Naudojimo sąlygos

Galioja nuo 2021 m. spalio 12 d. | Peržiūrėti ankstesnę naudojimo sąlygų versiją | Palyginti keitimus

Šios naudojimo sąlygos (toliau – Sąlygos) yra specialus susitarimas tarp „ESET, spol. s.r.o“, kurios registruota buveinė yra Einsteinova 24, 85101 Bratislava, Slovak Republic, užregistruota prekybos registre, kurį administruoja Bratislavos I apygardos teismas, Sro skyrius, įrašo Nr. 3586/B, įmonės registracijos numeris 31333532 (toliau – ESET arba Paslaugų teikėjas), ir jūsų, fizinio asmens (toliau – jūs arba Naudotojas), kuris prisijungia prie svetainės home.eset.com (toliau – svetainė) ir programos ESET HOME (toliau – programa), ja naudojasi, užsiregistruoja svetainės ESET HOME paskyrai (toliau – Paskyra) gauti ir ją naudoja arba kuris naudojasi svetaine arba paslaugomis ir funkcijomis, kurias ESET teikia per Paskyrą (toliau kartu – Paslaugos). Šiame susitarime, be kita ko, nustatomos jų naudojimo sąlygos.

Prieš naudodamiesi bet kuria iš Paslaugų arba registruodami Paskyrą, atidžiai perskaitykite šias Sąlygas. Šios Sąlygos taps jums privalomos, atsižvelgiant į jūsų susitarimą, sudarytą registruojant Paskyrą, ir po to, kai išsiųsime jums patvirtinimą, kad jūsų Paskyra buvo sėkmingai sukurta, arba kai pasirinksite naudotis bet kuria iš Paslaugų. ESET gali teikti jums įvairias Paslaugas sėkmingai sukūrus Paskyrą, kai kurioms iš jų gali būti taikomos papildomos specialios sąlygos, taikytinos tik tai Paslaugai (toliau – Specialiosios sąlygos). Jei tokios Specialiosios sąlygos neatitinka šių Sąlygų, pirmenybė teikiama Specialiųjų sąlygų nuostatoms. Tokias Specialiąsias sąlygas (jei taikoma) galite rasti toliau arba taikytinuose dokumentuose, su kuriais galima susipažinti ESET interneto žinyne (toliau – dokumentai); sutikimas su jomis yra Paslaugos aktyvinimo proceso dalis.

Mūsų Paslaugos skirtos tik suaugusiesiems. Jei jums mažiau nei aštuoniolika (18) metų, Paskyrą arba susijusias Paslaugas galite kurti ir naudoti tik tuo atveju, jei apie tai žino jūsų tėvai arba kiti teisėti globėjai.

Jūsų paskyra ir jos naudojimas

Naudodami paskyrą galite pasiekti ESET paslaugas ir jomis naudotis. Dauguma šių Paslaugų yra susijusios su ESET produktų licencijomis (toliau – Produktai) ir leidžia valdyti jas visuose įrenginiuose iš Paskyros kaip pagrindinio taško arba, be Produktų, taip pat suteikia papildomų funkcijų. Per Paskyrą teikiamų Paslaugų aprašymai pateikiami toliau, o išsamesnė specifikacija – taikytinuose dokumentuose.

Norėdami naudotis mūsų Paslaugomis, turėsite turėti registruotą ir aktyvintą Paskyrą ir būti tinkamai prie jos prisijungę per savo interneto naršyklę arba specialią mobiliąją programą. Nors Paskyros kūrimas yra nemokamas, jums gali tekti įsigyti tam tikras Paslaugas ir (arba) tam tikrus Produktus ir aktyvinti susijusias funkcijas, kad galėtumėte jomis naudotis per savo Paskyrą. Tokius Produktus ar Paslaugas galite įsigyti naudodamiesi atskira „ESET eStore“ arba mūsų partnerių platforma ir laikydamiesi jų pirkimo bei mokėjimo sąlygų. Norėdami naudotis Produktais ir programa, turite sutikti su atitinkamos Galutinio naudotojo licencijos sutarties sąlygomis. Taip pat gali būti taikomos papildomos būtinosios sąlygos ar techniniai reikalavimai, kurie išsamiai aprašyti taikytinuose dokumentuose.

Jūsų teisė naudotis mūsų Paskyra ir Paslaugomis yra neišimtinė, neperleidžiama ir jai taikomos šiose Sąlygose, Specialiosiose sąlygose (jei taikoma), dokumentuose nustatytos sąlygos ir apribojimai, be to, turite laikyti šių teisinių dokumentų reikalavimų. Mūsų Paslaugomis ir Paskyra galite naudotis tik asmeniniais nekomerciniais tikslais, įprastu būdu ir tik tais tikslais, kuriems jos skirtos. Be to, jūsų teisė naudotis Paslaugomis gali būti apribota jūsų Paslaugos prenumeratos laikotarpiu arba Produktų licencijų galiojimo laikotarpiu. ESET (arba jos tiekėjai ar licencijų išdavėjai) pasilieka visas teises, kurios jums nėra aiškiai suteiktos šiomis Sąlygomis ar Specialiosiomis sąlygomis.

