Ochrana s podporou cloudu

ESET LiveGrid® (založený na pokročilom systéme včasného varovania ThreatSense.Net) pracuje s dátami získanými od používateľov bezpečnostných produktov ESET z celého sveta a tieto dáta zasiela do výskumného laboratória spoločnosti ESET. Vďaka prijatým vzorkám podozrivého softvéru a príslušným metadátam nám ESET LiveGrid® umožňuje okamžite reagovať na najnovšie hrozby, ako aj na požiadavky našich zákazníkov.

ESET LiveGuard je funkcia, ktorá prináša dodatočnú vrstvu ochrany špeciálne navrhnutú na eliminovanie nových, dosiaľ neznámych druhov hrozieb. Ak je táto funkcia zapnutá, podozrivé vzorky, ktoré ešte neboli potvrdené ako škodlivé a potenciálne by mohli prenášať malvér, sa automaticky odosielajú do cloudu ESET.

K dispozícii sú nasledujúce možnosti:

Zapnúť reputačný systém ESET LiveGrid®, systém spätnej väzby ESET LiveGrid® a ESET LiveGuard

Reputačný systém ESET LiveGrid® poskytuje možnosť cloudového whitelistingu a blacklistingu. Systém spätnej väzby ESET LiveGrid® zozbiera z vášho počítača informácie, ktoré sa týkajú novej hrozby. Funkcia ESET LiveGuard odhaľuje nové, doposiaľ neznáme hrozby pomocou analýzy ich správania v sandboxe.

Reputáciu súborov a spustených procesov môžete skontrolovať priamo z používateľského prostredia programu alebo z kontextového menu, cez ktoré je možné získať podrobnejšie informácie zo systému ESET LiveGrid®. S proaktívnou ochranou ESET LiveGuard bude spustenie nových súborov zablokované až do doručenia výsledku analýzy.

Zapnúť reputačný systém ESET LiveGrid®

Reputačný systém ESET LiveGrid® poskytuje možnosť cloudového whitelistingu a blacklistingu.

Reputáciu súborov a spustených procesov môžete skontrolovať priamo z používateľského prostredia programu alebo z kontextového menu, cez ktoré je možné získať podrobnejšie informácie zo systému ESET LiveGrid®.

Zapnúť systém spätnej väzby ESET LiveGrid®

Na rozdiel od reputačného systému ESET LiveGrid®, systém spätnej väzby ESET LiveGrid® zozbiera z vášho počítača len tie informácie, ktoré sa týkajú novej hrozby. Môže to byť:

vzorka alebo kópia súboru, v ktorom sa infiltrácia objavila,

cesta k súboru,

názov súboru,

dátum a čas,

spôsob, akým sa infiltrácia dostala do vášho počítača,

informácie o operačnom systéme počítača.

Na základe predvolených nastavení ESET Smart Security Premium odosiela podozrivé vzorky na analýzu do výskumného laboratória spoločnosti ESET. Súbory s niektorými príponami, napríklad .doc alebo .xls, sa nikdy neodosielajú. Medzi výnimky môžete doplniť aj ďalšie prípony súborov, pri ktorých sa špeciálne chcete vyhnúť možnosti odoslania.


note

Viac informácií o odosielaní príslušných údajov nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov.

Môžete sa rozhodnúť nezapnúť ESET LiveGrid®

Neprídete tým o žiadnu funkcionalitu programu, avšak pri zapnutom systéme ESET LiveGrid® dokáže ESET Smart Security Premium v niektorých prípadoch na nové hrozby reagovať skôr. Ak ste mali zapnutý ESET LiveGrid® a neskôr ste ho vypli, môže sa stať, že v počítači sú už pripravené dátové balíky na odoslanie. Tieto balíky budú odoslané spoločnosti ESET aj po vypnutí systému. Po odoslaní všetkých aktuálnych informácií sa už ďalšie balíky nevytvoria.


note

Viac o technológii ESET LiveGrid® sa dočítate v slovníku pojmov.

Pozrite si náš článok Databázy znalostí s ilustrovanými inštrukciami o tom, ako zapnúť alebo vypnúť ESET LiveGrid® v produkte ESET Smart Security Premium.


Nastavenia ochrany s podporou cloudu v Rozšírených nastaveniach

Nastavenia funkcie ESET LiveGrid® a ESET LiveGuardsú dostupné cez Rozšírené nastavenia (F5) > Detekčné jadro > Ochrana s podporou cloudu.

Zapnúť reputačný systém ESET LiveGrid® (odporúčané) – reputačný systém ESET LiveGrid® zvyšuje efektivitu antimalvérových riešení spoločnosti ESET pomocou porovnávania kontrolovaných súborov s cloudovou databázou dôveryhodných a blokovaných súborov.

Zapnúť systém spätnej väzby ESET LiveGrid® – odosiela do výskumného laboratória spoločnosti ESET na ďalšiu analýzu relevantné údaje o vzorkách (popísané nižšie v sekcii Odosielanie vzoriek) spolu so správami o zlyhaní a štatistikami.

