Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Αρχεία καταγραφής

Μπορείτε να βρείτε τη ρύθμιση παραμέτρων καταγραφής του ESET Security Ultimate στη διαδρομή Ρυθμίσεις για προχωρημένους > Εργαλεία > Αρχεία καταγραφής. Η ενότητα καταγραφής χρησιμοποιείται για τον καθορισμό του τρόπου διαχείρισης των αρχείων καταγραφής. Το πρόγραμμα διαγράφει αυτόματα παλαιότερες καταγραφές για να εξοικονομεί χώρο στο σκληρό δίσκο. Μπορείτε να καθορίσετε τις παρακάτω επιλογές για τα αρχεία καταγραφής:

Ελάχιστο επίπεδο λεπτομερειών καταγραφής – Καθορίζει το ελάχιστο επίπεδο λεπτομερειών των συμβάντων που θα καταγράφονται:

Εγγραφές διαγνωστικού ελέγχου – Καταγράφει πληροφορίες απαραίτητες για τη ρύθμιση του προγράμματος και όλες τις παραπάνω εγγραφές.

Εγγραφές πληροφοριών – Καταγράφει πληροφοριακά μηνύματα, συμπεριλαμβανομένων μηνυμάτων επιτυχούς ενημέρωσης, καθώς και όλες τις παραπάνω εγγραφές.

Προειδοποιήσεις – Καταγράφει κρίσιμα σφάλματα και προειδοποιητικά μηνύματα.

Σφάλματα – Καταγράφονται σφάλματα όπως «Σφάλμα κατά τη λήψη του αρχείου» και κρίσιμα σφάλματα.

Κρίσιμα – Καταγράφει μόνο κρίσιμα σφάλματα (σφάλμα κατά την έναρξη της προστασίας Antivirus, του Τείχος προστασίας κ.λπ...).


note

Όλες οι αποκλεισμένες συνδέσεις θα καταγράφονται όταν επιλέγετε το επίπεδο λεπτομερειών "Διαγνωστικοί έλεγχοι".

Οι καταχωρίσεις καταγραφής που είναι παλαιότερες από τον καθορισμένο αριθμό ημερών στο πεδίο Αυτόματη διαγραφή εγγραφών παλιότερων από (ημέρες) θα διαγράφονται αυτόματα.

Αυτόματη βελτιστοποίηση εγγραφών – Αν επιλεχτεί, τα αρχεία καταγραφής θα ανασυγκροτούνται αυτόματα αν το ποσοστό είναι υψηλότερο από την τιμή που καθορίζεται στο πεδίο Εάν ο αριθμός των μη χρησιμοποιούμενων εγγραφών υπερβαίνει (%).

Κάντε κλικ στο στοιχείο Βελτιστοποίηση για να αρχίσει η ανασυγκρότηση των αρχείων καταγραφής. Όλες οι κενές καταχωρίσεις καταγραφής αφαιρούνται κατά τη διάρκεια αυτής της διεργασίας, η οποία βελτιώνει την απόδοση και την ταχύτητα επεξεργασίας των καταγραφών. Η βελτίωση αυτή παρατηρείται ειδικά αν τα αρχεία καταγραφής περιέχουν μεγάλο αριθμό καταχωρίσεων.

Η επιλογή Ενεργοποίηση πρωτοκόλλου κειμένου επιτρέπει την αποθήκευση καταγραφών σε άλλη μορφή αρχείου ξεχωριστά από τα Αρχεία καταγραφής:

Κατάλογος προορισμού – O κατάλογος στον οποίο θα αποθηκεύονται αρχεία καταγραφής (ισχύει μόνο για αρχεία κειμένου/CSV). Κάθε ενότητα καταγραφής θα έχει το δικό της αρχείο με προκαθορισμένο όνομα (για παράδειγμα, virlog.txt για την ενότητα Ανιχνεύσεις των αρχείων καταγραφής, εάν χρησιμοποιείτε μορφή απλού κειμένου για την αποθήκευση καταγραφών).

Τύπος – Εάν επιλέξετε τη μορφή αρχείου Κείμενο, οι καταγραφές θα αποθηκεύονται σε αρχείο κειμένου, ενώ τα δεδομένα θα διαχωρίζονται μεταξύ τους με στηλοθέτες (χαρακτήρες tab). Το ίδιο ισχύει για τη μορφή αρχείων CSV (αρχείο τιμών διαχωρισμένων με κόμματα). Εάν επιλέξετε Συμβάν, οι καταγραφές θα αποθηκεύονται στην Καταγραφή συμβάντων των Windows (μπορείτε να την προβάλετε χρησιμοποιώντας το Πρόγραμμα προβολής συμβάντων στον Πίνακα Ελέγχου) και όχι σε αρχείο.

Διαγραφή όλων των αρχείων καταγραφής – Διαγράφει όλα τα αποθηκευμένα αρχεία καταγραφής που είναι επιλεγμένα στο αναπτυσσόμενο μενού Τύπος. Θα εμφανιστεί ειδοποίηση σχετικά με την επιτυχή διαγραφή των αρχείων καταγραφής.


note

Για την ταχύτερη επίλυση ζητημάτων, η ESET μπορεί να σας ζητήσει να παράσχετε αρχεία καταγραφής από τον υπολογιστή σας. Η ESET Log Collector σάς διευκολύνει να συλλέξετε τις απαραίτητες πληροφορίες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ESET Log Collector, επισκεφτείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης της ESET.