Naudojimo sąlygos

Galioja nuo 2021 m. balandžio 21 d.

Šios naudojimo sąlygos (toliau – Sąlygos) yra specialus susitarimas tarp „ESET, spol. s ro“, kurios registruota buveinė yra Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovakija, užregistruota prekybos registre, kurį administruoja Bratislavos I apygardos teismas, Sro skyrius, įrašo Nr. 3586/B, įmonės registracijos numeris 31333532 (toliau – ESET arba Paslaugų teikėjas), ir jūsų, fizinio asmens (toliau – jūs arba Naudotojas), kuris prisijungia prie svetainės my.eset.com (toliau – svetainė) ir ja naudojasi, užsiregistruoja svetainės paskyrai (toliau – Paskyra) gauti ir ją naudoja arba kuris naudojasi svetaine arba paslaugomis ir funkcijomis, kurias ESET teikia per Paskyrą (toliau kartu – Paslaugos). Šiame susitarime, be kita ko, nustatomos jų naudojimo sąlygos.

Prieš naudodamiesi bet kuria iš Paslaugų arba registruodami Paskyrą, atidžiai perskaitykite šias Sąlygas. Šios Sąlygos taps jums privalomos, atsižvelgiant į jūsų susitarimą, sudarytą registruojant Paskyrą, ir po to, kai išsiųsime jums patvirtinimą, kad jūsų Paskyra buvo sėkmingai sukurta, arba kai pasirinksite naudotis bet kuria iš Paslaugų. ESET gali teikti jums įvairias Paslaugas sėkmingai sukūrus Paskyrą, kai kurioms iš jų gali būti taikomos papildomos specialios sąlygos, taikytinos tik tai Paslaugai (toliau – Specialiosios sąlygos). Jei tokios Specialiosios sąlygos neatitinka šių Sąlygų, pirmenybė teikiama Specialiųjų sąlygų nuostatoms. Tokias Specialiąsias sąlygas (jei taikoma) galite rasti toliau arba taikytinuose dokumentuose, kurie prieinami per ESET interneto žinynas (toliau – dokumentai); sutikimas su jomis yra Paslaugos aktyvinimo proceso dalis.

Mūsų Paslaugos skirtos tik suaugusiesiems. Jei jums mažiau nei aštuoniolika (18) metų, Paskyrą arba susijusias Paslaugas galite kurti ir naudoti tik tuo atveju, jei apie tai žino jūsų tėvai arba kiti teisėti globėjai.

Jūsų paskyra ir jos naudojimas

Naudodami paskyrą galite pasiekti ESET paslaugas ir jomis naudotis. Dauguma šių Paslaugų yra susijusios su ESET produktų licencijomis (toliau – Produktai) ir leidžia valdyti jas visuose įrenginiuose iš Paskyros kaip pagrindinio taško arba, be Produktų, taip pat suteikia papildomų funkcijų. Per Paskyrą teikiamų Paslaugų aprašymus galite rasti toliau, o išsamesnę specifikaciją – taikytinuose dokumentuose.

Norėdami naudotis mūsų Paslaugomis, turėsite turėti registruotą ir aktyvintą Paskyrą ir būti tinkamai prie jos prisijungę per savo interneto naršyklę arba specialią mobiliąją programą. Nors Paskyros kūrimas yra nemokamas, jums gali tekti įsigyti tam tikras Paslaugas ir (arba) tam tikrus Produktus ir aktyvinti susijusias funkcijas, kad galėtumėte jomis naudotis per savo Paskyrą. Tokius Produktus ar Paslaugas galite įsigyti naudodamiesi atskira „ESET eStore“ arba mūsų partnerių platforma ir laikydamiesi jų pirkimo bei mokėjimo sąlygų. Be to, naudojimuisi Paslaugomis ir Paskyra gali būti taikomos papildomos būtinosios sąlygos arba techniniai reikalavimai, kurie išsamiai aprašyti taikytinuose dokumentuose.

