Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Cofanie aktualizacji modułów

Jeśli aktualizacja modułu powoduje problemy lub nie chcesz jej wdrażać na niektórych klientach (na przykład w związku z testowaniem aktualizacji lub stosowaniem aktualizacji w wersji wstępnej), możesz użyć zadania Cofanie aktualizacji modułów. Po zastosowaniu tego zadania moduły zostaną przywrócone do poprzedniej wersji.

Wybierz jedną z następujących opcji, aby utworzyć nowe zadanie klienta:

Kliknij Zadania > Nowe > add_new_defaultZadanie klienta.

Kliknij Zadania > wybierz żądany typ zadania i kliknij przycisk Nowe > add_new_defaultZadanie klienta.

Kliknij urządzenie docelowe w obszarze Komputery i wybierz opcję icon_tasks Zadania > add_new_defaultNowe zadanie.

Podstawowe

W sekcji Podstawowe wprowadź podstawowe informacje dotyczące zadania, takie jak nazwa i opis (opcjonalnie). Kliknij opcję Wybierz tagi, aby przypisać tagi.
Z menu rozwijanego Zadanie wybierz typ zadania, które chcesz utworzyć i skonfigurować. Jeśli przed utworzeniem nowego zadania wybrano konkretny typ zadania, opcja w menu Zadanie zostaje wstępnie wybrana na podstawie wcześniejszego wyboru. W polu Zadanie (patrz lista wszystkich zadań) określane są ustawienia zadania i jego zachowanie.

Ustawienia

Aby dostosować ustawienia cofania aktualizacji modułów, należy rozwinąć tę sekcję.

Czynność

Włącz aktualizacje — aktualizacje są włączone i na kliencie zostanie odebrana następna aktualizacja modułów.

Cofnięcie aktualizacji i wyłączenie ich na kolejne — aktualizacje zostają wyłączone na czas wybrany z menu rozwijanego Przedział czasowy wyłączenia (12/24/36/48 godz. lub do odwołania).


important

W przypadku opcji Do odwołania należy zachować ostrożność, ponieważ wiąże się ona z zagrożeniem bezpieczeństwa.

Podsumowanie

Przejrzyj podsumowanie skonfigurowanych ustawień i kliknij pozycję Zakończ. Zostanie utworzone zadanie klienta oraz otworzy się małe okno:

Kliknij opcję Utwórz element wyzwalający (zalecane), aby określić obiekty docelowe zadań klienta (komputery lub grupy) i element wyzwalający.

Jeśli klikniesz przycisk Zamknij, możesz utworzyć element wyzwalający później: kliknij wystąpienie Zadanie klienta i z menu rozwijanego wybierz pozycję restart_default Uruchom w.

client_task_finish

W obszarze Zadania widoczny jest pasek postępu, ikona stanu i szczegóły każdego utworzonego zadania.