Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Dodawanie lub edytowanie profili połączeń sieciowych

Profile połączeń sieciowych można dodawać lub edytować w obszarze Ustawienia zaawansowane > Zabezpieczenia > Ochrona dostępu do sieci > Ochrona dostępu do sieci > Profile połączeń sieciowych > Edytuj. Aby edytować profil, należy go wybrać z listy Profile połączeń sieciowych.

Następujące profile są wstępnie zdefiniowane i nie można ich edytować/usuwać:

Prywatne — w przypadku sieci zaufanej (sieci domowej lub biurowej). Komputer i udostępnione pliki przechowywane na komputerze są widoczne dla innych użytkowników sieci, a zasoby systemowe są dostępne dla innych użytkowników w sieci (dostęp do udostępnionych plików i drukarek jest włączony, komunikacja przychodząca RPC jest włączona i dostępne jest udostępnianie pulpitu zdalnego). Zalecamy używanie tego ustawienia podczas uzyskiwania dostępu do bezpiecznej sieci lokalnej. Ten profil jest automatycznie przypisywany do połączenia sieciowego, jeśli jest skonfigurowany jako Domena lub Sieć prywatna w Windows.

Publiczna — w przypadku sieci niezaufanej (sieci publicznej). Pliki i foldery w systemie nie są udostępniane innym użytkownikom w sieci ani nie są widoczne, a udostępnianie zasobów systemowych jest dezaktywowane. Zalecamy używanie tego ustawienia podczas uzyskiwania dostępu do sieci bezprzewodowych. Ten profil jest automatycznie przypisywany do każdego połączenia sieciowego, które nie jest skonfigurowane jako Domena lub Sieć prywatna w Windows.

Góra/Góra/Dół/Dół UP_DOWN — umożliwia dostosowanie poziomu priorytetu profili połączeń sieciowych (profile połączeń sieciowych są oceniane i stosowane według ich priorytetu. Pierwszy pasujący profil jest zawsze stosowany).

Dodawanie lub edytowanie profilu

Niestandardowy profil połączenia sieciowego umożliwia stosowanie reguł Zapory sieciowej, reguł ochrony przed atakami typu brute force, reguł  i definiowanie dodatkowych ustawień dla określonych połączeń sieciowych. W sekcji Aktywatory określisz, do których połączeń sieciowych zostanie przypisany profil niestandardowy.

Aby otworzyć edytor profili, w oknie Profile połączeń sieciowych:

  • Kliknij opcję Dodaj.
  • Wybierz jeden z istniejących profili i kliknij Edytuj.
  • Wybierz jeden z istniejących profili i kliknij Kopiuj.

Nazwa — niestandardowa nazwa profilu.

Opis — opis profilu ułatwiający jego identyfikację.

Dodatkowe zaufane adresy — adresy zdefiniowane w tym miejscu są dodawane do strefy zaufanej połączenia sieciowego, do którego zastosowano ten profil (niezależnie od typu ochrony sieci).

Połączenie zaufane — komputer i udostępnione pliki przechowywane na komputerze są widoczne dla innych użytkowników sieci, a zasoby systemowe są dostępne dla innych użytkowników w sieci (dostęp do udostępnionych plików i drukarek jest włączony, komunikacja przychodząca RPC jest włączona i dostępne jest udostępnianie pulpitu zdalnego). Zalecamy użycie tego ustawienia podczas tworzenia profilu bezpiecznego połączenia z siecią lokalną. Wszystkie bezpośrednio połączone podsieci sieciowe są również uważane za zaufane. Jeśli na przykład z daną siecią połączona jest karta sieciowa o adresie IP 192.168.1.5, a maska podsieci to 255.255.255.0, podsieć 192.168.1.0/24 jest dodawana do strefy zaufanej tego połączenia sieciowego. Jeśli karta ma więcej adresów/podsieci, wszystkie z nich będą zaufane.

Zgłaszaj słabe szyfrowanie sieci Wi-Fi — program ESET Endpoint Security wyświetli powiadomienie o nawiązaniu połączenia z niechronioną siecią bezprzewodową lub siecią ze słabą ochroną.

Aktywatory — warunki niestandardowe, które muszą być spełnione, aby przypisać ten profil połączenia sieciowego do połączenia sieciowego. Zobacz Aktywatory, aby uzyskać szczegółowe wyjaśnienie.