ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

Typy podmínek spuštění

Podmínky spuštění fungují jako senzory, které definovaným způsobem reagují na určité události. Slouží pro provedení nějaké činnosti, nejčastěji se používají pro spuštění úloh. Aktivovány mohou být plánovačem nebo systémovou událostí.


important

Podmínky spuštění klientské úlohy nelze používat opakovaně. Každá podmínka spuštění je pevně svázána s konkrétní úlohou. Pro každou úlohu je nutné vytvořit novou podmínku spuštění.

Pokud přiřadíte nově vytvořené úloze podmínku spuštění, úloha se spustí až ve chvíli, kdy dojde ke splnění podmínek (vyjma podmínky Ihned). V případě potřeby můžete zabránit nadměrnému generování přehledů.

Typ podmínky spuštění

Jakmile je to možné – dostupné pouze pro klientské úlohy. Vybráním této možnosti dojde k naplánování spuštění úlohy na co nejbližší možnou dobu, poté co kliknete na tlačítko Dokončit. Platnost úlohy je omezena datem stanovým v poli Platnost do. Po uplynutí této doby se úloha již nespustí.

Naplánované

Podmínky spuštění můžete použít také pro naplánování spuštění úlohy ve stanovený datum a čas. Úlohu můžete spustit pouze jednou, opakovaně na základě časového kritéria nebo CRON výrazu.

Naplánovat jednou – na základě této podmínky se úloha spustí jednou ve stanový datum a čas. Ke zpoždění spuštění může dojít při použití náhodného intervalu.

Denně – na základě této podmínky se úloha spustí každý den. Můžete ji nechat spouštět pravidelně každý den ve stanovený čas nebo definovat konečné datum, po jehož uplynutí se úloha již nespustí. Například můžete úlohu nechat spouštět 10 po sobě jdoucích týdnů.

Týdně – na základě této podmínky se úloha spustí ve vybrané dny v týdnu. Například můžete naplánovat spuštění na každé pondělí a pátek v období od 1.6. do 31.8.

Měsíčně – na základě této podmínky se úloha spustí ve vybrané dny v měsíci. V případě potřeby můžete aktivovat opakování a nechat úlohu spouštět například každé druhé pondělí.

Ročně – na základě této podmínky se úloha spustí každý rok (není-li stanoveno jinak) ve stanovený datum a čas.


note

Možnost Náhodný interval prodlevy je dostupná v případě plánovaných podmínek spuštění. Představuje maximální prodlevu pro spuštění úlohy. Definováním náhodného intervalu můžete zabránit přetížení serveru.


example

Pavel přiřadil úloze podmínku spuštění s týdenním opakováním a začátkem v pondělí 10.2.2017 v 8:00:00. Náhodný interval je nastaven na 1 hodinu a konec je stanoven na 6.4.2017 v 00:00:00. To znamená, že úloha se spustí každé pondělí mezi 8 až 9 hodinou, dokud neuplyne stanové datum.


note

Pro okamžité spuštění úlohy, pokud její provedení neproběhlo ve stanovený čas, vyberte možnost Provést jakmile je to možné, pokud úloha nebyla provedena.

Při vytváření podmínky spuštění se automaticky použije časové pásmo z ESET PROTECT Web Console. Volitelně můžete vybrat možnost Použít lokální čas cíle, čímž zajistíte, že se k provedení úlohy použije čas na cílovém zařízení, místo časového pásma, ve kterém je ESET PROTECT Web Console.

Dynamická skupina

Níže uvedené podmínky dynamických skupiny jsou dostupné pouze pro spuštění klientských úloh:

Změna obsahu dynamické skupiny – tato podmínka se uplatí, při změně počtu zařízení v definované dynamické skupině. Například zařízení se stane členem dynamické skupiny nebo ji opustí.

Změna obsahu dynamické skupiny z důvodu překročení mezní hodnoty – uplatní se, pokud počet zařízení překročí nebo spadne pod definovanou hodnotu. Například ve skupině Počítače s neaktualizovaným operačním systémem bude více než 100 počítačů.

Změna obsahu dynamické skupiny ve sledovaném období – uplatní se, pokud se velikost dynamické skupiny změnila ve sledovaném období. Například počet zařízení ve skupině vzrostl za poslední hodinu o 10 %.

Změna obsahu dynamické skupiny oproti porovnávané skupině – uplatní se, pokud se ve sledované skupině změní počet zařízení ve srovnání s jinou skupinou (statickou nebo dynamickou). Například bude infikováno více než 10 % všech zařízení, tedy porovnává se počet zařízení ve skupině Infikovaná zařízení se statickou skupinou Všechna zařízení.

Ostatní

Spuštění serveru – dostupné pouze pro serverové úlohy. Uplatní se při spuštění serveru. Tato podmínka je například použita v předdefinované úloze pro synchronizaci statické skupiny.

Při připojení do dynamické skupiny – dostupné pouze pro klientské úlohy. – tato podmínka se uplatí po každé, když se zařízení stane členem dynamické skupiny.


note

Možnost při připojení do dynamické skupiny je dostupná v případě, kdy jste jako cíl vybrali dynamickou skupinu. Tato podmínka zajistí, že se úloha spustí na každé nově přidané zařízení do skupiny. Na zařízeních, která již jsou členem dynamické skupiny, musíte úlohu spustit ručně.

Při výskytu události – spustí úlohu, pokud se v protokolech vyskytne definovaná událost. Příklad: při nalezení hrozby v protokolu kontroly počítače. Tento typ podmínky nabízí možnosti pro zabránění nadměrného spuštění (throttling).

CRON výraz – podmínka se uplatní ve stanovený datum a čas.