Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Rejestracja przez e-mail

Ta metoda sprawdza się idealnie w przypadku masowej rejestracji urządzeń mobilnych. Umożliwia wysłanie wiadomości e-mail z łączem rejestracyjnym do dowolnej liczby urządzeń. Każde z urządzeń mobilnych otrzymuje unikatowy token jednorazowy wygenerowany na podstawie adresu e-mail.


important

Na potrzeby masowej rejestracji za pośrednictwem poczty e-mail jest wymagane skonfigurowanie serwera SMTP. Przejdź do pozycji Więcej > Ustawienia, rozwiń Ustawienia zaawansowane i określ Szczegóły serwera SMTP.

1.Aby dodać nowe urządzenia mobilne, przejdź do sekcji Komputery. Wybierz grupę statyczną, do której chcesz dodać urządzenia mobilne i kliknij kolejno opcje Dodaj urządzenie > Urządzenia mobilne.

2.Przejdź do sekcji Podstawowe.

3.Wybierz typ — wybierz Android lub iOS/iPadOS.

4.Dystrybucja — wybierz opcję Wyślij wiadomość e-mail.

5.Grupa nadrzędna — w przypadku braku określonej grupy statycznej dla urządzeń mobilnych zalecamy utworzenie nowej grupy statycznej (na przykład o nazwie Urządzenia mobilne). W przypadku gdy grupa już istnieje, kliknij pozycję Wszystko w celu otwarcia okna, w którym można wybrać grupę statyczną.

6.Dostosuj więcej ustawień

oMobile Device Connector zostanie wybrany automatycznie. Jeśli istnieje więcej niż jeden moduł MDC, wybierz adres FQDN modułu MDC, którego chcesz użyć. Jeśli Moduł zarządzania urządzeniami mobilnymi nie został jeszcze zainstalowany, zapoznaj się z instrukcją instalacji dostępną w rozdziale Instalacja Modułu zarządzania urządzeniami mobilnymi — system Windows lub Linux.

oLicencja — kliknij pozycję Wybierz i wybierz licencję, która ma zostać użyta podczas aktywacji. Dla danego urządzenia mobilnego zostanie utworzone zadanie Aktywacja produktu. Zostanie pobrana jednostka licencyjna (po jednej na każde urządzenie mobilne).

oTagi — wybierz lub dodaj odpowiednie tagi, aby zidentyfikować urządzenie mobilne.

7.Przejdź do sekcji Konfiguracja produktu.

8. Zaznacz pole wyboru Akceptuję warunki Umowy licencyjnej użytkownika końcowego aplikacji i potwierdzam politykę prywatności. Więcej informacji umowy licencyjnej użytkownika końcowego (EULA), Warunkach korzystania i Polityce prywatności dotyczących produktów firmy ESET.

9.Przejdź do obszaru Lista.

10. Lista urządzeń — wskaż urządzenia mobilne do zarejestrowania. W celu dodania urządzeń mobilnych można użyć następujących funkcji:

Dodaj — przy jednorazowym dodaniu trzeba ręcznie wprowadzić adres e-mail powiązany z urządzeniem mobilnym, na który zostanie przesłana wiadomość rejestracyjna. Jeśli przypiszesz użytkownika do urządzenia mobilnego, klikając Sparuj z istniejącym użytkownikiem i wybierając użytkownika, adres e-mail zostanie zastąpiony adresem określonym na ekranie Więcej > Użytkownicy komputerów. Jeśli chcesz dodać kolejne urządzenie mobilne, ponownie kliknij opcję Dodaj i uzupełnij wymagane informacje.

Dodaj użytkownika — możesz dodawać urządzenia, klikając pola wyboru odpowiednich użytkowników z listy Więcej > Użytkownicy komputerów. Kliknij opcję Usuń parowanie, aby poprawki na liście urządzeń mobilnych do zarejestrowania. Po usunięciu parowania przypisanego użytkownika zostanie dodane oznaczenie Nie sparowano. Aby wybrać odpowiedniego użytkownika niesparowanego urządzenia, kliknij opcję Sparuj. Aby usunąć wpis, kliknij ikonę kosza na śmieci.

Importuj plik CSV — metoda ułatwiająca dodawanie znaczącej liczby urządzeń mobilnych. Prześlij plik .csv z listą urządzeń do dodania. Więcej informacji można znaleźć w części Importowanie pliku CSV.

Wklej ze schowka — Pozwala zaimportować niestandardową listę adresów oddzielonych niestandardowymi ogranicznikami (funkcja ta działa podobnie do importu pliku CSV).


note

Zalecamy przypisanie do urządzenia mobilnego co najmniej jednego użytkownika. Aby korzystać ze spersonalizowanych polityk w systemie iOS, użytkownik musi być przypisany do urządzenia.

W przypadku korzystania z metody importowania pliku CSV zalecamy podanie nazwy urządzenia w każdym ze wpisów. Jest to nazwa urządzenia wyświetlana w sekcji Komputery. Jeśli pole Nazwa urządzenia pozostanie puste, zamiast niej używany będzie adres e-mail, który będzie wyświetlany jako nazwa urządzenia w obszarze Komputery i Grupy. Może to wywołać zamieszanie, szczególnie w przypadku zarejestrowania większej liczby urządzeń mobilnych przy użyciu jednego adresu e-mail. Taki adres e-mail będzie wyświetlany wielokrotnie, co uniemożliwi rozróżnianie urządzeń.

11. Przejdź do obszaru Rejestracja.

12. Podgląd wiadomości e-mail — wstępnie zdefiniowany szablon wiadomości zawiera szczegóły wymagane do rejestracji po stronie użytkownika. Pod treścią rejestracyjnej wiadomości e-mail widoczna jest część Instrukcje, w której podana jest nazwa urządzenia (lub adres e-mail) z łączem rejestracyjnym (adresem URL). W przypadku podania jednego adresu e-mail w celu zarejestrowania wielu urządzeń mobilnych widoczna jest tam lista urządzeń, do których przypisane są osobne łącza rejestracyjne (adresy URL). Przedstawione są również instrukcje, które użytkownicy urządzenia mobilnego (z systemem iOS lub Android) powinien wykonać w celu ukończenia rejestracji.

13. Po kliknięciu opcji Wyślij na każdy adres e-mail zostanie wysłana wiadomość e-mail z odpowiednimi łączami rejestracyjnymi oraz instrukcjami.

14. Aby zakończyć rejestrację urządzenia mobilnego, wykonaj następujące kroki lub poproś użytkowników/właścicieli urządzeń mobilnych o wykonanie tych kroków:

Rejestracja urządzenia — system Android

Rejestracja urządzenia — system iOS