Izuzeci

Izuzeci vam omogućavaju da izuzmete objekte iz mašine za otkrivanje. Da biste bili sigurni da su svi objekti skenirani, preporučujemo da kreirate izuzetke samo kada je to zaista neophodno. Situacije u kojima je možda potrebno da se objekat izuzme obuhvataju skeniranje velikih unosa baze podataka, koji bi usporili računar tokom skeniranja, ili softver koji nije usaglašen sa skeniranjem.

Stavke izuzete iz određivanja performansi omogućavaju da izuzmete datoteke ili fascikle iz skeniranja. Stavke izuzete iz određivanja performansi su korisne za izuzimanje skeniranja na nivou datoteka aplikacija za igre ili kada prouzrokuju abnormalno ponašanje sistema ili povećanje performansi.

Izuzimanja otkrivenih stavki omogućavaju izuzimanje objekata iz čišćenja pomoću imena otkrivene stavke, putanje ili heš oznake. Izuzimanja otkrivenih stavki ne izuzimaju datoteke ili fascikle iz skeniranja kao što to rade stavke izuzete iz određivanja performansi. Izuzimanja otkrivenih stavki izuzimaju objekte samo kada su otkriveni pomoću mašine za otkrivanje i kada postoji odgovarajuće pravilo na listi izuzetaka.

Kod izuzetaka u verziji 7.1 i ranijoj verziji, opcije Stavke izuzete iz određivanja performansi i Izuzimanja otkrivenih stavki su objedinjene u jednu.

Ne treba ih mešati sa drugim tipovima izuzetaka:

Izuzimanja procesa – Sve operacije datoteke koje su pripisane izuzetim procesima aplikacija su izuzete iz skeniranja (može biti potrebno da se poboljša brzina pravljenja rezervnih kopija i dostupnost usluga).

Izuzete oznake tipova datoteka

HIPS izuzeci

Filter izuzetaka za zaštitu od napada na osnovu cloud tehnologije