Tworzenie instalatora agenta i produktu zabezpieczającego ESET

Procedura tworzenia instalatora kompleksowego (zawierającego agenta ESET Management oraz produkt zabezpieczający firmy ESET) jest podobna do Kreatora uruchamiania.


important

Pakiet instalatora to plik .exe, który nadaje się do użytku wyłącznie w systemach operacyjnych Windows.

Kliknij Inne opcje wdrożenia w sekcji Szybkie łącza menu. W oknie Wdrażanie agenta kliknij opcję Utwórz instalator w obszarze Utwórz kompleksowy instalator (tylko system Windows). Zostanie otwarte okno Utwórz instalator kompleksowy.

Podstawowe

Jeśli nie zgadzasz się na przesyłanie firmie ESET raportów o awariach i anonimowych danych telemetrycznych (takich jak rodzaj i wersja systemu operacyjnego, wersja produktu ESET i inne informacje dotyczące konkretnego produktu), usuń zaznaczenie pola wyboru Weź udział w programie ulepszania produktu. W przypadku niezaznaczenia tego pola wyboru dane telemetryczne i raporty o awariach będą przesyłane firmie ESET.

Zawartość pakietu — należy wybrać jedną z następujących opcji przy użyciu pól wyboru:

Management Agent — jeśli nie wybierzesz innych elementów pakietu, instalator będzie zawierał tylko agenta ESET Management. Wybierz tę opcję, jeśli chcesz zainstalować produkt zabezpieczający ESET na komputerze klienckim później, lub jeśli komputer kliencki już ma zainstalowany produkt zabezpieczający ESET.

Produkt zabezpieczający — dołącz produkt zabezpieczający firmy ESET do agenta ESET Management. Wybierz tę opcję, jeśli komputer kliencki nie ma zainstalowanego żadnego produktu zabezpieczającego ESET i chcesz zainstalować go wraz z agentem ESET Management.

Pełne szyfrowanie dysku — opcja szyfrowania jest widoczna tylko w przypadku aktywnej licencji ESET Full Disk Encryption.

Agent Enterprise Inspector — dołącz agenta ESET Enterprise Inspector do instalatora.

Program zabezpieczający

1.Licencja (Opcjonalnie) — możesz dodać licencję, korzystając z jednej z metod opisanych w sekcji Zarządzanie licencjami. Jeśli w obszarze Zarządzanie licencjami są już licencje, wystarczy wybrać licencję, która zostanie użyta do aktywowania produktu zabezpieczającego firmy ESET podczas instalacji. Jeśli licencja nie zostanie wybrana, można utworzyć instalator bez niej i aktywować produkt później. Dodawać i usuwać licencje może wyłącznie administrator o grupie domowej Wszystkie z uprawnieniem Odczyt w odniesieniu do licencji w tej grupie.

2.Produkt — wybierz produkt zabezpieczający firmy ESET, który zostanie zainstalowany razem z agentem ESET Management.


note

Jeśli nie są wyświetlane żadne pliki instalacyjne produktu, należy sprawdzić, czy dla repozytorium wybrano ustawienie AUTOSELECT. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z sekcją Ustawienia zaawansowane w rozdziale Ustawienia serwera.

3.Język — wybierz wersję językową instalatora produktu zabezpieczającego firmy ESET.

4.Można opcjonalnie wybrać politykę, która zostanie zastosowana do produktu zabezpieczającego firmy ESET podczas jego instalacji.

5.Ustawienia ochrony — zaznacz pole wyboru obok ustawienia, aby je włączyć dla instalatora:

oWłącz system informacji zwrotnych ESET LiveGrid® (zalecane)

oWłącz wykrywanie potencjalnie niepożądanych aplikacji — więcej informacji zawiera artykuł w bazie wiedzy.

Zaznacz pole wyboru obok pozycji Nie definiuj teraz ustawień ochrony (niezalecane), aby nie definiować teraz ustawień ochrony instalatora i ustawić je później za pomocą polityki.

6.Zaznacz pole wyboru Akceptuję warunki Umowy licencyjnej użytkownika końcowego aplikacji i potwierdzam politykę prywatności. Więcej informacji można znaleźć w umowy licencyjnej użytkownika końcowego (EULA), Warunkach korzystania i Polityce prywatności dotyczących produktów firmy ESET.

Agent Enterprise Inspector

Wymagania dotyczące agenta ESET Enterprise Inspector:

Aby aktywować agenta ESET Enterprise Inspector, musisz mieć licencję ESET Enterprise Inspector.

Zgodny produkt zabezpieczający firmy ESET zainstalowany na zarządzanym komputerze.

1.Licencja (opcjonalnie) — firma ESET zaleca wybranie licencji ESET Enterprise Inspector do aktywacji agenta ESET Enterprise Inspector podczas instalacji. Jeśli utworzysz instalator bez licencji, możesz aktywować agenta ESET Enterprise Inspector później.

2.Produkt/wersja — wybierz wersję agenta ESET Enterprise Inspector. Domyślnie wybierana jest najnowsza wersja produktu.

3.Polityka konfiguracji (opcjonalnie) — wybierz istniejącą politykę agenta ESET Enterprise Inspector, aby zastosować ustawienia polityki podczas instalacji agenta ESET Enterprise Inspector.

4. Zaznacz pole wyboru Akceptuję warunki Umowy licencyjnej użytkownika końcowego aplikacji i potwierdzam politykę prywatności. Więcej informacji można znaleźć w umowy licencyjnej użytkownika końcowego (EULA), Warunkach korzystania i Polityce prywatności dotyczących produktów firmy ESET.

