Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Szablony grup dynamicznych

Szablony grup dynamicznych wyznaczają kryteria, które muszą spełniać komputery, aby się znaleźć w grupie dynamicznej. Klient spełniający te kryteria jest automatycznie przenoszony do odpowiedniej grupy dynamicznej.


note

Szablon to obiekt statyczny przechowywany w grupie statycznej. Dostęp do szablonów wymaga odpowiednich uprawnień użytkownika. Do pracy z szablonami grup dynamicznych wymagane są odpowiednie uprawnienia dostępu. Wszystkie wstępnie zdefiniowane szablony znajdują się w grupie statycznej Wszystkie i domyślnie są dostępne wyłącznie dla administratora. W przypadku pozostałych użytkowników wymagany jest przydział dodatkowych uprawnień. Oznacza to, że użytkownicy mogą nie widzieć domyślnych szablonów i nie być w stanie z nich korzystać. Można umieszczać szablony w grupach, do których użytkownicy mają uprawnienia.

Aby można było zduplikować szablon, użytkownikowi należy przypisać uprawnienie Użycie (do obszaru Szablony grup dynamicznych) w odniesieniu do grupy zawierającej szablon źródłowy oraz uprawnienie Zapis do grupy domowej użytkownika (w której zostanie umieszczony zduplikowany szablon). Zobacz przykład duplikowania obiektów.

Tworzenie nowego szablonu grupy dynamicznej

Reguły dla szablonu grupy dynamicznej

Szablon grupy dynamicznej — przykłady

Zarządzanie szablonami grup dynamicznych

Szablonami można zarządzać w obszarze Więcej > Szablony grup dynamicznych.

Nowy szablon

Kliknij, aby utworzyć nowy szablon w grupie domowej.

details_default Pokaż szczegóły

Podsumowanie informacji o wybranym szablonie.

audit_log Zapisz w dzienniku

Służy do wyświetlania dziennika inspekcji dla wybranego elementu.

icon_tags Tagi

Edytowanie tagów (przypisywanie, cofanie przypisania, tworzenie, usuwanie).

edit_default Edytuj

Edytowanie wybranego szablonu. Aby zachować istniejący szablon i utworzyć nowy na podstawie edytowanego szablonu, należy kliknąć opcję Zapisz jako. Po wyświetleniu monitu należy określić nazwę nowego szablonu.

duplicate_default Zduplikuj

Tworzenie nowego szablonu grupy dynamicznej na podstawie wybranego szablonu. Wymagane jest podanie nazwy zduplikowanego zadania. Zduplikowany szablon będzie przechowywany w grupie domowej użytkownika.

delete_default Usuń

Trwałe usunięcie szablonu.

Importuj

Umożliwia importowanie szablonów grup dynamicznych z pliku. Podczas importowania weryfikowana jest struktura pliku, aby upewnić się, że plik nie jest uszkodzony.

export_default Eksportuj

Umożliwia eksportowanie wybranych szablonów grup dynamicznych do pliku w celu wykonania kopii zapasowej lub migracji. Nie zalecamy wprowadzania żadnych zmian w pliku — mogą one sprawić, że dane nie będą nadawać się do użytku.

move_default Grupa dostępu > move_default Przenieś

Przenieś obiekt do innej grupy statycznej, gdzie jest on dostępny dla użytkowników z wystarczającymi prawami do grupy docelowej. Zmiana grupy dostępu jest przydatna przy rozwiązywaniu problemów z dostępem innych użytkowników. Grupa dostępu ustawia grupę statyczną obiektu i dostęp do obiektu na podstawie praw dostępu użytkownika.

Filtry i dostosowanie układu

Można dostosować bieżący widok ekranu konsoli internetowej:

Zarządzanie panelem bocznym i tabelą główną.

Dodawanie filtrów i ustawień wstępnych filtra. Za pomocą tagów można filtrować wyświetlane elementy.