Podrobnosti o počítači

Ak si chcete pozrieť podrobnosti o konkrétnom počítači, vyberte klientsky počítač v statickej alebo dynamickej skupine a kliknite na Zobraziť podrobnosti alebo na názov počítača. V pravej časti sa zobrazí bočný panel s Náhľadom počítača.

Okno s informáciami sa skladá z nasledujúcich častí:

details_default Prehľad:

V tejto časti sa nachádzajú informácie, ktoré vám poskytnú ucelený prehľad aktuálneho stavu počítača.

Počítač

Kliknutím na ikonu edit_default môžete zmeniť názov počítača, prípadne upraviť jeho popis. Ak už existuje spravovaný počítač s rovnakým názvom, môžete použiť možnosť Povoliť duplicitné názvy.

Kliknite na Vyberte značky pre priradenie značiek.

FQDN – úplný názov domény počítača.


note

Ak vaše klientske počítače a ESET PROTECT Server bežia pod Active Directory, môžete automaticky načítať Názov a Popis pomocou úlohy Synchronizácia statickej skupiny.

 

Nadradená skupina – môžete zmeniť nadradenú statickú skupinu počítača.

IP – IP adresa počítača.

Počet aplikovaných politík – kliknite na číslo pre zobrazenie zoznamu aplikovaných politík.

Člen dynamických skupín – zoznam dynamických skupín, v ktorých sa klientsky počítač nachádzal počas poslednej replikácie.

 

Hardvér

V tejto časti nájdete zoznam kľúčových parametrov hardvéru, informácie o operačnom systéme a unikátne identifikátory. Po kliknutí na túto dlaždicu sa zobrazí karta Podrobnosti – Hardvér.

 

Upozornenia

Upozornenia – odkaz na zoznam problémov týkajúcich sa daného počítača.

Počet nevyriešených detekcií – táto položka zobrazuje počet nevyriešených detekcií. Kliknutím na počet sa zobrazí zoznam nevyriešených detekcií.

Čas posledného pripojeniaSekcia Naposledy pripojené zobrazuje dátum a čas posledného pripojenia spravovaného zariadenia. Zelená bodka signalizuje, že sa počítač pripojil pred menej ako 10 minútami. Ak sa informácia Naposledy pripojené zvýrazní, znamená to, že počítač sa nepripája.

oŽltá (chyba) – počítač sa nepripája 2 – 14 dní.

oČervená (upozornenie) – počítač sa nepripája dlhšie ako 14 dní.

Čas poslednej kontroly – informácia o čase poslednej kontroly.

Detekčné jadro – verzia detekčného jadra na cieľovom zariadení.

Aktualizovaný – stav aktualizácie.

 

Produkty a licencie

V tejto časti nájdete zoznam súčastí ESET nainštalovaných na danom počítači. Po kliknutí na túto dlaždicu sa zobrazí karta Podrobnosti – Produkty a licencie.

 

Šifrovanie

Sekcia šifrovania je viditeľná len na pracovných staniciach, ktoré sú podporované technológiou ESET Full Disk Encryption.

 

ESET Dynamic Threat Defense

Na tejto dlaždici nájdete základné informácie o službe. Môže byť zobrazená v dvoch rôznych stavoch:

Biela – predvolený stav. Po aktivovaní ESET Dynamic Threat Defense a pri používaní služby zostáva dlaždica biela.

Žltá – ak nastane problém súvisiaci so službou ESET Dynamic Threat Defense, dlaždica sa sfarbí do žlta a zobrazí sa na nej informácia o probléme.

Dostupné akcie:

Zapnúť – táto možnosť je dostupná po importovaní produktovej licencie. Kliknutím vytvoríte úlohu na aktiváciu produktu a nastavíte politiku, ktorá na zariadení zapne ESET Dynamic Threat Defense.


note

Každé zariadenie s ESET Dynamic Threat Defense musí mať zapnutý reputačný systém ESET LiveGrid® a systém spätnej väzby ESET LiveGrid®. Skontrolujte politiky svojho zariadenia.

Odoslané súbory – odkaz na sekciu Odoslané súbory.

Viac informácií – odkaz na produktovú stránku.

 

Používatelia

Prihlásení používatelia (iba počítače) – doména a používateľské meno prihlásených používateľov na zariadení.

Priradení používatelia

oKliknutím na možnosť Priradiť používateľa priradíte k tomuto zariadeniu používateľa.


important

V rámci jednej operácie je možné počítaču priradiť najviac 200 používateľov.

oAk chce zrušiť priradenie používateľa, kliknite na ikonu delete_default.

oAk chcete zobraziť podrobnosti účtu priradeného používateľa, kliknite na jeho používateľské meno.

 

Poloha (iba pre mobilné zariadenia) Zariadenia v rámci služby iOS Apple Business Manager (ABM) je možné lokalizovať iba ak je aktivovaný „Režim strateného zariadenia“.

