Korzystanie z kreatora uruchamiania

Przy pierwszym logowaniu do konsoli internetowej wyświetlany jest kreator uruchamiania programu ESET PROTECT. Za jego pomocą można wdrożyć agenty ESET Management na komputerach w sieci.

Zawiera on podstawowe objaśnienia ważnych elementów konsoli internetowej ESET PROTECT, agenta ESET Management oraz produktów zabezpieczających firmy ESET. Można tam znaleźć informacje o komputerach, zadaniach, politykach i agencie ESET Management.

startup_wizard

Jeśli nie chcesz skorzystać z kreatora, kliknij pozycję Zamknij kreatora uruchamiania. Spowoduje to otwarcie konsoli internetowej ESET PROTECT. Kreator nie zostanie wyświetlony przy następnym logowaniu do konsoli internetowej ESET PROTECT. Aby ponownie uruchomić kreator uruchamiania, należy kliknąć kolejno opcje information Pomoc > Kreator uruchamiania.

Ostatni krok kreatora uruchamiania (Wdrożenie) umożliwia utworzenie pakietu instalatora kompleksowego (zawierającego agenta ESET Management oraz produkt zabezpieczający firmy ESET). Kompleksowy instalator agenta można także utworzyć bez korzystania z kreatora, klikając opcję Inne opcje wdrożenia w sekcji Na skróty.

startup_installer


important

Pakiet instalatora to plik .exe, który nadaje się do użytku wyłącznie w systemach operacyjnych Windows.

Aby utworzenie pakietu instalacyjnego było możliwe, do konta użytkownika musi być przypisane uprawnienie do wdrażania agenta. Jeśli konto użytkownika nie ma tego uprawnienia, kreator uruchamiania zostanie wyświetlony bez kroku Wdrożenie, a użytkownik nie będzie miał możliwości utworzenia pakietu instalatora.

Aby utworzyć pakiet instalatora, należy wykonać poniższe kroki:

1.Licencja (Opcjonalnie) — możesz dodać licencję, korzystając z jednej z metod opisanych w sekcji Zarządzanie licencjami. Jeśli w obszarze Zarządzanie licencjami są już licencje, wystarczy wybrać licencję, która zostanie użyta do aktywowania produktu zabezpieczającego firmy ESET podczas instalacji. Jeśli licencja nie zostanie wybrana, można utworzyć instalator bez niej i aktywować produkt później. Dodawać i usuwać licencje może wyłącznie administrator o grupie domowej Wszystkie z uprawnieniem Odczyt w odniesieniu do licencji w tej grupie.

2.Produkt — wybierz produkt zabezpieczający firmy ESET, który zostanie zainstalowany razem z agentem ESET Management.


note

Jeśli nie są wyświetlane żadne pliki instalacyjne produktu, należy sprawdzić, czy dla repozytorium wybrano ustawienie AUTOSELECT. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z sekcją Ustawienia zaawansowane w rozdziale Ustawienia serwera.

3.Język — wybierz wersję językową instalatora produktu zabezpieczającego firmy ESET.

4.Zaznacz pole wyboru Akceptuję warunki Umowy licencyjnej użytkownika końcowego aplikacji i potwierdzam politykę prywatności. Więcej informacji można znaleźć w umowy licencyjnej użytkownika końcowego (EULA), Warunkach korzystania i Polityce prywatności dotyczących produktów firmy ESET.

5.Ustawienia ochrony — zaznacz pole wyboru obok ustawienia, aby je włączyć dla instalatora:

oWłącz system informacji zwrotnych ESET LiveGrid® (zalecane)

oWłącz wykrywanie potencjalnie niepożądanych aplikacji — więcej informacji zawiera artykuł w bazie wiedzy.

Zaznacz pole wyboru obok pozycji Nie definiuj teraz ustawień ochrony (niezalecane), aby nie definiować teraz ustawień ochrony instalatora i ustawić je później za pomocą polityki.

6.Jeśli nie zgadzasz się na przesyłanie firmie ESET raportów o awariach i anonimowych danych telemetrycznych (takich jak rodzaj i wersja systemu operacyjnego, wersja produktu ESET i inne informacje dotyczące konkretnego produktu), usuń zaznaczenie pola wyboru Weź udział w programie ulepszania produktu. W przypadku niezaznaczenia tego pola wyboru dane telemetryczne i raporty o awariach będą przesyłane firmie ESET.