5.Wpisz nazwę hosta serwera ESET Enterprise Inspector i port połączenia wskazany podczas instalacji serwera ESET Enterprise Inspector (portem domyślnym jest 8093).

6.Wybierz urząd certyfikacji dla połączenia z serwerem ESET Enterprise Inspector.

Certyfikat

Certyfikat równorzędny oraz urząd certyfikacji ESET PROTECT są wybierane automatycznie na podstawie dostępnych certyfikatów. Aby używać innego certyfikatu niż wybrany automatycznie, kliknij opcję Certyfikat ESET PROTECT, aby wyświetlić listę dostępnych certyfikatów i wybrać ten, którego chcesz użyć. Jeśli chcesz użyć certyfikatu niestandardowego, kliknij przycisk opcji i prześlij plik certyfikatu .pfx.

W razie potrzeby wprowadź hasło do certyfikatu. Na przykład jeśli podczas instalowania programu ESET PROTECT zostało podane hasło lub jeśli używasz certyfikatu niestandardowego z hasłem. W przeciwnym razie pozostaw pole Hasło do certyfikatu puste.


warning

Hasło do certyfikatu nie może zawierać następujących znaków: " \ Znaki te powodują błąd krytyczny podczas inicjowania agenta.


important

Warto pamiętać, że hasło do certyfikatu można wyodrębnić, ponieważ jest ono osadzone w pliku .exe.

Zaawansowane

W tej sekcji możesz dostosować pakiet instalatora kompleksowego:

1.Opcjonalnie można zmienić nazwę i wprowadzić opis pakietu instalatora.

2.Kliknij opcję Wybierz tagi, aby przypisać tagi.

3.Grupa nadrzędna (opcjonalnie)— wybierz grupę nadrzędną, do której ma zostać dodany komputer po ukończeniu instalacji. Możesz wybrać istniejącą lub utworzyć nową grupę statyczną, do której urządzenie zostanie przypisane po wdrożeniu instalatora.

4.ESET AV Remover — zaznacz pole wyboru, aby odinstalować lub całkowicie usunąć inne oprogramowanie antywirusowe na urządzeniu docelowym.

5.Wstępna konfiguracja instalatora (opcjonalnie) — użyj tej opcji, jeśli chcesz zastosować politykę konfiguracji w odniesieniu do agenta ESET Management. Kliknij opcję Wybierz w obszarze Konfiguracja agenta (opcjonalna) i wybierz pozycję z listy dostępnych polityk. Jeśli żadna ze wstępnie zdefiniowanych polityk nie jest odpowiednia, możesz utworzyć nową politykę lub dostosować istniejące.

6.Nazwa hosta serwera (opcjonalnie) — wpisz nazwę hosta lub adres IP serwera produktu ESET PROTECT. W razie potrzeby możesz określić numer portu (domyślnie jest to 2222).

7.Jeśli używasz serwera proxy HTTP, zaznacz pole wyboru Włącz ustawienia serwera proxy HTTP i określ ustawienia serwera proxy (Host, Port, Nazwa użytkownika i Hasło) w celu ustawienia połączenia agenta ESET Management z serwerem proxy, aby włączyć przekazywanie komunikacji między agentem ESET Management a serwerem ESET PROTECT. Pole Host to adres komputera, na którym działaserwer proxy HTTP. Serwer proxy HTTP używa domyślnie portu 3128. W razie potrzeby można ustawić inny port. Ten sam port należy ustawić również w konfiguracji serwera proxy HTTP.


important

Protokół komunikacji między agentem a serwerem ESET PROTECT nie obsługuje uwierzytelniania. Żadne rozwiązanie proxy używane do przekazywania komunikacji agenta na serwer ESET PROTECT i wymagające uwierzytelniania nie będzie działać.

Włącz Użyj połączenia bezpośredniego, gdy serwer proxy HTTP jest niedostępny, jeśli chcesz umożliwić tę opcję awaryjną.

8.Kliknij opcję Zakończ.

9.Pobierz wygenerowany pakiet instalatora kompleksowego. Wybierz wersję, którą chcesz wdrożyć:

oPobierz wersję 32-bitową (na przykład PROTECT_Installer_x86_en_US.exe)

oPobierz wersję 64-bitową (na przykład PROTECT_Installer_x64_en_US.exe)

oPobierz wersję ARM64 (na przykład PROTECT_Installer_arm64.exe) — nie można zainstalować wersji x86 ani x64 agenta lub produktu zabezpieczającego ESET Management na systemie Windows ARM64.


important

Wszystkie dane pobrane z repozytorium (ESET Repository lub kopii dystrybucyjnej repozytorium niestandardowego) są podpisywane cyfrowo przez firmę ESET, a serwer ESET PROTECT weryfikuje skróty plików i podpisy PGP. Serwer ESET PROTECT generuje instalator kompleksowy lokalnie. Dlatego instalator kompleksowy nie jest podpisany cyfrowo, co może generować ostrzeżenie przeglądarki internetowej podczas pobierania instalatora lub ostrzeżenie systemu operacyjnego i uniemożliwić instalację w systemach, w których niepodpisane instalatory są blokowane.

 

10. Uruchom plik pakietu instalacyjnego na komputerze klienckim. Program zainstaluje agenta ESET Management i produkt zabezpieczający firmy ESET na urządzeniu i połączy urządzenie z programem ESET PROTECT. Szczegółowe instrukcje zawiera kreator instalacji. Można uruchomić pakiet instalacyjny w trybie cichym, aby ukryć okno kreatora instalacji.