ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Hlavné funkcie

V nasledujúcej tabuľke nájdete zoznam funkcií dostupných v produkte ESET Cloud Office Security.

Podpora viacerých nájomníkov

Prostredníctvom jednej konzoly ESET Cloud Office Security môžete chrániť a spravovať viacerých nájomníkov Microsoft 365 a Google Workspace. Azure Active Directory (Azure AD) organizuje objekty, ako sú používatelia a aplikácie, do skupín, ktoré sa nazývajú nájomníci. Prostredníctvom nájomníkov môžete nastaviť politiky pre používateľov a aplikácie vo vašej organizácii s cieľom splniť bezpečnostné a prevádzkové požiadavky.

Antispam

Antispam je kľúčovým komponentom akéhokoľvek e-mailového servera. ESET Cloud Office Security využíva špičkové antispamové jadro, ktoré filtruje spam a phishing s vysokou mierou detekcie. ESET Cloud Office Security je niekoľkonásobným víťazom testu filtrovania a zachytávania spamu realizovaného poprednou testovacou organizáciou Virus Bulletin a niekoľkoročným držiteľom certifikácie VBSpam+. Naše antispamové jadro dosiahlo mieru detekcie spamu 99,99 % s nulovým výskytom falošných poplachov (false positive), vďaka čomu môžeme hovoriť o poprednej technológii v oblasti ochrany proti spamu. Antispam v produkte ESET Cloud Office Security je založený na dátach z cloudu, pričom väčšina využívaných cloudových databáz je umiestnená v datacentrách spoločnosti ESET. Antispamové cloudové služby umožňujú v prípade objavenia nového spamu pohotovo aktualizovať dáta v databázach a zabezpečiť tak rýchlejší reakčný čas.

Antiphishingová ochrana

Ide o funkciu, ktorá zabraňuje používateľom navštevovať phishingové webové stránky. E-mailové správy môžu obsahovať odkazy, ktoré smerujú na phishingové webové stránky. ESET Cloud Office Security využíva pokročilú a sofistikovanú metódu analýzy, pomocou ktorej sú telo a predmet prichádzajúcej správy prehľadávané s cieľom identifikovať takéto odkazy (URL). Odkazy sú porovnávané voči databáze s phishingovým obsahom, ktorá je neustále aktualizovaná.

Antimalvérová ochrana

Oceňovaná a inovatívna ochrana pred malvérom, ktorá využíva najmodernejšie technológie. Zabraňuje útokom a eliminuje všetky druhy hrozieb vrátane vírusov, ransomvéru, rootkitov, červov a spyvéru pomocou kontroly s podporou cloudu, vďaka ktorej je detekcia ešte účinnejšia. Navyše nezaťažuje systém, šetrí systémové prostriedky a nemá negatívny vplyv na výkon. Antimalvérová detekcia pracuje na viacerých vrstvách. Každá vrstva (fáza) pozostáva z niekoľkých technológií. Vo fáze pred spustením objektu (pre-execution) sa využívajú nasledujúce technológie: Kontrola UEFI (Unified Extensible Firmware Interface), Ochrana pred sieťovými útokmi, Reputácia a vyrovnávacia pamäť, Sandbox v rámci produktu a Detekcia na úrovni DNA. Medzi technológie, ktoré sa využívajú vo fáze execution, patrí Exploit Blocker, Ransomware Shield, Pokročilá kontrola pamäte a Kontrola skriptov (AMSI). Vo fáze post-execution sa využívajú technológie Ochrana pred botnetmi, Cloudový systém ochrany pred malvérom a Sandboxing. Kombinácia týchto kľúčových technológií vám poskytuje bezkonkurenčnú úroveň ochrany.

Politiky

Väčšie firmy majú zvyčajne viacero oddelení a v rámci každej organizačnej jednotky sa používajú rôzne nastavenia ochrany. ESET Cloud Office Security poskytuje nastavenia ochrany založené na politikách, ktoré môžete priradiť ku konkrétnym nájomníkom, používateľom, tímovým skupinám alebo lokalitám SharePoint. Každú politiku si môžete prispôsobiť podľa svojich potrieb.

Správca karantény

Správca karantény vám umožňuje kontrolovať objekty umiestnené v karanténe a vykonávať s nimi potrebné akcie (stiahnuť, odstrániť alebo uvoľniť). Táto funkcia ponúka jednoduchú správu e-mailov, príloh, ako aj súborov z Exchange Online/OneDrive/Tímových skupín/Lokalít SharePoint, ktoré boli umiestnené do karantény prostredníctvom ESET Cloud Office Security. Funkcia stiahnutia vám umožňuje analyzovať objekty v karanténe pomocou nástrojov tretích strán, ktoré môžu pomôcť pri rozhodovaní o tom, akú akciu je najvhodnejšie vykonať pre konkrétny objekt.

Riadiaci panel so štatistikami detekcie

Riadiaci panel poskytuje rýchly prehľad aktivít súvisiacich s bezpečnosťou v rámci Microsoft 365. Každá karta (Exchange Online/OneDrive/Tímové skupiny/Lokality SharePoint) obsahuje užitočné informácie. Karta Používateľ zobrazuje počet nájomníkov a využitie licencie, ako aj štatistické informácie o každom nájomníkovi – počet používateľov, najčastejších príjemcov spamu/phishingu/malvéru a najčastejšie podozrivé OneDrive účty/tímové skupiny/lokality SharePoint. Môžete si vybrať časové obdobie a nájomníka, pre ktorého budú zobrazené štatistické údaje. Ďalšie štatistiky detekcie a grafy sú zobrazené na kartách určených pre Exchange Online, OneDrive, Tímové skupiny a Lokality SharePoint. Ide o štatistické informácie, ako napr. počet skontrolovaných e-mailov a súborov alebo počet zachyteného spamu/phishingu/malvéru. Grafy zobrazujú frekvenciu výskytu pre každý typ detekcie – spam, malvér a phishing.

