Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Grupa dynamiczna — nie jest zainstalowana określona wersja oprogramowania, ale istnieje inna wersja

Tej grupy dynamicznej można używać do wykrywania oprogramowania, które jest zainstalowane, ale w innej wersji niż żądana. Jest ona przydatna, ponieważ umożliwia wykonywanie zadań aktualizacji tylko na tych komputerach, które nie mają wymaganej wersji. Można użyć różnych operatorów, lecz sprawdzenia wersji należy dokonać przy użyciu operatora negującego.

Kliknij pozycję Nowy szablon w obszarze Więcej > Szablony grup dynamicznych.

Podstawowe

W polu Nazwa i Opis wprowadź nazwę i opis nowego szablonu grupy dynamicznej.

Wybierz opcję Użyj reguł czasu, aby włączyć Reguły czasu, i ustaw określony czas, w którym dynamiczne dopasowywanie grup będzie włączone.

Wyrażenie

1.Z menu Operacja wybierz operator logiczny: AND (wszystkie warunki muszą być prawdziwe).

2.Kliknij pozycję + Dodaj regułę i wybierz warunek:

Zainstalowane oprogramowanie > Nazwa aplikacji > = (równy) > ESET Endpoint Security

Zainstalowane oprogramowanie > Wersja aplikacji > ≠ (nie równy) > 6.2.2033.0

Reguły dotyczące czasu

Ustaw przedział czasowy dla nowego szablonu grupy dynamicznej. Kliknij przycisk Dodaj. Kliknij pole czasu i wybierz z menu rozwijanego opcję Czas rozpoczęcia i Czas zakończenia. Wybierz częstotliwość (Codziennie, Dzień roboczy, Weekend) lub dzień tygodnia i godzinę. Wybrany czas musi być dłuższy niż 1 minuta i krótszy niż 24 godziny. Po ustawieniu Czasu rozpoczęcia i Czasu zakończenia w kolumnie Czas trwania jest wyświetlany czas trwania ustawionego czasu. Możesz dodać więcej przedziałów czasowych.

Podsumowanie

Aby utworzyć szablon, sprawdź skonfigurowane ustawienia i kliknij przycisk Zakończ. Nowy szablon zostanie dodany do listy wszystkich szablonów i będzie można go później użyć do utworzenia nowej grupy dynamicznej.