Dostupnosť služieb

Dostupnosť

Naším cieľom je poskytovať 99,5 % dostupnosť služieb. Jeho dosiahnutie zakladáme na dobre nastavených procesoch a našom úsilí. V prípade výpadku služby ESET PROTECT Cloud sú koncové zariadenia naďalej zabezpečené a nedotknuté.

Údržba

Služba ESET PROTECT Cloud podlieha pravidelnej údržbe. Všetky časy údržby prekračujúce 15 minút sú oznámené správcom konzoly vopred. Výpadky počas údržby nemajú vplyv na dostupnosť, ktorú chceme garantovať. Údržba prebieha počas víkendov a mimo pracovnej doby (dátové centrum v USA – počas nočných hodín v USA, dátové centrum v EÚ – počas nočných hodín v EÚ, dátové centrum v Japonsku – počas nočných hodín v Japonsku).