Trợ giúp trực tuyến của ESET

Tìm kiếm Tiếng Việt
Chọn chủ đề

Chính sách

Quản trị viên có thể đẩy các cấu hình cụ thể vào các sản phẩm ESET chạy trên thiết bị khách bằng cách sử dụng các chính sách từ ESET PROTECT Web Console hoặc ESET Security Management Center Web Console. Có thể áp dụng trực tiếp một chính sách cho các thiết bị riêng lẻ hoặc cho các nhóm thiết bị. Bạn cũng có thể gán nhiều chính sách cho một thiết bị hoặc một nhóm.

Một người dùng phải có những quyền sau để tạo chính sách mới: quyền Đọc để đọc danh sách chính sách, quyền Sử dụng để gán chính sách cho máy tính mục tiêu và quyền Ghi để tạo, sửa đổi hoặc chỉnh sửa các chính sách.

Các chính sách được áp dụng theo thứ tự sắp xếp các Nhóm Tĩnh. Điều này không đúng đối với các Nhóm Động, nơi các chính sách được áp dụng trước cho các Nhóm Động con. Điều này cho phép bạn áp dụng các chính sách có tác động lớn hơn đến đầu cây Nhóm và áp dụng các chính sách cụ thể hơn cho các nhóm con. Sử dụng cờ, một người dùng ESET Endpoint Security for Android có quyền truy cập vào các nhóm nằm cao hơn trên cây có thể ghi đè lên chính sách của các nhóm thấp hơn. Thuật toán được giải thích trong ESET PROTECT Hướng dẫn người dùng trực tuyến.

Cài đặt các chính sách trên thiết bị tắt lựa chọn thay đổi cài đặt kiểm soát chính sách cục bộ. Những thiết đặt này bị khóa để ngăn không cho thay đổi ngay cả trong chế độ Quản trị. Bạn có thể cho phép thực hiện thay đổi tạm thời bằng cách tạo một Chính sách chế độ ghi đè.


important

Cài đặt một số chính sách nhất định có thể cần bạn phải cấp quyền bổ sung cho ESET Endpoint Security for Android cục bộ trên thiết bị bị ảnh hưởng.


note

Chúng tôi khuyên bạn nên gán các chính sách chung chung hơn (ví dụ: chính sách máy chủ cập nhật) cho các nhóm cao hơn trong cây nhóm. Những chính sách cụ thể hơn (ví dụ: cài đặt điều khiển thiết bị) nên được gán sâu hơn trong cây nhóm. Chính sách thấp hơn thường ghi đè lên các cài đặt của các chính sách cao hơn khi được hợp nhất (trừ khi được xác định khác bằng cách sử dụng cờ chính sách).

Các chính sách mặc định cho ESET Endpoint Security for Android

Tên chính sách

Mô tả chính sách

Chung - Bảo vệ tối đa

ESET Endpoint Security for Android sử dụng tất cả lựa chọn để đảm bảo bảo vệ tối đa cho thiết bị.

Chung - Thiết lập cân bằng

ESET Endpoint Security for Android sử dụng cấu hình được đề xuất cho hầu hết các thiết lập.

Chung - Hiệu suất tối đa

ESET Endpoint Security for Android kết hợp ngăn chặn mối đe dọa và tác động tối thiểu đến các tác vụ hàng ngày và hiệu suất thiết bị.