 

Virtualizácia

Dlaždica sa objaví po tom, ako označíte počítač ako master pre klonovanie, pričom zobrazuje nastavenia VDI. Kliknutím na ikonu ozubeného kolieska môžete nastavenia VDI zmeniť.

 

Kliknutím na tlačidlo Izolácia od siete spustíte na počítači klientske úlohy súvisiace s izoláciou počítača od siete:

disconnect_normal Izolovať od siete

mn_icn_connect_normal Ukončiť izoláciu od siete

 

Tlačidlo Virtualizácia je možné využiť v prípade, ak chcete pripraviť počítač na klonovanie. Vyžaduje sa to pri klonovaní počítačov alebo pri zmene ich hardvéru.

Označiť ako master pre klonovanie

Vypnúť detekciu hardvéru – trvalé vypnutie detekcie zmeny hardvéru. Túto akciu nie je možné vrátiť späť!

Zrušiť označenie ako master pre klonovanie – pomocou tejto možnosti zrušíte príznak mastra. Ak použijete túto možnosť, pri každom ďalšom klonovaní tohto počítača sa zobrazí otázka.


important

Detekcia hardvérového odtlačku nie je podporovaná na nasledujúcich systémoch:

Linux, macOS, Android a iOS

Systémy spravované cez ESET Virtual Agent Host (ESET Virtualization Security)

Počítače, na ktorých nie je nainštalovaný ESET Management Agent


Konfigurácia gear_icon

Konfigurácia – táto karta obsahuje zoznam konfigurácií nainštalovaných produktov ESET (ESET Management Agent, ESET Endpoint atď.). Sú dostupné tieto akcie:

Kliknutím na tlačidlo Požiadať o konfiguráciu môžete vytvoriť úlohu pre ESET Management Agenta na zhromaždenie konfigurácií spravovaných produktov. Po doručení úlohy ESET Management Agentu je daná úloha okamžite vykonaná a výsledky sú doručené na ESET PROTECT Server pri ďalšom pripojení. Následne si budete môcť pozrieť zoznam konfigurácií spravovaných produktov.

Otvorte konfiguráciu cez kontextové menu a prekonvertujte ju na politiku. Kliknite na konfiguráciu pre jej zobrazenie.

Po otvorení konfigurácie ju môžete prekonvertovať na politiku. Kliknite na možnosť Konvertovať na politiku – aktuálna konfigurácia bude dostupná prostredníctvom Sprievodcu vytváraním novej politiky a vy ju budete môcť upraviť a uložiť ako novú politiku.

Konfiguráciu si môžete stiahnuť na účely riešenia problémov. Kliknite na požadovanú konfiguráciu a následne v roletovom menu kliknite na možnosť Stiahnuť pre diagnostiku.

Aplikované politiky – táto karta obsahuje zoznam politík uplatnených na daný počítač. Ak ste použili politiku pre produkt ESET alebo funkciu produktu ESET, ktorý nie je na danom počítači nainštalovaný, uvedená politika bude neaktívna.


note

Zobrazené budú politiky priradené k zvolenému zariadeniu, ako aj politiky uplatnené na skupiny, do ktorých dané zariadenie patrí.

Ikona zámku icon_locked_policy sa zobrazí pri politikách, ktoré nie je možné upravovať. Ide o niektoré vstavané politiky (napríklad politika Automatických aktualizácií alebo politiky súvisiace s ESET Dynamic Threat Defense) a politiky, ktoré používateľ nemôže meniť, pretože k nim nemá povolenie na zápis, ale iba na čítanie.

Možnosť manage_default Spravovať politiky vám umožňuje spravovať, upravovať, priraďovať a odstraňovať politiky. Politiky sa uplatňujú na základe poradia (stĺpec Poradie politík). Ak chcete zmeniť prioritu uplatnenia konkrétnej politiky, označte začiarkavacie políčko vedľa politiky a kliknite na Uplatniť skôr alebo Uplatniť neskôr.

Uplatnené vylúčenia – táto karta obsahuje zoznam vylúčení aplikovaných na daný počítač.


icon_sysinspector_logs Protokoly (iba pre počítače)

SysInspector – kliknite na možnosť Požiadať o protokol (iba pre systém Windows), čím spustíte na zvolených klientskych zariadeniach úlohu na Vyžiadanie SysInspector protokolu. Po dokončení úlohy pribudne v zozname protokolov ESET SysInspector nový protokol. Kliknite na protokol v zozname pre zobrazenie podrobností.

Log Collector – kliknite na Spustiť ESET Log Collector pre spustenie diagnostickej úlohy. Po dokončení úlohy pribudne v zozname protokolov nový protokol. Kliknite na protokol v zozname pre jeho stiahnutie.