Jūsų teisė naudotis mūsų Paskyra ir Paslaugomis yra neišimtinė, neperleidžiama ir jai taikomos šiose Sąlygose, Specialiosiose sąlygose (jei taikoma), dokumentuose nustatytos sąlygos ir apribojimai, be to, turite laikyti šių teisinių dokumentų reikalavimų. Mūsų Paslaugomis ir Paskyra galite naudotis tik asmeniniais nekomerciniais tikslais, įprastu būdu ir tik tais tikslais, kuriems jos skirtos. Be to, jūsų teisė naudotis Paslaugomis gali būti apribota jūsų Paslaugos prenumeratos laikotarpiu arba Produktų licencijų galiojimo laikotarpiu. ESET (arba jos tiekėjai ar licencijų išdavėjai) pasilieka visas teises, kurios jums nėra aiškiai suteiktos šiomis Sąlygomis ar Specialiosiomis sąlygomis.

Kad būtų laikomasi vartotojų apsaugos teisės aktų, jūs suteikiate mums aiškų sutikimą, kad mes galime pradėti teikti jums Paslaugas ir susijusį elektroninį turinį iškart po to, kai užregistravote savo Paskyrą (ir įvykdėte visas papildomas būtinąsias sąlygas). Patvirtinate, kad jums buvo pranešta, jog duodami mums šį sutikimą, prarasite teisę pasitraukti iš sutarties, sudarytos remiantis šiomis Sąlygomis.

Esate atsakingi už paskyros naudojimą ir už tai, kad ji ir susiję slaptažodžiai būtų konfidencialūs ir saugūs. Kiek leidžiama pagal taikytiną teisę, sutinkate prisiimti atsakomybę už visą veiklą, vykdomą jūsų Paskyroje. Kad galėtumėte kontroliuoti savo Paskyrą ir neleisti niekam jos pasiekti, niekam neatskleisite savo slaptažodžių ir apribokite trečiųjų šalių prieigą prie jūsų įrenginių, susietų su jūsų Paskyra. Privalote nedelsdami susisiekti su mumis, jei jūsų slaptažodis buvo atskleistas kam nors kitam, jei jūsų Paskyrą naudojo neįgaliotas asmuo arba jei turite pagrindo manyti, kad tokie įvykiai gali nutikti. Be to, užtikrinate, kad duomenys, kuriuos pateikiate ESET registracijos proceso metu arba per savo Paskyrą, būtų tikslūs ir atnaujinti, ir kad informuosite mus apie bet kokius jų pakeitimus atnaujindami informaciją skiltyje „Mano paskyra“.

Negalite naudotis Paslaugomis ir savo Paskyra: i) jokiais neteisėtais tikslais, įskaitant susijusius su nusikalstama ar nesąžininga veikla, arba bet kokiu būdu, kuriuo ii) gali būti nutrauktos, sutrikdytos Paslaugos ir mūsų svetainės arba joms gali būti pakenkta, iii) gali būti pakenkta kitiems arba iv) prieštaraujama šioms Sąlygoms, Specialiosioms sąlygoms ir dokumentams. ESET pasilieka teisę tokiais atvejais nutraukti galimybę naudotis Paskyra, nutraukti Paslaugų teikimą arba atsisakyti jas teikti. Be to, ESET pasilieka teisę sustabdyti Paslaugų teikimą arba atšaukti svetainę, kurioje registruota jūsų Paskyra. Jūs turite teisę susigrąžinti pinigus tais atvejais, kai sumokėjote už atšauktas Paslaugas.

Galite bet kada panaikinti savo Paskyrą. Tačiau atminkite, kad dėl to negalėsite naudotis tam tikromis Paslaugomis.

