Aktualizacja systemu operacyjnego

Zadanie Aktualizacja systemu operacyjnego służy do aktualizacji systemu operacyjnego na komputerze klienckim. Zadanie to umożliwia uruchomienie aktualizacji systemu na komputerach z systemem operacyjnym Windows, macOS oraz Linux.

macOS — zadanie instaluje wszystkie aktualizacje przy użyciu polecenia:

/usr/sbin/softwareupdate --install --all

Linux — zadanie instaluje wszystkie aktualizacje. Sprawdza różne menedżery pakietów, więc działa z większością dystrybucji.

Windows — zadanie instaluje aktualizacje systemu operacyjnego. Zadanie nie instaluje aktualizacji funkcji, które uaktualniają system Windows do nowszej wersji.

 

Aby utworzyć zadanie, kliknij kolejno pozycje Zadania > Nowe > add_new_defaultZadanie klienta lub kliknij odpowiednie urządzenie klienckie w obszarze Komputery i wybierz pozycję Nowe zadanie.

Podstawowe

W sekcji Podstawowe wprowadź podstawowe informacje dotyczące zadania, takie jak nazwa i opis (opcjonalnie). Kliknij opcję Wybierz tagi, aby przypisać tagi.
Z menu rozwijanego Zadanie wybierz typ zadania, które chcesz utworzyć i skonfigurować. Jeśli przed utworzeniem nowego zadania wybrano konkretny typ zadania, opcja w menu Zadanie zostaje wstępnie wybrana na podstawie wcześniejszego wyboru. W polu Zadanie (patrz lista wszystkich zadań) określane są ustawienia zadania i jego zachowanie.

Ustawienia

Automatycznie zaakceptuj umowę EULA (tylko Windows) — zaznacz to pole wyboru, jeśli chcesz, aby umowa EULA była akceptowana automatycznie. Tekst umowy nie będzie wyświetlany użytkownikowi. Jeśli nie zaakceptujesz umowy EULA, zadanie pomija aktualizacje wymagające jej akceptacji.

Zainstaluj opcjonalne aktualizacje (tylko Windows) — zostaną również zainstalowane aktualizacje oznaczone jako opcjonalne.

Zezwalaj na ponowne uruchomienie (Windows i macOS) — wymuś ponowne uruchomienie komputera klienckiego po zainstalowaniu aktualizacji, które wymagają ponownego uruchomienia:

oWindows powiadomi użytkownika komputera o planowanym wymuszonym ponownym uruchomieniu na 4 godziny oraz na 10 minut przed restartem.

omacOS zostanie ponownie uruchomiony natychmiast po aktualizacji.


important

Aktualizacje wymagające ponownego uruchomienia zostaną zainstalowane, nawet jeśli pole wyboru Zezwalaj na ponowne uruchomienie nie zostanie zaznaczone.


note

Ustawienia nie wpływają na zadanie, jeśli wybrane urządzenie działa na niewspieranym systemie operacyjnym.

Podsumowanie

Przejrzyj podsumowanie skonfigurowanych ustawień i kliknij pozycję Zakończ. Zostanie utworzone zadanie klienta oraz otworzy się wyskakujące okno:

Kliknij opcję Utwórz element wyzwalający (zalecane), aby określić obiekty docelowe zadań klienta (komputery lub grupy) i element wyzwalający.

Jeśli klikniesz przycisk Zamknij, możesz utworzyć element wyzwalający później: kliknij wystąpienie Zadanie klienta i z menu rozwijanego wybierz pozycję restart_default Uruchom w.

client_task_finish

W obszarze Zadania widoczny jest pasek postępu, ikona stanu i szczegóły każdego utworzonego zadania.