Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Tworzenie polityki włączania ochrony agenta ESET Management hasłem

Wykonaj poniższe działania, aby utworzyć nową politykę, która będzie wymuszać podanie hasła w celu zapewnienia ochrony agenta ESET Management. Gdy stosowane są ustawienia ochrony hasłem, nie można odinstalować ani naprawić agenta ESET Management bez podania hasła. Szczegółowe informacje można znaleźć w części Ochrona agenta.

Podstawowe

W polu Nazwa wprowadź nazwę polityki. Pole Opis jest opcjonalne.

Ustawienia

Wybierz Agenta ESET Management z listy rozwijanej > rozwiń węzeł Konfiguracja > kliknij opcję Ustaw obok pozycji Konfiguracja chroniona hasłem i wpisz hasło. To hasło będzie wymagane przy próbie odinstalowania lub naprawienia agenta ESET Management na komputerze klienckim.


important

Zapisz hasło w bezpiecznym miejscu. Jeśli agent ESET Management jest chroniony hasłem, należy podać hasło, aby odinstalować, naprawić lub uaktualnić (ze zmianami).

Przypisywanie

Określ klienty (pojedyncze komputery/urządzenia mobilne lub całe grupy), które są odbiorcami polityki.

admin_pol_assign

Kliknij pozycję Przypisz, aby wyświetlić wszystkie grupy statyczne i dynamiczne oraz ich elementy. Wybierz żądane komputery lub grupy i kliknij przycisk OK.


important

Aby przypisać wszystkie komputery w grupie, przypisz grupę zamiast poszczególnych komputerów, aby zapobiec spowolnieniu działania konsoli internetowej.

Jeśłi wybierzesz zbyt dużą liczbę komputerów, w konsoli internetowej zostanie wyświetlone ostrzeżenie.

select_targets

Podsumowanie

Przejrzyj ustawienia polityki i kliknij przycisk Zakończ. Polityka zostanie zastosowana na obiektach docelowych po następnym połączeniu z serwerem programu ESET PROTECT (w zależności od interwału połączenia agenta).


note

Aby natychmiast zastosować politykę, można uruchomić czynność Wyślij sygnał wznowienia na obiektach docelowych w obszarze Komputery.