Bendravimas elektroninėmis priemonėmis

ESET bendraus su jumis elektroniniu būdu, vykdydama šiose Sąlygose numatomą veiklą, įskaitant Paslaugų, Paskyros ar mūsų svetainės teikimą. Galime siųsti jums el. laiškus, pranešimus programoje per jūsų Produktą ar Paskyrą arba paskelbti pranešimą mūsų svetainėje. Sutinkate elektroninėmis priemonėmis gauti ESET teisinius pranešimus, įskaitant bet kokius pranešimus apie Sąlygų, Specialiųjų sąlygų ar Privatumo politikos pakeitimus, bet kokį sutarties pasiūlymą / priėmimą ar kvietimus tvarkyti, pranešimus ar kitus teisinius pranešimus, ir kad toks bendravimas elektroninėmis priemonėmis laikomas raštišku, išskyrus atvejus, kai pagal galiojančius įstatymus konkrečiai reikalaujama kitokios bendravimo formos.

Saugumas ir duomenų apsauga

Jūsų vardas ir pavardė, šalis, galiojantis el. pašto adresas yra būtini registruojant ir naudojant Paskyrą, teikiant ir prižiūrint Paslaugas, todėl yra būtini sutarčiai, sudarytai tarp jūsų ir ESET pagal šias Sąlygas ir Specialiąsias sąlygas, vykdyti. Jūsų duomenys bus renkami ir perduodami į ESET serverius arba jos partnerių serverius, kur jie bus tvarkomi siekiant užtikrinti Paskyros ir Paslaugų funkcionalumą, teikimą ir įgaliojimą jomis naudotis ESET teisinių reikalavimų nustatymo, vykdymo ir gynimo tikslais, taip pat prireikus siekiant suteikti jums pagalbą.

Be to, atsižvelgiant į Paslaugas, kuriomis pasirenkate naudotis per savo Paskyrą ir kurias norite gauti, gali reikėti papildomai rinkti duomenis iš jūsų arba iš Produkto, susieto su jūsų Paskyra.

ESET tvarkys duomenis, gautus iš jūsų ar jūsų Produkto, kai kurie iš jų gali apimti asmens duomenis, pagal mūsų Privatumo politikos sąlygas.. Būsite paraginti jas perskaityti registruodami Paskyrą ir galite jomis remtis bet kuriuo metu, kai reikės daugiau informacijos apie tai, kaip tvarkome jūsų duomenis atsižvelgdami į Paskyros ir Paslaugų sąlygas, arba apie jūsų, kaip duomenų subjekto, teises. Jūsų naudojamiems Produktams gali būti taikomos papildomos privatumo politikos nuostatos, kurias galite rasti dokumentuose, susijusiuose su atitinkamu Produktu.

Intelektinės nuosavybės teisės

ESET arba atitinkami jos tiekėjai yra autorių teisių ar kitų intelektinės nuosavybės teisių į svetainėje esančią programinę įrangą, Produktus (toliau kartu – Programinė įranga) ar bet kokį kitą svetainėje esantį turinį, pvz., tekstą, dokumentus, vaizdus, logotipus, piktogramas, mygtukus ar duomenų bazes (toliau – turinys), savininkai arba turėtojai. Jei laikotės šių Sąlygų ir Specialiųjų sąlygų ir mokate visus taikomus mokesčius, jums suteikiama ribota, neišimtinė, nelicencijuojama ir neperleidžiama licencija naudoti Programinę įrangą ir turinį asmeniniais ir nekomerciniais tikslais ir tik tiek, kiek tai būtina jūsų naudojimuisi Paslaugomis, kaip leidžiama šiomis Sąlygomis ir Specialiosiomis sąlygomis. Negalite išgauti ar pakartotinai naudoti jokio Paslaugų turinio ar jų dalių (įskaitant kadravimo metodų naudojimą) be mūsų aiškaus raštiško sutikimo. ESET ir jos tiekėjai pasilieka visas teises, kurios jums nėra aiškiai suteiktos šiomis Sąlygomis ar Specialiosiomis sąlygomis.

