Pridanie pravidiel správy zariadení

Pravidlo správy zariadení definuje akciu, ktorá bude vykonaná pri pripojení zariadenia spĺňajúceho kritériá v pravidle.

CONFIG_DEVMON_RULE_EDIT_DLG

Do poľa Názov zadajte popis pravidla na jeho lepšiu identifikáciu. Prepínačom vedľa možnosti Pravidlo je zapnuté aktivujete alebo deaktivujete konkrétne pravidlo, čo je užitočné v prípade, že si neželáte vymazať pravidlo natrvalo.

Typ zariadenia

Z roletového menu vyberte typ externého zariadenia (disk, prenosné zariadenie, Bluetooth, FireWire atď.). Informácia o type zariadenia je prevzatá od operačného systému a je uvedená v systémovom Správcovi zariadení (Device manager), ak je zariadenie pripojené k počítaču. Úložné zariadenia zahŕňajú externé disky alebo čítačky pamäťových kariet pripojené cez USB alebo FireWire. Čítačky smart kariet zahŕňajú čítačky kariet s integrovaným obvodom, ako sú napríklad SIM karty alebo overovacie karty. Medzi zobrazovacie zariadenia patria napríklad skenery alebo digitálne fotoaparáty. Keďže neposkytujú informácie o používateľovi, ale iba o akciách, môžu byť blokované len globálne pre všetkých používateľov.

Akcia

Prístupové práva k zariadeniam bez úložiska môžu byť povolené/blokované. Na druhej strane v rámci prístupových práv k úložným zariadeniam môžete vybrať jednu z nasledujúcich možností:

Čítanie/Zápis – bude povolený úplný prístup k zariadeniu.

Blokovať – prístup k zariadeniu bude blokovaný.

Iba na čítanie – povolený bude prístup k zariadeniu len na čítanie, nie na zápis.

Upozorniť – pri pripojení zariadenia k počítaču, bude používateľ informovaný, či je zariadenie povolené alebo blokované, a táto informácia sa tiež zaznamená do protokolu. Program si zariadenia nepamätá, čo znamená, že príslušné oznámenie sa zobrazí aj pri opätovnom pripojení rovnakého zariadenia.

Majte na pamäti, že pre niektoré typy zariadení nemusia byť dostupné všetky akcie (povolenia). V prípade úložného zariadenia sú dostupné všetky štyri akcie. Ak ide o zariadenie, ktoré neslúži na ukladanie dát, sú k dispozícii len tri akcie (napríklad akcia Iba na čítanie nie je dostupná pri Bluetooth zariadeniach, takže tieto zariadenia sa dajú len povoliť, blokovať alebo na ne upozorniť).

Typ kritéria

Zvoľte Zariadenie alebo Skupinu zariadení.

Nasledujúce parametre môžu byť použité na vyladenie pravidla tak, aby bolo platné pre vybrané zariadenie. V parametroch sa nerozlišujú veľké a malé písmená:

Výrobca – filtrovanie podľa názvu výrobcu alebo ID.

Model – názov daného zariadenia.

Sériové číslo – externé zariadenia zvyčajne majú svoje vlastné sériové číslo. V prípade CD/DVD ide o sériové číslo daného média, nie CD mechaniky.


note

Ak sú vyššie uvedené údaje prázdne, pravidlo bude tieto polia ignorovať. Parametre vo všetkých poliach okna nerozlišujú malé a veľké písmená a nepodporujú zástupné znaky (*, ?).


note

Na zistenie parametrov zariadenia pripojeného k počítaču najprv vytvorte pravidlo pre daný typ zariadenia a po pripojení zariadenia k počítaču zistite jeho parametre v Protokole správy zariadení.

Závažnosť zapisovania do protokolu

ESET Smart Security Premium ukladá všetky dôležité udalosti do protokolov, ktoré môžete zobraziť priamo z hlavného menu programu. Kliknite na Nástroje > Viac nástrojov > Protokoly a z roletového menu Protokoly vyberte možnosť Správa zariadení.

Vždy – zaznamenáva všetky udalosti.

Diagnostické – zaznamenáva do protokolu informácie dôležité pre ladenie programu.

Informácie – zaznamenáva informatívne správy, napríklad o úspešnej aktualizácii, ako aj všetky záznamy vyššie.

Upozornenie – zaznamenáva kritické chyby a varovné správy.

Žiadne – nebudú vytvárané žiadne protokoly.

Zoznam používateľov

Pravidlá je možné priradiť ku konkrétnym používateľom alebo skupine používateľov kliknutím na Upraviť vedľa popisu Zoznam používateľov.

Pridať – otvorí sa okno Vybrať objekty typu: Používatelia alebo Skupiny, kde je možné vybrať konkrétnych používateľov.

Odstrániť – vybraný používateľ bude odstránený z filtra.


important

Obmedzenia v zozname používateľov

Zoznam používateľov nie je možné definovať pre pravidlá so špecifickými typmi zariadení:

USB tlačiareň

Zariadenie Bluetooth

Čítačka smart kariet

Obrazové zariadenie

Modem

Port LPT/COM

Upozorniť používateľa – Pri vložení zariadenia blokovaného existujúcim pravidlom sa zobrazí okno s oznámením.