Detekcie s možnosťami filtrovania

Pomocou tejto funkcie si môžete zobraziť informácie o všetkých detekciách. Záznamy o každej detekcii zachytenej pomocou kontroly e-mailov sú dostupné na karte Exchange Online, kým záznamy detekcií zachytených pomocou kontroly súborov sú dostupné na kartách OneDrive/Tímové skupiny/Lokality SharePoint. To vám umožňuje efektívne filtrovať a jednoducho nájsť to, čo hľadáte, pomocou dodatočných informácií o konkrétnej detekcii (napr. názov infiltrácie, hash súboru).

Používatelia

Hlavným cieľom ochrany, ktorú ESET Cloud Office Security poskytuje, je používateľský účet. V podrobnostiach používateľa nájdete užitočné informácie, ako napr. prehľad, nastavenia definované politikami, zoznam politík priradených k používateľovi a detekcie súvisiace s Exchange Online a OneDrive. Táto funkcia pomáha preskúmať detekcie týkajúce sa konkrétneho používateľa. Môžete si tiež vybrať, ktorí používatelia budú chránení. Používatelia sú zoradení do skupín. Každá skupina predstavuje nájomníka Microsoft 365, ktorý obsahuje svojich používateľov. Na jednoduchšie vyhľadávanie konkrétnych používateľov v rámci skupiny môžete využiť filtrovanie s viacerými kritériami.

Hlásenia a ochrana s využitím strojového učenia

Súčasťou detekčného jadra je teraz aj pokročilé strojové učenie – pokročilá vrstva ochrany, ktorá zlepšuje detekciu na základe strojového učenia. Viac o tomto type ochrany sa môžete dočítať v slovníku pojmov. Môžete nakonfigurovať úrovne hlásenia pre tieto kategórie: malvér, potenciálne nechcené aplikácie (PUA), potenciálne podozrivé aplikácie a potenciálne nebezpečné aplikácie.

Reporty (štatistické reporty a reporty o e‑mailovej karanténe)

Prostredníctvom tejto funkcie si môžete nechať na e‑mail zasielať štatistické informácie o Exchange Online, OneDrive, tímových skupinách a lokalitách SharePoint, prípadne si kedykoľvek vygenerovať a stiahnuť report za vybrané obdobie. Môžete tiež naplánovať pravidelné generovanie reportov a ich zasielanie e‑mailom na určené adresy príjemcov. Ako výstupný formát vyberte PDF alebo CSV. Reporty obsahujú údaje o počte skontrolovaných e-mailov, detegovanom malvéri, phishingu a spame. Ak si ako formát vyberiete PDF, reporty budú obsahovať aj údaje zobrazené v grafoch. Graf bude zobrazený samostatne pre skontrolované e-maily, detegovaný malvér, phishing a spam. K dispozícii budú aj štatistiky pre najčastejších príjemcov malvéru, phishingu a spamu. Viac informácií o možnostiach generovania reportov nájdete v kapitole Reporty. Okrem toho môžete vybraným príjemcom doručovať report o e‑mailovej karanténe, ktorý obsahuje zoznam e‑mailových správ premiestnených do karantény. Report o e‑mailovej karanténe sa odošle v stanovenom dátume a čase, avšak len v prípade pridania nových položiek do karantény.

Tímy a lokality

ESET Cloud Office Security poskytuje ochranu pre tímové skupiny v službe Teams a lokality SharePoint. Táto funkcia rozširuje ochranu na riešenia Microsoft 365 určené na podporu spolupráce, keďže umožňuje chrániť SharePoint a Teams a zaisťuje bezpečné zdieľanie súborov. Ak už máte ESET Cloud Office Security, pred použitím funkcie Tímy a lokality môžete byť vyzvaný k obnoveniu súhlasu.

ESET LiveGuard Advanced

Dodatočná vrstva ochrany pred pokročilými zero-day hrozbami. ESET LiveGuard Advanced je riešenie cloudového sandboxingu, ktoré analyzuje zaslané súbory tak, že podozrivý kód spustí v izolovanom prostredí a následne vyhodnocuje jeho správanie. ESET Cloud Office Security odosiela na analýzu do ESET LiveGuard Advanced podozrivé e‑mailové prílohy a súbory z Exchange Online, OneDrive, lokalít SharePoint a tímových skupín v službe Teams. Funkciu ESET LiveGuard Advanced môžete zapnúť a konfigurovať pomocou politík. Výsledky analýzy sa zobrazujú v protokoloch kontroly.

Protokol auditu

Protokol auditu umožňuje správcovi kontrolovať aktivity vykonané v rámci ESET Cloud Office Security. Táto funkcia môže byť užitočná najmä v prípade, že máte viacerých používateľov konzoly ESET Cloud Office Security. V protokole auditu sú zaznamenané všetky aktivity v tom poradí, v akom sa uskutočnili. Protokoly auditu uchovávajú informácie o konkrétnej operácii alebo udalosti. Protokoly auditu sa vytvárajú pri každej zmene alebo vytvorení objektu v rámci ESET Cloud Office Security (napríklad licenčného fondu, používateľa, politiky, reportu, položky v karanténe – e. g. prílohy).

Google Workspace (ochrana Gmailu a Disku Google)

ESET Cloud Office Security rozširuje pokrytie bezpečnostných služieb o ďalšieho popredného poskytovateľa cloudového e-mailu, Google Workspace. ESET Cloud Office Security poskytuje komplexnú ochranu používateľom GmailuDisku Google s využitím všetkých funkcií. Používateľov služby Google Workspace chráni pred malvérom, phishingom a spamom.