Kad būtų laikomasi vartotojų apsaugos teisės aktų, jūs suteikiate mums aiškų sutikimą, kad mes galime pradėti teikti jums Paslaugas ir susijusį elektroninį turinį iškart po to, kai užregistravote savo Paskyrą (ir įvykdėte visas papildomas būtinąsias sąlygas). Patvirtinate, kad jums buvo pranešta, jog duodami mums šį sutikimą, prarasite teisę pasitraukti iš sutarties, sudarytos remiantis šiomis Sąlygomis.

Esate atsakingi už paskyros naudojimą ir už tai, kad ji ir susiję slaptažodžiai būtų konfidencialūs ir saugūs. Kiek leidžiama pagal taikytiną teisę, sutinkate prisiimti atsakomybę už visą veiklą, vykdomą jūsų Paskyroje. Kad galėtumėte kontroliuoti savo Paskyrą ir neleisti niekam jos pasiekti, niekam neatskleisite savo slaptažodžių ir apribokite trečiųjų šalių prieigą prie jūsų įrenginių, susietų su jūsų Paskyra. Privalote nedelsdami susisiekti su mumis, jei jūsų slaptažodis buvo atskleistas kam nors kitam, jei jūsų Paskyrą naudojo neįgaliotas asmuo arba jei turite pagrindo manyti, kad tokie įvykiai gali nutikti. Be to, užtikrinate, kad duomenys, kuriuos pateikiate ESET registracijos proceso metu arba per savo Paskyrą, būtų tikslūs ir atnaujinti, ir kad informuosite mus apie bet kokius jų pakeitimus atnaujindami informaciją skiltyje „Mano paskyra“.

Negalite naudotis Paslaugomis ir savo Paskyra: i) jokiais neteisėtais tikslais, įskaitant susijusius su nusikalstama ar nesąžininga veikla, arba bet kokiu būdu, kuriuo ii) gali būti nutrauktos, sutrikdytos Paslaugos ir mūsų svetainės arba joms gali būti pakenkta, iii) gali būti pakenkta kitiems arba iv) prieštaraujama šioms Sąlygoms, Specialiosioms sąlygoms ir dokumentams. ESET pasilieka teisę tokiais atvejais nutraukti galimybę naudotis Paskyra, nutraukti Paslaugų teikimą arba atsisakyti jas teikti. Be to, ESET pasilieka teisę sustabdyti Paslaugų teikimą arba atšaukti svetainę, kurioje registruota jūsų Paskyra. Jūs turite teisę susigrąžinti pinigus tais atvejais, kai sumokėjote už atšauktas Paslaugas.

Galite bet kada panaikinti savo Paskyrą. Tačiau atminkite, kad dėl to negalėsite naudotis tam tikromis Paslaugomis.

Bendravimas elektroninėmis priemonėmis

ESET bendraus su jumis elektroniniu būdu, vykdydama šiose Sąlygose numatomą veiklą, įskaitant Paslaugų, Paskyros ar mūsų svetainės teikimą. Galime siųsti jums el. laiškus, pranešimus programoje per jūsų Produktą ar Paskyrą arba paskelbti pranešimą mūsų svetainėje. Sutinkate elektroninėmis priemonėmis gauti ESET teisinius pranešimus, įskaitant bet kokius pranešimus apie Sąlygų, Specialiųjų sąlygų ar Privatumo politikos pakeitimus, bet kokį sutarties pasiūlymą / priėmimą ar kvietimus tvarkyti, pranešimus ar kitus teisinius pranešimus, ir kad toks bendravimas elektroninėmis priemonėmis laikomas raštišku, išskyrus atvejus, kai pagal galiojančius įstatymus konkrečiai reikalaujama kitokios bendravimo formos.

Saugumas ir duomenų apsauga

Jūsų vardas ir pavardė, šalis, galiojantis el. pašto adresas yra būtini registruojant ir naudojant Paskyrą, teikiant ir prižiūrint Paslaugas, todėl yra būtini sutarčiai, sudarytai tarp jūsų ir ESET pagal šias Sąlygas ir Specialiąsias sąlygas, vykdyti. Jūsų duomenys bus renkami ir perduodami į ESET serverius arba jos partnerių serverius, kur jie bus tvarkomi siekiant užtikrinti Paskyros ir Paslaugų funkcionalumą, teikimą ir įgaliojimą jomis naudotis ESET teisinių reikalavimų nustatymo, vykdymo ir gynimo tikslais, taip pat prireikus siekiant suteikti jums pagalbą.

