ESET pomoć na mreži

Pretraga Srpski
Izaberite temu

Aktivatori

Aktivatori su prilagođeni uslovi koji moraju biti ispunjeni radi dodeljivanja profila mrežne veze mrežnoj vezi. Ako povezana mreža ima iste atribute kao što je definisano u aktivatorima za povezani mrežni profil, profil će biti primenjen na mrežu. Profil mrežne veze može da ima jedan ili više aktivatora. Ako postoji više aktivatora, primenjuje se logika OR (najmanje jedan uslov mora biti ispunjen). Aktivatore možete da definišete koristeći Uređivač profila mrežne veze. Kreiranje prilagođenih profila mrežne veze treba da izvrši iskusan korisnik.

Dostupni su sledeći aktivatori (Ako želite da znate detalje za mrežu na koju ste trenutno povezani, pogledajte odeljak Mrežne veze):

arrow_down_business Adapter

arrow_down_business DNS

arrow_down_business WINS

arrow_down_business DHCP

arrow_down_business Podrazumevani mrežni prolaz

arrow_down_business Wi-Fi

arrow_down_business Windows profil

arrow_down_business Potvrda identiteta