7.Zaznaczenie pola wyboru Pokaż ustawienia zaawansowane umożliwia wykonanie następujących czynności:

ESET AV Remover — zaznacz pole wyboru, aby odinstalować lub całkowicie usunąć inne oprogramowanie antywirusowe na urządzeniu docelowym.

Wybierz opcję Certyfikat agenta i w razie potrzeby wprowadź hasło do certyfikatu. Na przykład jeśli podczas instalowania programu ESET PROTECT zostało podane hasło lub jeśli używasz certyfikatu niestandardowego z hasłem. W przeciwnym razie pozostaw pole Hasło do certyfikatu puste.


warning

Hasło do certyfikatu nie może zawierać następujących znaków: " \ Znaki te powodują błąd krytyczny podczas inicjowania agenta.

Jeśli używasz serwera proxy HTTP, zaznacz pole wyboru Włącz ustawienia serwera proxy HTTP i określ ustawienia serwera proxy (Host, Port, Nazwa użytkownika i Hasło) w celu ustawienia połączenia agenta ESET Management z serwerem proxy, aby włączyć przekazywanie komunikacji między agentem ESET Management a serwerem ESET PROTECT. Pole Host to adres komputera, na którym działaserwer proxy HTTP. Serwer proxy HTTP używa domyślnie portu 3128. W razie potrzeby można ustawić inny port. Ten sam port należy ustawić również w konfiguracji serwera proxy HTTP.


important

Protokół komunikacji między agentem a serwerem ESET PROTECT nie obsługuje uwierzytelniania. Żadne rozwiązanie proxy używane do przekazywania komunikacji agenta na serwer ESET PROTECT i wymagające uwierzytelniania nie będzie działać.

Włącz Użyj połączenia bezpośredniego, gdy serwer proxy HTTP jest niedostępny, jeśli chcesz umożliwić tę opcję awaryjną.

8.Pełne szyfrowanie dysku — opcja szyfrowania jest widoczna tylko w przypadku aktywnej licencji ESET Full Disk Encryption.

9.Agent Enterprise Inspector — dołącz agenta ESET Enterprise Inspector do instalatora. Ta opcja jest widoczna tylko wtedy, gdy masz licencję ESET Enterprise Inspector.

arrow_down_business Pokaż ustawienia agenta ESET Enterprise Inspector
 

10. Kliknij opcję Utwórz instalator.

11. Pobierz wygenerowany pakiet instalatora kompleksowego. Wybierz wersję, którą chcesz wdrożyć:

oPobierz wersję 32-bitową (na przykład PROTECT_Installer_x86_en_US.exe)

oPobierz wersję 64-bitową (na przykład PROTECT_Installer_x64_en_US.exe)

oPobierz wersję ARM64 (na przykład PROTECT_Installer_arm64.exe) — nie można zainstalować wersji x86 ani x64 agenta lub produktu zabezpieczającego ESET Management na systemie Windows ARM64.


important

Wszystkie dane pobrane z repozytorium (ESET Repository lub kopii dystrybucyjnej repozytorium niestandardowego) są podpisywane cyfrowo przez firmę ESET, a serwer ESET PROTECT weryfikuje skróty plików i podpisy PGP. Serwer ESET PROTECT generuje instalator kompleksowy lokalnie. Dlatego instalator kompleksowy nie jest podpisany cyfrowo, co może generować ostrzeżenie przeglądarki internetowej podczas pobierania instalatora lub ostrzeżenie systemu operacyjnego i uniemożliwić instalację w systemach, w których niepodpisane instalatory są blokowane.

12. Uruchom plik pakietu instalacyjnego na komputerze klienckim. Program zainstaluje agenta ESET Management i produkt zabezpieczający firmy ESET na urządzeniu i połączy urządzenie z programem ESET PROTECT. Szczegółowe instrukcje zawiera kreator instalacji. Można uruchomić pakiet instalacyjny w trybie cichym, aby ukryć okno kreatora instalacji.


note

Po pierwszym zalogowaniu się do konsoli internetowej ESET PROTECT zaleca się uruchomienie zadania klienta Aktualizacja systemu operacyjnego na komputerze, na którym zainstalowano ESET PROTECT.