Be to, Produktus ir Programinę įrangą galima naudoti tik pagal galutinio naudotojo licencijos sutartį (toliau – GNLS), kuri pateikiama kartu arba sudaro jų dalį. Su GNLS teikiami Produktai ar Programinė įranga negali būti įdiegti be naudotojo sutikimo su GNLS.

Atsakomybės atsisakymas

KAIP NAUDOTOJAS, JŪS PATVIRTINATE, KAD PASKYRA PATEIKIAMA TOKIA, KOKIA YRA, NETEIKIANT JOKIŲ IŠREIKŠTŲ ARBA NUMANOMŲ GARANTIJŲ, KIEK LEIDŽIAMA PAGAL TAIKYTINUS ĮSTATYMUS. NEI TEIKĖJAS, JO LICENCIJOS IŠDAVĖJAI AR SUSIJUSIOS ĮMONĖS, NEI AUTORIŲ TEISIŲ TURĖTOJAI NETEIKIA JOKIŲ AIŠKIAI IŠREIKŠTŲ AR NUMATOMŲ PAREIŠKIMŲ AR GARANTIJŲ, ĮSKAITANT GARANTIJAS DĖL TINKAMUMO PREKYBAI AR TAM TIKRAM TIKSLUI ARBA KAD PASKYRA NEPAŽEIS JOKIŲ TREČIŲJŲ ASMENŲ PATENTŲ, AUTORIŲ TEISIŲ, PREKIŲ ŽENKLŲ AR KITŲ TEISIŲ, BET TUO NEAPSIRIBOJANT. NEI TEIKĖJAS, NEI JOKIA KITA ŠALIS NESUTEIKIA GARANTIJOS, KAD PASKYROS FUNKCIJOS ATITIKS JŪSŲ REIKALAVIMUS ARBA KAD PASKYRA VEIKS NEPERTRAUKIAMAI AR BE KLAIDŲ. JŪS PRISIIMATE VISĄ ATSAKOMYBĘ IR RIZIKĄ UŽ PASKYROS PASIRINKIMĄ IR NAUDOJIMĄSI JA TAM, KAD PASIEKTUMĖTE NORIMUS REZULTATUS, BEI UŽ REZULTATUS, GAUTUS NAUDOJANTIS JA.

Kitų įsipareigojimų nėra. Šios Sąlygos nenumato kitų Teikėjo ir jo licencijų išdavėjų įsipareigojimų, išskyrus šiame dokumente konkrečiai numatytus įsipareigojimus.

Atsakomybės apribojimas

DIDŽIAUSIA TAIKYTINŲ ĮSTATYMŲ LEIDŽIAMA APIMTIMI TEIKĖJAS, JO DARBUOTOJAI AR LICENCIJŲ IŠDAVĖJAI JOKIU ATVEJU NEATSAKO DĖL PRARASTO PELNO, PAJAMŲ, PARDAVIMO, DUOMENŲ ARBA PAKEIČIAMŲ PREKIŲ AR PASLAUGŲ PIRKIMO IŠLAIDŲ, NUOSTOLIŲ TURTUI, ASMENINIŲ SUSIŽEIDIMŲ, VERSLO TRUKDŽIŲ, VERSLO INFORMACIJOS PRARADIMO AR DĖL BET KOKIŲ SPECIALIŲJŲ, TIESIOGINIŲ, NETIESIOGINIŲ, ATSITIKTINIŲ, EKONOMINIŲ, DRAUDIMO, TEISMO PRITEISTŲ, YPATINGŲ AR PASEKMINIŲ NUOSTOLIŲ, NEATSIŽVELGIANT Į TAI, KAIP JIE KILO, IR AR JIE KILO PAGAL SUTARTĮ, DĖL DELIKTO, NEATSARGUMO AR PAGAL KITĄ ATSAKOMYBĖS TEORIJĄ, KURIE KILO DĖL PASKYROS NAUDOJIMO AR NEGALĖJIMO JA NAUDOTIS, NET JEI TEIKĖJUI, JO LICENCIJOS IŠDAVĖJAMS AR SUSIJUSIOMS ĮMONĖMS YRA ŽINOMA GALIMYBĖ PATIRTI TOKIĄ ŽALĄ. KADANGI KAI KURIOSE ŠALYSE IR JURISDIKCIJOSE DRAUDŽIAMA ATSISAKYTI TAM TIKROS ATSAKOMYBĖS, TAČIAU GALI BŪTI LEIDŽIAMA JĄ APRIBOTI, TOKIU ATVEJU TEIKĖJO, JO DARBUOTOJŲ, LICENCIJOS IŠDAVĖJŲ AR SUSIJUSIŲ ĮMONIŲ ATSAKOMYBĖ APSIRIBOJA SUMA, KURIĄ SUMOKĖJOTE TEIKĖJUI.

