OK. Otwórz narzędzie ADUC i wybierz właściwości komputera z systemem Linux — w tym miejscu powinien być wyświetlony nowy tekst.