Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Ręczne instalowanie konsoli internetowej


important

Ręczna instalacja konsoli internetowej ESET PROTECT jest zaawansowaną procedurą. Zaleca się zainstalowanie konsoli internetowej ESET PROTECT przy użyciu instalatora kompleksowego.

Wymagania wstępne

Zainstalowany serwer ESET PROTECT.


note

Konsolę internetową ESET PROTECT można zainstalować na innym komputerze niż ten, na którym jest zainstalowany serwer ESET PROTECT. Ta procedura wymaga podjęcia dodatkowych kroków.

Serwer Apache Tomcat to komponent wymagany do uruchomienia konsoli internetowej ESET PROTECT. Zainstaluj Apache Tomcat:

a)Pobierz najnowszą obsługiwaną wersję pliku instalatora Apache Tomcat (32-bitowy/64-bitowy instalator usługi systemu Windows) apache-tomcat-[wersja].exe z witryny https://tomcat.apache.org.

b)Uruchom instalator.

c)Podczas instalacji wybierz ścieżkę do folderu Java (folder nadrzędny folderów Java bin i lib) i zaznacz pole wyboru Run Apache Tomcat.

d)Po zakończeniu instalacji sprawdź, czy usługa Apache Tomcat jest uruchomiona, a jej typ uruchamiania jest ustawiony na Automatyczny (w narzędziu services.msc).

Apache Tomcat wymaga 64-bitowego Java/OpenJDK. Jeśli w systemie zainstalowanych jest wiele wersji środowiska Java, zalecamy odinstalowanie starszych wersji środowiska Java i pozostawienie tylko najnowszej wersji obsługiwanego środowiska Java***.


warning

Począwszy od stycznia 2019 r., publiczne aktualizacje środowiska Oracle JAVA SE 8 do użytku biznesowego, komercyjnego lub produkcyjnego będą wymagać licencji komercyjnej. Jeśli nie chcesz kupować subskrypcji środowiska JAVA SE, możesz przejść na bezpłatną alternatywę. Zobacz obsługiwane wersje JDK.

Instalacja

Aby zainstalować komponent konsoli internetowej ESET PROTECT w systemie Windows, należy wykonać poniższe czynności:


important

Upewnij się, że spełnione są wszystkie wymagania wstępne dotyczące instalacji wskazane powyżej.

1.Przejdź do sekcji pobierania programu ESET PROTECT w celu pobrania instalatora autonomicznego tego komponentu programu ESET PROTECT (Konsola internetowaera.war).

2.Skopiuj plik era.war do folderu aplikacji sieciowych serwera Apache Tomcat:

C:\Program Files\Apache Software Foundation\[ Tomcat folder ]\webapps\

3.Apache Tomcat automatycznie wyodrębnia plik era.war do folderu era i instaluje konsolę internetową ESET PROTECT. Poczekaj kilka minut na zakończenie wyodrębniania. Jeśli wyodrębnianie nie nastąpi, wykonaj działania zmierzające do rozwiązania problemu.

4.Jeśli na tym samym komputerze co serwer ESET PROTECT jest zainstalowana konsola internetowa ESET PROTECT, uruchom ponownie usługę Apache Tomcat. Wybierz kolejno Start > Usługi > kliknij prawym przyciskiem myszy usługę Apache Tomcat i wybierz opcję Zatrzymaj. Kliknij pozycję Stop, poczekaj 30 sekund, a następnie kliknij pozycję Start.


important

Jeśli konsola internetowa ESET PROTECT została zainstalowana na innym komputerze niż ten, na którym znajduje się serwer ESET PROTECT, postępuj zgodnie z poniższymi dodatkowymi instrukcjami w celu włączenia komunikacji między konsolą internetową ESET PROTECT a serwerem ESET PROTECT:

a)Zatrzymaj usługę Apache Tomcat: Wybierz kolejno Start > Usługi > kliknij prawym przyciskiem myszy usługę Apache Tomcat i wybierz opcję Zatrzymaj.

b)Uruchom aplikację Notatnik jako administrator i edytuj plik C:\Program Files\Apache Software Foundation\[ Tomcat folder ]\webapps\era\WEB-INF\classes\sk\eset\era\g2webconsole\server\modules\config\EraWebServerConfig.properties.

c)Znajdź ciąg server_address=localhost.

d)Część localhost zastąp adresem IP serwera ESET PROTECT i zapisz plik.

e) Uruchom usługę Apache Tomcat. Wybierz kolejno Start > Usługi > kliknij prawym przyciskiem myszy usługę Apache Tomcat i wybierz opcję Uruchom.

5.Otwórz konsolę internetową ESET PROTECT w obsługiwanej przeglądarce internetowej, aby wyświetlić ekran logowania:

Z komputera obsługującego konsolę internetową ESET PROTECT: http://localhost:8080/era

Z dowolnego komputera z dostępem do internetu i konsoli internetowej ESET PROTECT (zastąp IP_ADDRESS_OR_HOSTNAME adresem IP lub nazwą hosta konsoli ESET PROTECT): http://IP_ADDRESS_OR_HOSTNAME:8080/era

6.Skonfiguruj konsolę internetową po instalacji:

Domyślną wartością portu HTTP podczas ręcznej instalacji serwera Apache Tomcat jest 8080. Zalecamy skonfigurowanie połączenia HTTPS dla serwera Apache Tomcat.

Zobacz też dodatkowy zasób Konfiguracja konsoli internetowej na potrzeby rozwiązań firmowych lub systemów o niskiej wydajności.