Prekybos kontrolės reikalavimų laikymasis

a) Tiesiogiai ar netiesiogiai neeksportuosite, nereeksportuosite, neperleisite ar kitaip nesuteiksite programinės įrangos jokiam asmeniui, nenaudosite jos jokiais būdais ir nedalyvausite jokiuose veiksmuose, dėl kurių ESET arba jos kontroliuojančiosios bendrovės, jos patronuojamosios įmonės ir bet kurios jos kontroliuojančiosios bendrovės patronuojamosios įmonės, taip pat jos kontroliuojančiųjų bendrovių kontroliuojami subjektai (toliau – filialai) gali pažeisti prekybos kontrolės įstatymus arba patirti dėl jų neigiamų pasekmių, įskaitant

i. bet kokius įstatymus, kuriais kontroliuojami, ribojami arba nustatomi licencijų išdavimo reikalavimai prekių, programinės įrangos, technologijų ar paslaugų eksportui, reeksportui ar perdavimui, kuriuos išduoda arba priima bet kuri Jungtinių Amerikos Valstijų, Singapūro, Jungtinės Karalystės, Europos Sąjungos ar bet kurios jos valstybės narės vyriausybė, valstija ar reguliavimo institucija ar bet kuri šalis, kurioje turi būti vykdomi įsipareigojimai pagal šias Sąlygas arba kurioje ESET ar bet kuris jos filialas yra įregistruoti arba veikia (toliau – eksporto kontrolės įstatymai), ir

ii. bet kokią ekonominę, finansinę, prekybos ar kitą sankciją, apribojimą, embargą, importo ar eksporto draudimą, draudimą pervesti lėšas ar turtą arba teikti paslaugas, taip pat lygiavertę priemonę, kurią nustato bet kuri Jungtinių Amerikos Valstijų, Singapūro, Jungtinės Karalystės, Europos Sąjungos ar bet kurios jos valstybės narės vyriausybė, valstija ar reguliavimo institucija ar bet kuri šalis, kurioje turi būti vykdomi įsipareigojimai pagal šias Sąlygas arba kurioje ESET ar bet kuris jos filialas yra įregistruoti arba veikia (toliau – sankcijų įstatymai).

b) ESET turi teisę nedelsdama sustabdyti savo įsipareigojimus pagal šias sąlygas arba nutraukti sąlygų galiojimą, jei:

i. ESET nustato, kad, jos pagrįsta nuomone, naudotojas pažeidė arba gali pažeisti šių Sąlygų prekybos kontrolės reikalavimų laikymosi sąlygos a punkto nuostatą; arba

ii. galutiniam naudotojui ir (arba) programinei įrangai taikomi prekybos kontrolės įstatymai, todėl ESET nustato, kad, jos pagrįsta nuomone, dėl nuolatinių įsipareigojimų pagal šias Sąlygas vykdymo, ESET arba jos filialai gali pažeisti prekybos kontrolės įstatymus arba patirti dėl jų neigiamų pasekmių.

c) Šiose Sąlygose nėra numatyta ir jų nuostatos neturėtų būti aiškinamos ar vertinamos taip, kad kuri nors šalis būtų skatinama ar verčiama imtis veiksmų arba nuo jų susilaikyti (arba sutikti imtis veiksmų arba nuo jų susilaikyti) tokiu būdu, kuris prieštarauja galiojantiems prekybos kontrolės įstatymams, už kurį yra baudžiama arba kuris yra draudžiamas.