Be to, atsižvelgiant į Paslaugas, kuriomis pasirenkate naudotis per savo Paskyrą ir kurias norite gauti, gali reikėti papildomai rinkti duomenis iš jūsų arba iš Produkto, susieto su jūsų Paskyra.

ESET tvarkys duomenis, gautus iš jūsų ar jūsų Produkto, kai kurie iš jų gali apimti asmens duomenis, pagal mūsų Privatumo politiką. Būsite paraginti jas perskaityti registruodami Paskyrą ir galite jomis remtis bet kuriuo metu, kai reikės daugiau informacijos apie tai, kaip tvarkome jūsų duomenis atsižvelgdami į Paskyros ir Paslaugų sąlygas, arba apie jūsų, kaip duomenų subjekto, teises. Jūsų naudojamiems Produktams gali būti taikomos papildomos privatumo politikos nuostatos, kurias galite rasti su atitinkamu Produktu susijusiuose dokumentuose.

Intelektinės nuosavybės teisės

ESET arba atitinkami jos tiekėjai yra autorių teisių ar kitų intelektinės nuosavybės teisių į svetainėje esančią programinę įrangą, programą ir Produktus (toliau kartu – Programinė įranga) ar bet kokį kitą svetainėje esantį turinį, pavyzdžiui, tekstą, dokumentus, vaizdus, logotipus, piktogramas, mygtukus ar duomenų bazes (toliau – turinys), savininkai arba turėtojai. Jei laikotės šių Sąlygų ir Specialiųjų sąlygų ir mokate visus taikomus mokesčius, jums suteikiama ribota, neišimtinė, nelicencijuojama ir neperleidžiama licencija naudoti Programinę įrangą ir turinį asmeniniais ir nekomerciniais tikslais ir tik tiek, kiek tai būtina jūsų naudojimuisi Paslaugomis, kaip leidžiama šiomis Sąlygomis ir Specialiosiomis sąlygomis. Negalite išgauti ar pakartotinai naudoti jokio Paslaugų turinio ar jų dalių (įskaitant kadravimo metodų naudojimą) be mūsų aiškaus raštiško sutikimo. ESET ir jos tiekėjai pasilieka visas teises, kurios jums nėra aiškiai suteiktos šiomis Sąlygomis ar Specialiosiomis sąlygomis.

Be to, Produktus ir Programinę įrangą galima naudoti tik pagal galutinio naudotojo licencijos sutartį (toliau – GNLS), kuri pateikiama kartu arba sudaro jų dalį. Su GNLS teikiami Produktai ar Programinė įranga negali būti įdiegti be naudotojo sutikimo su GNLS.

Jei nuspręsite įdiegti mūsų programą, kad galėtumėte pasiekti savo Paskyrą ir susijusias Paslaugas bei jomis naudotis, jums bus taikoma šių sąlygų 1 priede pridėta programos Galutinio naudotojo licencijos sutartis.

Atsakomybės atsisakymas

KAIP NAUDOTOJAS, JŪS PATVIRTINATE, KAD PASKYRA PATEIKIAMA, O PASLAUGOS SUTEIKIAMOS TOKIOS, KOKIOS YRA, NETEIKIANT JOKIŲ IŠREIKŠTŲ ARBA NUMANOMŲ GARANTIJŲ, KIEK LEIDŽIAMA PAGAL TAIKYTINUS ĮSTATYMUS. NEI TEIKĖJAS, JO LICENCIJOS IŠDAVĖJAI AR SUSIJUSIOS ĮMONĖS, NEI AUTORIŲ TEISIŲ TURĖTOJAI NETEIKIA JOKIŲ AIŠKIAI IŠREIKŠTŲ AR NUMATOMŲ PAREIŠKIMŲ AR GARANTIJŲ, ĮSKAITANT GARANTIJAS DĖL TINKAMUMO PREKYBAI AR TAM TIKRAM TIKSLUI ARBA KAD PASKYRA AR PASLAUGOS NEPAŽEIS JOKIŲ TREČIŲJŲ ASMENŲ PATENTŲ, AUTORIŲ TEISIŲ, PREKIŲ ŽENKLŲ AR KITŲ TEISIŲ, BET TUO NEAPSIRIBOJANT. NEI TEIKĖJAS, NEI JOKIA KITA ŠALIS NESUTEIKIA GARANTIJOS, KAD PASKYROS FUNKCIJOS AR PASLAUGOS ATITIKS JŪSŲ REIKALAVIMUS ARBA KAD PASKYRA VEIKS AR PASLAUGOS BUS TEIKIAMOS NEPERTRAUKIAMAI AR BE KLAIDŲ. JŪS PRISIIMATE VISĄ ATSAKOMYBĘ IR RIZIKĄ UŽ PASKYROS IR PASLAUGŲ PASIRINKIMĄ IR NAUDOJIMĄSI JOMIS TAM, KAD PASIEKTUMĖTE NORIMUS REZULTATUS, BEI UŽ REZULTATUS, GAUTUS NAUDOJANTIS JOMIS.

