Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Certyfikaty równorzędne

Jeśli w systemie istnieje urząd certyfikacji, należy utworzyć certyfikat równorzędny dla indywidualnych komponentów oprogramowania ESET PROTECT. Każdy komponent (agent ESET Management i serwer ESET PROTECT) wymaga określonego certyfikatu.

add_new_default Nowy

Ta opcja umożliwia utworzenie nowego certyfikatu. Certyfikaty są używane przez agenta ESET Management oraz serwer ESET PROTECT.

add_new_default Certyfikat APN/ABM

Ta opcja umożliwia utworzenie nowego certyfikatu APN/ABM. Certyfikat ten jest używany przez narzędzie MDM. Czynność ta wymaga ważnej licencji.

icon_cert_usage Używanie certyfikatu

Można również sprawdzić, które klienty używają tego certyfikatu ESET PROTECT.

icon_tags Tagi

Edytowanie tagów (przypisywanie, cofanie przypisania, tworzenie, usuwanie).

edit_default Edytuj

Ta opcja umożliwia edytowanie opisu istniejącego certyfikatu znajdującego się na liście.

audit_log Zapisz w dzienniku

Służy do wyświetlania dziennika inspekcji dla wybranego elementu.

icon_export Eksportuj lub icon_export Eksportuj jako Base64

Wyeksportuj certyfikat jako plik pfx lub txt (Base64). Plik ten jest niezbędny w przypadku instalacji agenta ESET Management lokalnie na komputerze lub podczas instalacji narzędzia MDM.

icon_undo_default Odwołaj

Aby zaprzestać używania certyfikatu, należy wybrać opcję Odwołaj. Ta opcja powoduje trwałe unieważnienie certyfikatu i dodanie go do czarnej listy. Informacja ta jest wysyłana do agentów ESET Management podczas następnego połączenia. Odwołane certyfikaty nie są akceptowane w oprogramowaniu ESET PROTECT On-Prem.


important

Pamiętaj, aby przed odwołaniem certyfikatu upewnić się, że nie korzysta z niego żaden z pozostałych agentów ESET Management (lub innych komponentów). Po odwołaniu certyfikatu komponenty nie będą obsługiwać nawiązywania połączenia z serwerem ESET PROTECT. Aby przywrócić ich funkcjonalność, zainstaluj ponownie komponenty przy użyciu ważnego certyfikatu.

move_default Grupa dostępu

Certyfikat lub urząd certyfikacji można przenieść do innej grupy. Element taki zostanie udostępniony użytkownikom o wystarczających uprawnieniach w odniesieniu do takiej grupy. Aby łatwo znaleźć grupę domową certyfikatu, należy wybrać certyfikat i kliknąć pozycję move_default Grupa dostępu w menu rozwijanym. Grupa domowa certyfikatu jest wyświetlana w pierwszym wierszu menu wyskakującego (np. /Wszystkie/Kraków. Aby uzyskać więcej informacji na temat udostępniania certyfikatów, należy zapoznać się z przykładowym scenariuszem.


important

Zostaną wyświetlone wyłącznie certyfikaty znajdujące się w grupie domowej użytkownika (jeśli użytkownik ma uprawnienie Odczyt w odniesieniu do certyfikatów). Certyfikaty utworzone podczas instalacji programu ESET PROTECT On-Prem znajdują się w grupie Wszystkie i dostęp do nich mają wyłącznie administratorzy.

Kliknij przycisk Pokaż odwołane, aby wyświetlić wszystkie odwołane certyfikaty.

Certyfikat agenta na potrzeby wspomaganej instalacji serwerowej — ten certyfikat jest generowany podczas instalacji serwera, jeśli wybrano opcję Generuj certyfikaty.

Filtry i dostosowanie układu

Można dostosować bieżący widok ekranu konsoli internetowej:

Zarządzanie panelem bocznym i tabelą główną.

Dodawanie filtrów i ustawień wstępnych filtra. Za pomocą tagów można filtrować wyświetlane elementy.