Reglamentējošie tiesību akti un valoda

Šos Noteikumus reglamentē un tie ir veidoti saskaņā ar Slovākijas tiesību aktiem. Galalietotājs un Pakalpojumu sniedzējs piekrīt, ka reglamentējošo tiesību aktu konfliktu nosacījumi un Apvienoto Nāciju Organizācija konvencija par starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma līgumiem nav spēkā. Ja esat patērētājs ar pastāvīgo dzīvesvietu ES, Jums tiek nodrošināta arī papildu aizsardzība, ko Jums piešķir obligātie tiesību aktu noteikumi, kas piemērojami Jūsu dzīvesvietas valstī.

Jūs tieši piekrītat, ka ekskluzīva jurisdikcija attiecībā uz jebkuru prasību vai strīdu ar Pakalpojumu sniedzēju vai saistībā ar Programmatūras, Konta vai Pakalpojumu lietošanu, vai kas izriet no šiem Noteikumiem vai Īpašajiem noteikumiem (ja tādi ir) ir Bratislavas I rajona tiesai (Slovākijā), un Jūs arī piekrītat un sniedzat tiešu piekrišanu personas tiesību jurisdikcijas izmantošanai Bratislavas I rajona tiesā saistībā ar jebkuru šādu strīdu vai prasību. Ja esat patērētājs un Jums ir pastāvīgā dzīvesvieta ES, varat arī iesniegt prasību par savu patērētāju tiesību īstenošanu ekskluzīvās jurisdikcijas vietā vai ES valstī, kurā dzīvojat. Turklāt Jūs varat izmantot arī tiešsaistes strīdu izšķiršanas platformu, kurai var piekļūt šeit: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Tomēr apsveriet iespēju vispirms sazināties ar mums, pirms oficiāli celt kādu prasību.

Ja rodas pretrunas starp šo Noteikumu valodu versijām, vienmēr noteicošā ir šeit pieejamā versija angļu valodā.

Bendrosios nuostatos

ESET pasilieka teisę keisti mūsų Paslaugas, taip pat bet kuriuo metu peržiūrėti šias Sąlygas, Specialiąsias sąlygas ir dokumentus arba jų dalį, atnaujindama atitinkamą dokumentą, i) kad būtų atsižvelgta į Paskyros, Paslaugų ar svetainės pakeitimus arba į tai, kaip ESET vykdo veiklą, ii) dėl teisinių, reguliavimo ar saugumo priežasčių arba iii) siekiant užkirsti kelią piktnaudžiavimui ar žalai. Apie bet kokią šių Sąlygų arba Specialiųjų sąlygų peržiūrą jums bus pranešta el. paštu arba per Paskyrą, likus ne mažiau kaip 15 dienų iki tokių pakeitimų įsigaliojimo. Jei nesutinkate su šių Sąlygų arba Specialiųjų sąlygų pakeitimais, prieš tai, kai bus pradėta taikyti nauja Sąlygų ar Specialiųjų sąlygų versija, galite atšaukti Paskyrą ir (arba) atšaukti susijusias įsigytas Paslaugas. Jei per šį laikotarpį iki jų taikymo neatšauksite Paskyros ar Paslaugos, privalote laikytis šių Sąlygų pakeitimų ar pataisymų.

Mūsų kontaktiniai duomenys

Jei turite klausimų, užklausų ar norėtumėte pateikti pranešimą ar pretenziją, nedvejodami susisiekite su mumis naudodamiesi mūsų Kontaktinė informacija arba naudodamiesi mūsų Techninės pagalbos puslapiu, jei susiduriate su techninėmis problemomis. Padarysime viską, kad išspręstume tokias užklausas per 30 dienų nuo jų gavimo.

