Trợ giúp trực tuyến của ESET

Tìm kiếm Tiếng Việt
Chọn chủ đề

Cờ

Chính sách được áp dụng cho máy tính khách thường là kết quả của nhiều chính sách được hợp nhất thành một chính sách cuối cùng. Khi hợp nhất các chính sách, bạn có thể điều chỉnh hành vi dự kiến của chính sách cuối cùng, do thứ tự của các chính sách được áp dụng, bằng cách sử dụng cờ chính sách. Cờ xác định cách chính sách sẽ xử lý một cài đặt cụ thể.

Đối với mỗi cài đặt, bạn có thể chọn một trong các cờ sau:

icon_no_apply_policy Không áp dụng

Bất kỳ cài đặt nào có cờ này không được đặt bởi chính sách. Vì cài đặt không được thiết lập bởi chính sách, nó có thể được thay đổi bởi những chính sách khác được áp dụng sau này.

icon_apply_policy Áp dụng

Cài đặt có cờ Áp dụng sẽ được áp dụng cho máy tính khách. Tuy nhiên, khi hợp nhất các chính sách, nó có thể được ghi đè bởi các chính sách khác được áp dụng sau này. Khi chính sách được gửi đến máy tính khách có chứa những cài đặt được đánh dấu bằng cờ này, những cài đặt đó sẽ thay đổi cấu hình cục bộ của máy tính khách. Vì không bắt buộc cài đặt nên cài đặt vẫn có thể được thay đổi bởi các chính sách khác được áp dụng sau này.

icon_force_policy Bắt buộc

Cài đặt có cờ Bắt buộc có ưu tiên và không thể được ghi đè bởi bất kỳ chính sách nào được áp dụng sau này (ngay cả khi nó cũng có cờ Bắt buộc). Điều này đảm bảo rằng những chính sách khác được áp dụng sau này sẽ không thể thay đổi cài đặt này trong quá trình hợp nhất. Khi chính sách được gửi đến máy tính khách có chứa những cài đặt được đánh dấu bằng cờ này, những cài đặt đó sẽ thay đổi cấu hình cục bộ của máy tính khách.


example

Kịch bản: Quản trị viên muốn cho phép người dùng John tạo hoặc chỉnh sửa các chính sách trong nhóm nhà của mình và xem tất cả các chính sách do Quản trị viên tạo bao gồm các Chính sách cóicon_force_policy cờ Bắt buộc. Quản trị viên muốn John có thể xem tất cả các chính sách, nhưng không chỉnh sửa các chính sách hiện có do Quản trị viên tạo ra. John chỉ có thể tạo hoặc chỉnh sửa các chính sách trong Nhóm nhà của mình, San Diego.

Giải pháp: Quản trị viên phải làm theo những bước sau:

Tạo các nhóm tĩnh tùy chỉnh và bộ quyền

1.Tạo một Nhóm tĩnh mới được gọi là San Diego.

2.Tạo một Bộ quyền mới gọi là Chính sách - Tất cả John có quyền truy cập vào Nhóm tĩnh Tất cả và có quyền Đọc đối với Chính sách.

3.Tạo một Bộ quyền mới gọi là Chính sách John với quyền truy cập vào Nhóm tĩnh San Diego, với quyền truy cập chức năng Ghi cho Nhóm & Máy tínhChính sách. Bộ quyền này cho phép John tạo hoặc chỉnh sửa các chính sách ở Nhóm nhà San Diego của mình.

4.Tạo một người dùng mới John và trong phần Bộ quyền chọn Chính sách - Tất cả JohnChính sách John.

Tạo chính sách

5.Tạo chính sách mới Tất cả- Bật Tường lửa, mở rộng phần Cài đặt, chọn Máy trạm ESET cho Windows, điều hướng đến Tường lửa Cá nhân > Cơ bản và áp dụng tất cả các cài đặt bằng cờicon_force_policy Bắt buộc. Mở rộng phần Gán và chọn Nhóm tĩnh Tất cả.

6.Tạo chính sách mới Nhóm John- Bật Tường lửa, mở rộng phần Cài đặt, chọn Máy trạm ESET cho Windows, điều hướng đến Tường lửa Cá nhân > Cơ bản và áp dụng tất cả các cài đặt bằng cờ icon_apply_policy Áp dụng. Mở rộng phần Gán và chọn Nhóm tĩnh San Diego.

Kết quả

Chính sách do Quản trị viên tạo ra sẽ được áp dụng trước tiên kể từ khi cờ icon_force_policy Bắt buộc được áp dụng cho các cài đặt chính sách. Những cài đặt được áp dụng cờ Bắt buộc có ưu tiên và không thể được ghi đè bởi một chính sách khác được áp dụng sau này. Những chính sách được tạo bởi người dùng John sẽ được áp dụng sau các chính sách do Quản trị viên tạo ra.

Để xem thứ tự chính sách cuối cùng, điều hướng đến Thêm > Nhóm > San Diego. Chọn máy tính và chọn Hiện chi tiết. Trong phần Cấu hình, nhấp Chính sách áp dụng.