Zapnúť ESET LiveGuard – funkcia ESET LiveGuard odhaľuje nové, doposiaľ neznáme hrozby pomocou analýzy ich správania v sandboxe. ESET LiveGuard je možné zapnúť len vtedy, ak je zapnutá aj funkcia ESET LiveGrid®.

Odosielať správy o zlyhaniach a diagnostické dáta – do spoločnosti ESET sa budú odosielať diagnostické dáta súvisiace so systémom ESET LiveGrid®, ako sú správy o zlyhaniach a výpisy pamäte modulov. Pomôže nám to diagnostikovať problémy, ako aj zlepšovať naše produkty a ochranu koncových používateľov.

Odosielať anonymné štatistiky – povoľte spoločnosti ESET zbierať informácie o novonájdených hrozbách, ako ich názov, čas detekcie, spôsob detekcie a súvisiace metadáta, verziu a nastavenie produktu či informácie o vašom systéme.

Kontaktný e‑mail (nepovinný údaj) – zadaný kontaktný e‑mail bude môcť byť odoslaný spoločne s podozrivým súborom a môže byť použitý na vyžiadanie ďalších informácií. Pracovníci výskumného laboratória ESET vás spätne kontaktujú iba v tom prípade, ak budú potrebovať doplňujúce informácie.

Odosielanie vzoriek

Manuálne odosielanie vzoriek – umožňuje manuálne odosielať vzorky na analýzu do spoločnosti ESET priamo z kontextového menu, karantény alebo sekcie Nástroje.

Automatické odosielanie zachytených vzoriek

Vyberte, ktoré typy vzoriek budú zasielané do spoločnosti ESET na analýzu, čím tiež prispejete k zlepšovaniu detekcie do budúcnosti (predvolená maximálna veľkosť vzorky je 64 MB). K dispozícii sú nasledujúce možnosti:

Všetky zachytené vzorky – všetky objekty zachytené detekčným jadrom (vrátane potenciálne nechcených aplikácií, ak je to povolené v nastaveniach kontroly).

Všetky vzorky okrem dokumentov – všetky zachytené objekty okrem dokumentov (pozri nižšie).

Neposielať – zachytené objekty sa nebudú odosielať spoločnosti ESET.

Automatické odosielanie podozrivých vzoriek

Tieto vzorky sa budú do spoločnosti ESET zasielať aj v prípade, že ich detekčné jadro nezachytí. Ide napríklad o vzorky, ktoré tesne unikli detekcii alebo ktoré niektorý z modulov ochrany ESET Smart Security Premium považuje za podozrivé, prípadne o vzorky s nejasným správaním (predvolená maximálna veľkosť vzorky je 64 MB).

Spustiteľné súbory – zahŕňa typy spustiteľných súborov ako .exe, .dll, .sys.

Archívy – zahŕňa typy archívnych súborov ako .zip, .rar, .7z, .arch, .arj, .bzip, .gzip, .ace, .arc, .cab.

Skripty – zahŕňa typy súborov ako .bat, .cmd, .hta, .js, .vbs, .ps1.

Iné – zahŕňa typy súborov ako .jar, .reg, .msi, .sfw, .lnk.

Potenciálne spamové e‑maily – umožňuje odosielanie častí alebo celých potenciálnych spamových e‑mailov s prílohami do spoločnosti ESET na ďalšiu analýzu. Povolenie tejto možnosti nám umožňuje zlepšovať globálnu detekciu spamu, ako aj do budúcna prinášať lepšiu detekciu spamu.

Odstrániť spustiteľné súbory, archívy, skripty, iné vzorky a potenciálne spamové e‑maily zo serverov spoločnosti ESET – definuje, kedy sa majú odstrániť vzorky odoslané na analýzu funkciou ESET LiveGuard.

Dokumenty – zahŕňa dokumenty Microsoft Office aleboPDF s aktívnym obsahom aj bez neho.

Odstrániť dokumenty zo serverov spoločnosti ESET – definuje, kedy sa majú odstrániť dokumenty odoslané na analýzu funkciou ESET LiveGuard.
arrow_down_home Rozbaliť zoznam všetkých zahrnutých typov súborov

Vylúčenia

Pomocou filtra vylúčení môžete z odosielania vylúčiť súbory/adresáre (toto môže byť užitočné pri súboroch obsahujúcich dôverné či citlivé informácie, ako sú dokumenty alebo tabuľky). Súbory pridané do zoznamu vylúčení nebudú nikdy odoslané na analýzu do výskumného laboratória spoločnosti ESET, a to ani za predpokladu, že obsahujú podozrivý kód. Najbežnejšie typy súborov sú predvolene vylúčené (napr. súbory s príponou .doc). Do zoznamu vylúčení môžete pridávať ľubovoľné typy súborov.


example

Ak chcete vylúčiť súbory stiahnuté z download.domain.com, prejdite na Rozšírené nastavenia > Detekčné jadro > Ochrana s podporou cloudu > Odosielanie vzoriek a následne kliknite na možnosť Upraviť vedľa popisu Vylúčenia. Pridajte vylúčenie .download.domain.com.

Maximálna veľkosť vzoriek (MB) – definuje maximálnu veľkosť vzoriek (1 – 64 MB).

ESET LiveGuard