Diagnostické protokoly – kliknite na možnosť Diagnostika > Zapnúť pre spustenie diagnostického režimu na aktuálnom zariadení. Pri aktívnom diagnostickom režime bude klientsky počítač odosielať všetky protokoly na ESET PROTECT Server. Všetky protokoly budú k dispozícii 24 hodín. Protokoly sú rozdelené do piatich kategórií: protokol spamu, protokol firewallu, protokol HIPS, protokol správy zariadení a protokol webovej kontroly. Pre opätovné zaslanie všetkých protokolov pri ďalšej replikácii agenta kliknite na Diagnostika > Znovu odoslať všetky protokoly. Ak chcete vypnúť diagnostický režim, kliknite na Diagnostika > Vypnúť.


note

Maximálna povolená veľkosť súboru na doručenie protokolu je 200 MB na zariadenie. Protokoly sú dostupné vo Web Console v sekcii Zobraziť podrobnosti > Protokoly. Ak majú protokoly zozbieravané prostredníctvom úlohy viac než 200 MB, úloha zlyhá. V prípade zlyhania úlohy môžete:

zozbierať protokoly lokálne na zariadení,

zmeniť úroveň podrobnosti protokolov a pokúsiť sa spustiť úlohu znova:

opre cieľové počítače Windows použite parameter /Targets:EraAgLogs len na zozbieranie protokolov ESET Management Agenta,

opre cieľové počítače Linux/macOS použite parameter --no-productlogs na vylúčenie protokolov z nainštalovaného bezpečnostného produktu ESET.


play_default Vykonania úloh

V tejto časti nájdete zoznam všetkých vykonaných úloh. Môžete použiť filter na zúženie výsledkov vyhľadávania, prejsť na detaily, upravovať, duplikovať, vymazať alebo spustiť úlohu.


icon_installed_applications Nainštalované aplikácie:

V tejto časti nájdete zoznam nainštalovaných programov na klientskom zariadení vrátane informácií o verzii, veľkosti, bezpečnostnom stave atď. Pomocou nastavenia politiky môžete zapnúť nahlasovanie aplikácií, ktoré nie sú od spoločnosti ESET. Ak chcete odinštalovať niektorú aplikáciu, označte ju a kliknite na tlačidlo Odinštalovať. Budete vyzvaný na zadanie Parametrov odinštalovania. Ide o voliteľné parametre príkazového riadka pre inštalátor (inštalačný balík). Parametre odinštalovania sú unikátne pre každý inštalátor softvéru. Podrobnejšie informácie nájdete v dokumentácii pre príslušný produkt.

Ak je dostupná aktualizácia pre produkt ESET, môžete ju vykonať kliknutím na tlačidlo Aktualizovať ESET produkty.


note

ESET PROTECT 9.0 podporuje automatickú aktualizáciu ESET Management Agenta na spravovaných počítačoch.

iOS zariadenia hlásia zoznam nainštalovaného softvéru do ESET PROTECT raz za deň. Používateľovi nie je umožnené vynútiť obnovenie zoznamu.

 


icon_threats Upozornenia

V tejto časti nájdete zoznam upozornení a ich podrobnosti: problém, stav, produkt, výskyt, závažnosť atď. Prístup k tomuto zoznamu je tiež možný priamo zo sekcie Počítače, a to kliknutím na počet upozornení v stĺpci Upozornenia. Upozornenia môžete vyriešiť jediným kliknutím.


question_defaultOtázky (iba pre počítače)

Na karte Otázky nájdete zoznam otázok súvisiacich s klonovaním počítačov. Podrobnejšie informácie o riešení otázok súvisiacich s klonovanými alebo zmenenými počítačmi nájdete na nasledujúcom odkaze.


icon_threat_and_quarantine Hrozby a karanténa

Detekcie – štandardne sú zobrazené všetky typy detekcií, ale môžete ich filtrovať podľa konkrétnych typov: Kategória detekciíicon_antivirus Antivírus, icon_blocked Blokované súbory, icon_ei_alert Enterprise Inspector, icon_firewall Firewall, icon_hips HIPS a icon_web_protection Webová ochrana.

Karanténa – zoznam detekcií umiestnených v karanténe s podrobnosťami, ako napr. názov detekcie, typ detekcie, názov objektu, veľkosť, prvý výskyt, počet, dôvod používateľa atď.


icon_more Podrobnosti

Základné – informácie o spravovanom zariadení, ako napr. operačný systém, typ, verzia, sériové číslo, FQDN atď. Ďalej tu nájdete informácie o tom, či je počítač potlačený, či je spravovaný, čas poslednej aktualizácie a počet aplikovaných politík.

Hardvér – informácie o hardvéri zariadenia, výrobcovi a modeli, ako aj informácie o konfigurácii siete (IPv4, IPv6, podsieť, sieťový adaptér atď.).

Produkty a licencie – informácie o aktuálnej verzii detekčného jadra, verziách bezpečnostných produktov ESET nainštalovaných na zariadeniach, ako aj informácie o aktuálne používaných licenciách.

Šifrovanie – ak používate ESET Full Disk Encryption, pozrite si prehľad stavu šifrovania disku.