Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Scalanie polityk

Po zastosowaniu polityki do produktu zabezpieczającego firmy ESET, do którego stosowana jest już inna polityka, identyczne ustawienia polityk są scalane. Polityki są scalane według kolejności. Przy scalaniu polityk obowiązuje zasada ogólna, według której nowsza polityka zawsze zastępuje ustawienia wprowadzone przez poprzednią politykę. Można to zmienić, stosując flagi polityk (dostępne dla każdego z ustawień). W przypadku niektórych ustawień są dostępne reguły (zastępowania, dodawania lub dodawania na początku), które można konfigurować.

Należy pamiętać, że struktura grup (ich hierarchia) oraz kolejność polityk decydują o sposobie scalania polityk. Efekty scalenia dwóch dowolnych polityk mogą być różne w zależności od ich kolejności.

Podczas tworzenia polityk zauważysz, że niektóre ustawienia mają dodatkowe reguły możliwe do konfigurowania. Reguły te umożliwiają szeregowanie takich samych ustawień w różnych politykach.

Zastąp — Reguła domyślna używana podczas scalania polityk. Powoduje ona zastąpienie ustawień skonfigurowanych przez wcześniejszą politykę.

Dodaj — Za pomocą tej reguły można dodawać ustawienia w przypadku stosowania danego ustawienia do więcej niż jednej polityki. Ustawienie zostanie umieszczone na końcu listy utworzonej w wyniku scalenia polityk.

Dodaj na początku — Za pomocą tej reguły można dodawać ustawienia na początku w przypadku stosowania danego ustawienia do więcej niż jednej polityki. Ustawienie zostanie umieszczone na początku listy utworzonej w wyniku scalenia polityk.

Scalanie list lokalnych i zdalnych

Ostatnie wersje produktów zabezpieczających ESET (patrz obsługiwane wersje w tabeli poniżej) obsługują scalanie lokalnych ustawień z politykami zdalnymi w nowy sposób. Jeśli ustawienie to lista (na przykład lista witryn), a polityka zdalna powoduje konflikt z istniejącym ustawieniem lokalnym, polityka zdalna nadpisuje je. Można wybrać, jak łączyć listy lokalne i zdalne. Można wybrać różne reguły scalania dla następujących opcji:

flow_default Ustawienia scalania polityk zdalnych.

icon_computer Scalanie polityk zdalnych i lokalnych — ustawienia lokalne z wynikową polityką zdalną.
Opcje są takie same, jak podane powyżej: Zastąp, Dodaj, Dodaj na początku.

policy_merging


important

Patrz również reguły usuwania polityki.