Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Pliki dziennika

Konfiguracja rejestrowania ESET Endpoint Security jest dostępna w obszarze Ustawienia zaawansowane > Narzędzia > Pliki dziennika. W sekcji dzienników można określić sposób zarządzania dziennikami. W celu oszczędzania miejsca na dysku twardym program automatycznie usuwa starsze dzienniki. Można określić następujące opcje plików dziennika:

Minimalna szczegółowość zapisów w dzienniku — umożliwia określenie minimalnego poziomu szczegółowości zdarzeń rejestrowanych w dzienniku.

  • Diagnostyczne — rejestrowanie informacji potrzebnych do ulepszania konfiguracji programu, a także wszystkich rekordów wyższych kategorii.
  • Informacyjne — rejestrowanie komunikatów informacyjnych, w tym powiadomień o pomyślnych aktualizacjach, oraz wszystkich rekordów wyższych kategorii.
  • Ostrzeżenia — rejestrowanie błędów krytycznych oraz komunikatów ostrzegawczych.
  • Błędy —rejestrowanie błędów typu „Błąd podczas pobierania pliku” oraz błędów krytycznych.
  • Krytyczne — rejestrowanie tylko błędów krytycznych (np. błąd uruchomienia ochrony antywirusowej lub wbudowanej zapory).

note

Wszystkie blokowane połączenia są rejestrowane, gdy wybrany jest poziom szczegółowości Diagnostyka.

Wpisy dziennika starsze niż liczba dni podana w polu Automatycznie usuwaj rekordy starsze niż (dni) będą usuwane automatycznie.

Automatycznie optymalizuj pliki dzienników — włączenie tej opcji powoduje automatyczną defragmentację plików dziennika po przekroczeniu stopnia fragmentacji określonego w polu Jeśli liczba nieużywanych rekordów przekracza (%).

Kliknij przycisk Optymalizuj, aby rozpocząć defragmentację plików dziennika. Wszystkie puste wpisy dzienników są usuwane w celu zwiększenia wydajności i szybkości przetwarzania dzienników. Poprawę można zaobserwować zwłaszcza w przypadku dzienników zawierających dużą liczbę wpisów.

Opcja Włącz protokół tekstowy umożliwia zapisywanie dzienników w plikach innego formatu osobno od plików dziennika:

  • Katalog docelowy — katalog, w którym zapisywane są pliki dzienników (dotyczy wyłącznie plików tekstowych/CSV). Aby skopiować ścieżkę lub wybrać inny katalog, należy kliknąć opcję Wyczyść. Każdej sekcji odpowiada osobny plik o wstępnie zdefiniowanej nazwie (np. virlog.txt to plik odpowiadający sekcji plików dziennika Wykryte zagrożenia, jeśli wybrany format zapisu dzienników to zwykły tekst).
  • Typ — po wybraniu formatu pliku Tekst dzienniki będą zapisywane w postaci pliku tekstowego, a dane będą rozdzielane tabulatorami. To samo dotyczy formatu CSV — wartości rozdzielanych przecinkami. W przypadku wybrania opcji Zdarzenie zamiast w pliku dzienniki będą zapisywane w dzienniku zdarzeń systemu Windows (można go wyświetlić w obszarze Podgląd zdarzeń w Panelu sterowania).
  • Usuń wszystkie pliki dzienników — umożliwia usunięcie wszystkich zapisanych dzienników aktualnie wybranych w menu rozwijanym Typ. Po pomyślnym usunięciu dzienników wyświetlane jest powiadomienie.

Włącz śledzenie zmian konfiguracji w dzienniku inspekcji — informuje o każdej zmianie konfiguracji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dzienniki inspekcji.


note

Aby szybciej rozwiązać problemy firma ESET może czasem prosić użytkowników o przekazanie dzienników zapisanych na ich komputerach. Narzędzie ESET Log Collector ułatwia użytkownikom gromadzenie niezbędnych informacji. Więcej informacji na temat narzędzia ESET Log Collector można znaleźć w artykule bazy wiedzy ESET.