Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Tworzenie polityki dla agenta ESET Management na potrzeby połączenia z nowym serwerem ESET PROTECT

Ta polityka pozwala zmienić zachowanie agenta ESET Management przez modyfikację jego ustawień. Poniższe rozwiązanie jest szczególnie przydatne podczas migracji urządzeń klienckich na nowy serwer ESET PROTECT.

Utwórz nową politykę, aby ustawić nowy adres IP serwera ESET PROTECT i przypisz tę politykę do wszystkich komputerów klienckich. Wybierz pozycje Polityki > Nowa.

Podstawowe

W polu Nazwa wprowadź nazwę polityki. Pole Opis jest opcjonalne.

Ustawienia

Wybierz pozycję Agent ESET Management z menu rozwijanego, rozwiń pozycję Połączenie i kliknij pozycję Edytuj listę serwerów obok obszaru Serwery, z którymi można nawiązać połączenie.

admin_policies_wizard4

Zostanie otwarte okno z listą adresów serwerów ESET PROTECT, z którymi agent ESET Management może się połączyć. Kliknij przycisk Dodaj i wprowadź adres IP nowego serwera ESET PROTECT w polu Host. Jeśli używasz portu innego niż domyślny port 2222 serwera ESET PROTECT, podaj własny numer portu.

policy_connection_server

W przypadku wielu wpisów na liście, za pomocą przycisków strzałek można zmieniać priorytet serwerów ESET PROTECT. Upewnij się, że nowy serwer ESET PROTECT znajduje się na początku, klikając przycisk podwójnej strzałki w górę, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Przypisywanie

Określ klienty (pojedyncze komputery/urządzenia mobilne lub całe grupy), które są odbiorcami polityki.

admin_pol_assign

Kliknij pozycję Przypisz, aby wyświetlić wszystkie grupy statyczne i dynamiczne oraz ich elementy. Wybierz żądane komputery lub grupy i kliknij przycisk OK.


important

Aby przypisać wszystkie komputery w grupie, przypisz grupę zamiast poszczególnych komputerów, aby zapobiec spowolnieniu działania konsoli internetowej.

Jeśłi wybierzesz zbyt dużą liczbę komputerów, w konsoli internetowej zostanie wyświetlone ostrzeżenie.

select_targets

Podsumowanie

Przejrzyj ustawienia polityki i kliknij przycisk Zakończ. Polityka zostanie zastosowana na obiektach docelowych po następnym połączeniu z serwerem programu ESET PROTECT (w zależności od interwału połączenia agenta).


note

Aby natychmiast zastosować politykę, można uruchomić czynność Wyślij sygnał wznowienia na obiektach docelowych w obszarze Komputery.