Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Funkcja poleceń ESET CMD

Ta funkcja pozwala używać zaawansowanych poleceń ecmd. Możesz eksportować i importować ustawienia za pomocą wiersza polecenia (ecmd.exe). Dotychczas eksportowanie ustawień było możliwe tylko przy użyciu graficznego interfejsu użytkownika. Konfigurację programu ESET Endpoint Security można wyeksportować do pliku .xml.

Po włączeniu funkcji poleceń ESET CMD dostępne są dwie metody autoryzacji:

  • Brak — brak autoryzacji. Nie zalecamy tej metody, ponieważ umożliwia ona importowanie niepodpisanych konfiguracji. Stanowi to potencjalne ryzyko.
  • Hasło do ustawień zaawansowanych — hasło wymagane w celu zaimportowania konfiguracji z pliku .xml. Plik musi być podpisany (informacje o podpisywaniu plików konfiguracyjnych .xml znajdują się poniżej). Przed zaimportowaniem nowej konfiguracji należy podać hasło określone w sekcji Ustawienia dostępu. Jeśli nie włączono ustawień dostępu, hasło nie jest zgodne lub plik konfiguracji .xml nie jest podpisany, konfiguracja nie zostanie zaimportowana.

Po włączeniu funkcji ESET CMD można importować i eksportować konfiguracje programu ESET Endpoint Security przy użyciu wiersza polecenia. Eksportowanie/importowanie można przeprowadzać ręcznie. Można też utworzyć skrypt automatyzujący te operacje.


important

Można też otworzyć wiersz polecenia systemu Windows (cmd) przy użyciu opcji Uruchom jako administrator. W przeciwnym razie zostanie wyświetlony komunikat Error executing command. Podczas eksportowania konfiguracji musi także istnieć folder docelowy. Polecenie eksportowania działa nawet przy wyłączonym ustawieniu ESET CMD.


note

Zaawansowane polecenia ecmd mogą być uruchamiane tylko lokalnie. Wstrzymanie poleceń ecmd można wykonać tylko za pomocą zadania klienta Uruchom polecenie przy użyciu programu ESET PROTECT.


example

Polecenie eksportowania ustawień:

ecmd /getcfg c:\config\settings.xml

Polecenie importowania ustawień:

ecmd /setcfg c:\config\settings.xml

Podpisywanie pliku konfiguracyjnego .xml:

  1. Pobierz plik wykonywalny narzędzia XmlSignTool.
  2. Otwórz wiersz polecenia systemu Windows (cmd) przy użyciu opcji Uruchom jako administrator.
  3. Przejdź do lokalizacji zapisywania pliku xmlsigntool.exe.
  4. Wykonaj polecenie, aby podpisać plik konfiguracyjny .xml. Składnia: xmlsigntool /version 1|2 <xml_file_path>

important

Wartość parametru /version zależy od wersji produktu ESET Endpoint Security. W przypadku wersji 7 i nowszych użyj wartości /version 2.

  1. Po wyświetleniu monitu przez narzędzie XmlSignTool wprowadź hasło z sekcji Ustawienia zaawansowane i je potwierdź. Po wykonaniu tych czynności plik konfiguracyjny .xml zostanie podpisany i będzie można go zaimportować w innym wystąpieniu programu ESET Endpoint Security za pomocą funkcji ESET CMD z użyciem metody autoryzacji hasłem.

example

Polecenie podpisania wyeksportowanego pliku konfiguracyjnego:
xmlsigntool /version 2 c:\config\settings.xml

ecmd_xmlsigntool


note

Jeśli hasło z sekcji Ustawienia dostępu zostanie zmienione, a wymagane jest zaimportowanie konfiguracji podpisanej wcześniej przy użyciu starego hasła, należy ponownie podpisać plik konfiguracyjny .xml przy użyciu nowego hasła. Umożliwia to korzystanie ze starszych plików konfiguracyjnych bez konieczności eksportowania ich na inny komputer z programem ESET Endpoint Security przed zaimportowaniem.


warning

Używanie funkcji poleceń ESET CMD bez metody autoryzacji nie jest zalecane, ponieważ umożliwi to zaimportowanie niepodpisanych konfiguracji. Należy ustawić hasło zapobiegające nieupoważnionym modyfikacjom przez użytkowników. W tym celu należy wybrać kolejno opcje Ustawienia zaawansowane > Interfejs użytkownika > Ustawienia dostępu.

Lista poleceń ecmd

Poszczególne funkcje zabezpieczające można włączać i tymczasowo wyłączać przy użyciu zadań uruchamiania poleceń klienta ESET PROTECT. Polecenia te nie zastępują ustawień polityk. Ponadto każde wstrzymane ustawienie zostanie przywrócone do wcześniejszego stanu po wykonaniu polecenia lub ponownym uruchomieniu urządzenia. Aby skorzystać z tej funkcji, należy podać zawartość wiersza polecenia, które ma zostać uruchomione, w polu o tej samej nazwie.

Poniżej znajduje się lista poleceń dla poszczególnych funkcji zabezpieczających:

Funkcja zabezpieczająca

Polecenie tymczasowego wstrzymania

Polecenie włączenia

Ochrona systemu plików w czasie rzeczywistym

ecmd /setfeature onaccess pause

ecmd /setfeature onaccess enable

Ochrona dokumentów

ecmd /setfeature document pause

ecmd /setfeature document enable

Kontrola dostępu do urządzeń

ecmd /setfeature devcontrol pause

ecmd /setfeature devcontrol enable

Tryb prezentacji

ecmd /setfeature presentation pause

ecmd /setfeature presentation enable

Zapora osobista

ecmd /setfeature firewall pause

ecmd /setfeature firewall enable

Ochrona przed atakami z sieci (IDS)

ecmd /setfeature ids pause

ecmd /setfeature ids enable

Ochrona przed botnetami

ecmd /setfeature botnet pause

ecmd /setfeature botnet enable

Kontrola dostępu do stron internetowych

ecmd /setfeature webcontrol pause

ecmd /setfeature webcontrol enable

Ochrona dostępu do stron internetowych

ecmd /setfeature webaccess pause

ecmd /setfeature webaccess enable

Ochrona programów poczty e-mail

ecmd /setfeature email pause

ecmd /setfeature email enable

Ochrona przed spamem klienta poczty e-mail

ecmd /setfeature antispam pause

ecmd /setfeature antispam enable

Ochrona przed atakami typu „phishing”

ecmd /setfeature antiphishing pause

ecmd /setfeature antiphishing enable