PASLAUGOS IR SPECIALIOS NAUDOJIMOSI JOMIS SĄLYGOS

1. Produktų administravimas

Produktų administravimas yra Paslauga, leidžianti tvarkyti Produktus, susietus su jūsų Paskyra, ir įrenginius, kuriuose įdiegtas mūsų Produktas, naudojant jūsų Paskyrą. Galite peržiūrėti tokių susijusių Produktų apsaugotų įrenginių saugos būseną, gauti svarbius pranešimus, susijusius su valdomais įrenginiais ir Produktais, pridėti, pirkti ar atnaujinti nebegaliojančius Produktus (naudodami atskirą platformą), atsisiųsti Produktus į savo įrenginį, bendrinti juos su šeima ir draugais arba naudotis kitomis funkcijomis, kaip aprašyta dokumentuose. Produktų administravimas bus įgalintas sėkmingai sukūrus Paskyrą, tačiau daugumą jo funkcijų galėsite naudoti tik susieję bent vieną Produktą su Paskyra. – Dokumentuose gali būti nurodytas didžiausias Produktų ar įrenginių kiekis, kurį galbūt galėsite valdyti iš savo Paskyros.

2. „ESET Parental Control“

„ESET Parental Control“ leidžia jums kontroliuoti valdomų naudotojų (pvz., jūsų vaikų) prieigą prie tam tikrų kategorijų svetainių ir (arba) mobiliųjų programų, taikyti laiko valdymo taisykles valdomiems naudotojams arba naudoti tų įrenginių vietos nustatymo funkciją, kai atitinkamas Produktas yra įdiegtas ir „ESET Parental Control“ yra aktyvi. Norėdami naudoti „ESET Parental Control“, turite susieti savo Produktą (su aktyvia „ESET Parental Control“) su savo Paskyra. Vienu metu negalite susieti to paties Produkto su daugiau nei viena Paskyra. Galutiniam naudotojui, turinčiam prieigą prie Paskyros, leidžiama kurti profilius valdomiems naudotojams su vienu ar daugiau įrenginių. ESET pasilieka teisę riboti vieno Galutinio naudotojo naudojamų profilių ir įrenginių skaičių.

Kad tinkamai veiktų, aktyvi „ESET Parental Control“ siunčia informaciją Paslaugų teikėjui, įskaitant (be apribojimų) informaciją apie lankomas svetaines, vietas, mobiliąsias programas, informaciją apie naudojamą įrenginį, įskaitant informaciją apie funkcijas ir veikimą „ESET Parental Control“. Tokia informacija gali apimti duomenis (įskaitant atsitiktinai gautus asmens duomenis) apie jus ar kitus valdomus naudotojus, informaciją apie įrenginį, operacinę sistemą ir įdiegtas programas. ESET tinkamomis priemonėmis užtikrina visos gaunamos informacijos konfidencialumą.

Galite naudoti „ESET Parental Control“ tik jei valdomų naudotojų įrenginių atžvilgiu turite teisėtą teisę ir prieigą. Apie bet kokį nustatytą naudojimą, kuris gali būti laikomas neteisėtu, žalingu arba kuris gali trukdyti ar neigiamai paveikti kitų asmenų teises, gali būti pranešama kompetentingai institucijai ir dėl to gali būti apribota prieiga prie Paslaugos. ESET laikysis atitinkamų įstatymų, o netinkamo naudojimo atveju padės teisėsaugos institucijoms.

Sutikdami su šiomis Sąlygomis, jūs taip pat pripažįstate, kad „ESET Parental Control“ teikimas ir naudojimas bei su tuo susijęs duomenų tvarkymas taip pat reglamentuojami Galutinio naudotojo licencijos sutartimi ir Privatumo politika, kuri susijusi su „ESET Parental Control“ir pateikiama dokumentuose; su ja sutinkama diegiant programinę įrangą.

