Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Resetowanie sklonowanego agenta

Można dystrybuować agenta ESET Management w sieci użytkownika za pomocą wstępnie zdefiniowanego obrazu, jak to opisano w artykule bazy wiedzy. Sklonowane agenty mają taki sam identyfikator SID, co może powodować problemy (wiele agentów o tym samym identyfikatorze SID). Aby rozwiązać ten problem, należy użyć zadania Resetowanie sklonowanego agenta w celu zresetowania identyfikatora SID i przypisania agentom unikatowej tożsamości.

Agent ESET Management automatycznie identyfikuje sklonowane maszyny klienckie działające w systemie Windows, bez konieczności korzystania z zadania Resetowanie sklonowanego agenta. Wydzielenie sklonowanych maszyn za pomocą zadania jest konieczne tylko w przypadku maszyn klienckich z systemami Linux i macOS (oraz klientów z systemem Windows, na których wyłączono wykrywanie sprzętu).

Wybierz jedną z następujących opcji, aby utworzyć nowe zadanie klienta:

Kliknij Zadania > Nowe > add_new_defaultZadanie klienta.

Kliknij Zadania > wybierz żądany typ zadania i kliknij przycisk Nowe > add_new_defaultZadanie klienta.

Kliknij urządzenie docelowe w obszarze Komputery i wybierz opcję icon_tasks Zadania > add_new_defaultNowe zadanie.

Podstawowe

W sekcji Podstawowe wprowadź podstawowe informacje dotyczące zadania, takie jak nazwa i opis (opcjonalnie). Kliknij opcję Wybierz tagi, aby przypisać tagi.
Z menu rozwijanego Zadanie wybierz typ zadania, które chcesz utworzyć i skonfigurować. Jeśli przed utworzeniem nowego zadania wybrano konkretny typ zadania, opcja w menu Zadanie zostaje wstępnie wybrana na podstawie wcześniejszego wyboru. W polu Zadanie (patrz lista wszystkich zadań) określane są ustawienia zadania i jego zachowanie.


warning

Zadanie to należy uruchamiać, zachowując ostrożność. Gdy bieżący agent ESET Management zostanie zresetowany, wszystkie uruchomione na nim zadania zostaną porzucone. W zależności od replikacji danych stan tego zadania może nie być przestrzegany: Uruchomiono, Zakończono lub Niepowodzenie.


note

Ustawienia nie są dostępne dla tego zadania.

Podsumowanie

Przejrzyj podsumowanie skonfigurowanych ustawień i kliknij pozycję Zakończ. Zostanie utworzone zadanie klienta oraz otworzy się małe okno:

Kliknij opcję Utwórz element wyzwalający (zalecane), aby określić obiekty docelowe zadań klienta (komputery lub grupy) i element wyzwalający.

Jeśli klikniesz przycisk Zamknij, możesz utworzyć element wyzwalający później: kliknij wystąpienie Zadanie klienta i z menu rozwijanego wybierz pozycję restart_default Uruchom w.

client_task_finish

W obszarze Zadania widoczny jest pasek postępu, ikona stanu i szczegóły każdego utworzonego zadania.