Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Ustawienia agenta ESET Management

Określone ustawienia agenta ESET Management można skonfigurować przy użyciu polityki agenta ESET Management.

Dostępne są wstępnie zdefiniowane polityki agenta ESET Management. Na przykład Połączenie — Łączenie co (interwał połączenia agenta) lub Raporty dotyczące aplikacji — Raporty dotyczące wszystkich zainstalowanych aplikacji (nie tylko firmy ESET). Więcej informacji na temat sposobu wymuszania polityki na podstawie lokalizacji zawiera niniejszy przykład.

Kliknij opcję Polityki i rozwiń pozycję Wbudowane polityki > ESET Management Agent, a następnie dokonaj edycji istniejącej polityki lub utwórz nową.

icon_sectionPołączenie

Serwery, z którymi ma zostać nawiązane połączenie — aby dodać szczegóły połączenia serwera ESET PROTECT (nazwę hosta / adres IP i numer portu), kliknij pozycję Edytuj listę serwerów. Można zdefiniować wiele serwerów ESET PROTECT. Może to być użyteczne na przykład po po zmianie adresu IP serwera ESET PROTECT lub w przypadku przeprowadzania migracji.

Limit danych — określ maksymalną liczbę bajtów przesyłanych danych.

Interwał połączenia — wybierz regularny interwał i określ wartość czasu interwału połączenia (możesz również skorzystać z wyrażenia CRON).

Certyfikat — można zarządzać certyfikatami równorzędnymi agenta ESET Management. Kliknij opcję Zmień certyfikat i wybierz certyfikat agenta ESET Management, którego należy użyć w agencie ESET Management. Więcej informacji zawiera sekcja Certyfikaty równorzędne.

icon_sectionAktualizacje

Interwał aktualizacji — interwał wyznaczający częstotliwość odbierania aktualizacji. Wybierz regularny interwał i skonfiguruj ustawienia (możesz również skorzystać z wyrażenia CRON).

Serwer aktualizacji — serwer aktualizacji, z którego agent ESET Management pobiera aktualizacje modułów.

Typ aktualizacji — tutaj można wybrać typ aktualizacji, które mają być pobierane. Wybierz opcję Normalna lub Aktualizacja w wersji wstępnej. Wybranie opcji aktualizacji w wersji wstępnej nie jest zalecane w przypadku systemów produkcyjnych, ponieważ wiąże się to z ryzykiem.

Włącz automatyczne uaktualnianie — ta opcja dotyczy agenta ESET Management w wersji 8.1 i nowszych. Domyślnie agent ESET Management jest automatycznie uaktualniany do najnowszej zgodnej wersji. Można wyłączyć tę opcję, aby wyłączyć automatyczne uaktualnianie agenta ESET Management.

icon_sectionUstawienia

Konfiguracja chroniona hasłem to funkcja zabezpieczająca agenta ESET Management (tylko w systemie Windows). Kliknij opcję Ustaw obok opcji Konfiguracja chroniona hasłem, aby włączyć ochronę hasłem konfiguracji agenta ESET Management.


important

Konfiguracja chroniona hasłem została ulepszona w wersji 10.1. Ustaw hasło oddzielnie dla agenta wersji 10.0 oraz wcześniejszych i dla agenta wersji 10.1 oraz nowszych.

Zapisz hasło w bezpiecznym miejscu. Jeśli agent ESET Management jest chroniony hasłem, należy podać hasło, aby odinstalować, naprawić lub uaktualnić (ze zmianami).

icon_sectionUstawienia zaawansowane

Serwer proxy HTTP — przy użyciu serwera proxy można zapewnić ruch internetowy klientom w sieci i replikację agentów do serwera ESET PROTECT.

oTyp konfiguracji serwera proxy

Globalny serwer proxy — można użyć jednego serwera proxy do replikacji agentów i do buforowania usług ESET (np. aktualizacji).

Różne serwery proxy na usługę — można użyć jednego serwera proxy do replikacji agentów i innego do buforowania usług ESET (np. aktualizacji).

oGlobalny serwer proxy — opcja ta jest dostępna tylko po wybraniu jej w opcji Typ konfiguracji serwera proxy. Kliknij Edytuj i skonfiguruj ustawienia serwera proxy.

Dwie opcje poniżej są dostępne tylko po wybraniu opcji Różne serwery proxy na usługę. Możesz też stosować tylko jedno z ustawień serwera proxy, np. skonfigurować tylko Usługi ESET i pozostawić wyłączoną opcję Replikacja. Zaznacz lub usuń zaznaczenie pola wyboru Użyj połączenia bezpośredniego, jeśli serwer proxy HTTP jest niedostępny, aby włączyć lub wyłączyć tę opcję rezerwową.

oReplikacja (do serwera zarządzania ESET) — skonfiguruj ustawienia połączenia serwera proxy, który łączy agenta z serwerem.

oUsługi ESET — skonfiguruj ustawienia połączenia serwera proxy, który będzie buforował usługi ESET.

Sygnał wznowienia — umożliwia serwerowi ESET PROTECT natychmiastową replikację agenta ESET Management na komputerze klienckim poprzez EPNS. Jest to przydatne, jeśli użytkownik nie chce czekać na regularny interwał, gdy agent ESET Management nawiązuje połączenie z serwerem ESET PROTECT. Na przykład, gdy chce, aby zadanie zostało wykonane na klientach natychmiast, lub jeśli chce, aby polityka została natychmiast wprowadzona.

Zgodność — aby zezwalać na zarządzania produktami firmy ESET w wersji 5 lub starszej przy użyciu agenta ESET Management, należy skonfigurować odpowiedni port nasłuchu. Ponadto produkty firmy ESET należy skonfigurować tak, aby wysyłały raporty do tego portu, a adres serwera ESET PROTECT należy skonfigurować jako localhost.

System operacyjny — do przekazywania określonych informacji lub problemów na komputer kliencki należy użyć przełączników. Na przykład włącz opcję Zgłoś aplikacje zainstalowane przez firmę inną niż ESET, aby umożliwić raportowanie zainstalowanych aplikacji innych firm.

Repozytorium — lokalizacja repozytorium, w którym przechowywane są pliki instalacyjne.


note

Domyślne repozytorium to AUTOSELECT.

 

Program ulepszania produktu — umożliwia włączanie i wyłączanie wysyłania raportów o awariach i anonimowych danych telemetrycznych do firmy ESET.

Zapisywanie w dzienniku — istnieje możliwość skonfigurowania szczegółowości dziennika i wybrania poziomu informacji gromadzonych i zapisywanych w dzienniku — od poziomu Śledzenie (informacyjne) do poziomu Krytyczny (najważniejsze informacje o decydującym znaczeniu). Najnowszy plik dziennika agenta ESET Management można znaleźć na komputerze klienckim:

Przypisywanie

Określ klienty, które otrzymają tę politykę. Kliknij pozycję Przypisz, aby wyświetlić wszystkie grupy statyczne i dynamiczne oraz ich elementy. Wybierz komputer, do którego chcesz zastosować politykę i kliknij przycisk OK.

Podsumowanie

Przejrzyj ustawienia polityki i kliknij przycisk Zakończ.

Możesz poprosić o konfigurację agenta na zarządzanym komputerze, aby zobaczyć zastosowane ustawienia polityki agenta: Kliknij przycisk Komputery > kliknij komputer > Szczegóły > Konfiguracja > Żądanie konfiguracji.