3. Anti-Theft

„Anti-Theft“ padeda užkirsti kelią svarbių duomenų praradimui ar netinkamam naudojimui kompiuterio ar kito įrenginio, kuriame yra įdiegta, vagystės atveju. „Anti-Theft“ pasiekiama tik tam tikriems ESET teikiamiems Produktams. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. produkto dokumentaciją.

Pagal susijusio Produkto numatytuosius nustatymus funkcija „Anti-Theft“ yra išjungta. Norėdami naudoti funkciją „Anti-Theft“, turite įdiegti reikiamus Produktus, aktyvinti funkciją „Anti-Theft“ ir susieti savo Produktą su Paskyra. Galite pasirinkti aktyvinti funkciją „Anti-Theft“ ir susijusių duomenų rinkimą kompiuterio ar kito įrenginio vagystės ar praradimo atveju. Jei pasirinkote aktyvinti šią Produkto funkciją, duomenys apie prarastą įrenginį bus renkami ir siunčiami ESET; jie gali apimti duomenis apie įrenginio tinklo vietą, duomenis apie ekrane rodomą turinį, duomenis apie konfigūraciją ir (arba) duomenis, įrašytus prie įrenginio prijungtu fotoaparatu. Galite naudoti funkcijos „Anti-Theft“ surinktus ir naudojant Paskyrą pateiktus duomenis, kai tai reikalinga norint ištaisyti nepalankią situaciją, susiklosčiusią dėl įrenginio vagystės. ESET tvarkys tuos duomenis, kaip nurodyta pagal Privatumo politikos sąlygas. ir vadovaudamasi atitinkamais galiojančiais teisės aktais vieninteliu šios Paslaugos teikimo tikslu. Galite bet kuriuo metu išjungti šią funkciją.

Funkcija „Anti-Theft“ gali būti naudojama tik jei įrenginių ir Paskyros naudojimo atžvilgiu turite teisėtą teisę ir prieigą. Apie bet kokį nustatytą naudojimą, kuris gali būti laikomas neteisėtu, žalingu arba kuris gali trukdyti ar neigiamai paveikti kitų asmenų teises, gali būti pranešama kompetentingai institucijai ir dėl to gali būti apribota prieiga prie Paslaugos. Paslaugų teikėjas laikysis atitinkamų įstatymų, o netinkamo naudojimo atveju padės teisėsaugos institucijoms.

Sutikdami su šiomis Sąlygomis, taip pat pripažįstate, kad „Anti-Theft“ teikimas ir naudojimas bei duomenų tvarkymas atsižvelgiant į jos teikimo sąlygas taip pat reglamentuojami susijusios ESET Anti-Theft programinės įrangos Galutinio naudotojo licencijos sutartimi ir Privatumo politika, kurios pateikiamos dokumentuose ir kuriomis sutinkama diegiant programinę įrangą.

4. ESET Password Manager

„ESET Password Manager“ yra skaitmeninis tapatybės valdymo įrankis, leidžiantis saugiai saugoti savo prisijungimo ar kitus duomenis. Jo naudojimui taikomos Specialios sąlygos, skirta ESET Password Manager ir specialios Privatumo politikos sąlygas., kurios taikomos kartu su šiomis Sąlygomis ir Paskyros privatumo politika. Norėdami naudoti ESET Password Manager, turite įdiegti reikiamus Produktus, sukurti ir aktyvinti Paskyrą ir susieti savo Produktą su Paskyra. Jūsų paskyra, be kitų naudingų funkcijų, leis jums tvarkyti savo licencijas naudojant ESET Password Manager ir bendrinti jas su draugais ar šeima, kurie galės jomis visapusiškai naudotis. Tačiau jūs, kaip licencijos savininkas, išlaikysite teisę bet kuriuo metu atšaukti jų licenciją.