Šios Sąlygos nenumato kitų Teikėjo ir jo licencijų išdavėjų įsipareigojimų, išskyrus šiame dokumente konkrečiai numatytus įsipareigojimus.

Atsakomybės apribojimas

DIDŽIAUSIA TAIKYTINŲ ĮSTATYMŲ LEIDŽIAMA APIMTIMI TEIKĖJAS, JO DARBUOTOJAI AR RANGOVAI JOKIU ATVEJU NEATSAKO DĖL PRARASTO PELNO, PAJAMŲ, PARDAVIMO, DUOMENŲ ARBA PAKEIČIAMŲ PREKIŲ AR PASLAUGŲ PIRKIMO IŠLAIDŲ, NUOSTOLIŲ TURTUI, ASMENINIŲ SUSIŽEIDIMŲ, VERSLO TRUKDŽIŲ, VERSLO INFORMACIJOS PRARADIMO AR DĖL BET KOKIŲ SPECIALIŲJŲ, TIESIOGINIŲ, NETIESIOGINIŲ, ATSITIKTINIŲ, EKONOMINIŲ, DRAUDIMO, TEISMO PRITEISTŲ, YPATINGŲ AR PASEKMINIŲ NUOSTOLIŲ, NEATSIŽVELGIANT Į TAI, KAIP JIE KILO, IR AR JIE KILO PAGAL SUTARTĮ, DĖL DELIKTO, NEATSARGUMO AR PAGAL KITĄ ATSAKOMYBĖS TEORIJĄ, KURIE KILO DĖL PASKYROS NAUDOJIMO AR NEGALĖJIMO JA NAUDOTIS, NET JEI TEIKĖJUI, JO RANGOVAMS AR SUSIJUSIOMS ĮMONĖMS YRA ŽINOMA GALIMYBĖ PATIRTI TOKIĄ ŽALĄ. KADANGI KAI KURIOSE ŠALYSE IR JURISDIKCIJOSE DRAUDŽIAMA IŠSKIRTI TAM TIKRĄ ATSAKOMYBĘ, TAČIAU LEIDŽIAMAS ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS, TEIKĖJO, JO DARBUOTOJŲ, RANGOVŲ AR ANTRINIŲ ĮMONIŲ ATSAKOMYBĖ APSIRIBOJA UŽ ATITINKAMĄ PASLAUGĄ AR PASKYRĄ SUMOKĖTA SUMA.

Prekybos kontrolės reikalavimų laikymasis

(a) Tiesiogiai ar netiesiogiai neeksportuosite, nereeksportuosite, neperleisite ar kitaip nesuteiksite programinės įrangos jokiam asmeniui, nenaudosite jos jokiais būdais ir nedalyvausite jokiuose veiksmuose, dėl kurių ESET arba jos kontroliuojančiosios bendrovės, jos patronuojamosios įmonės ir bet kurios jos kontroliuojančiosios bendrovės patronuojamosios įmonės, taip pat jos kontroliuojančiųjų bendrovių kontroliuojami subjektai (filialai) gali pažeisti prekybos kontrolės įstatymus arba patirti dėl jų neigiamų pasekmių, įskaitant:

i. bet kokius įstatymus, kuriais kontroliuojami, ribojami arba nustatomi licencijų išdavimo reikalavimai prekių, programinės įrangos, technologijų ar paslaugų eksportui, reeksportui ar perdavimui, kuriuos išduoda arba priima bet kuri Jungtinių Amerikos Valstijų, Singapūro, Jungtinės Karalystės, Europos Sąjungos ar bet kurios jos valstybės narės vyriausybė, valstija ar reguliavimo institucija ar bet kuri šalis, kurioje turi būti vykdomi įsipareigojimai pagal šias Sąlygas arba kurioje ESET ar bet kuris jos filialas yra įregistruoti arba veikia, ir

ii. bet kokią ekonominę, finansinę, prekybos ar kitą sankciją, apribojimą, embargą, importo ar eksporto draudimą, draudimą pervesti lėšas ar turtą arba teikti paslaugas, taip pat lygiavertę priemonę, kurią nustato bet kuri Jungtinių Amerikos Valstijų, Singapūro, Jungtinės Karalystės, Europos Sąjungos ar bet kurios jos valstybės narės vyriausybė, valstija ar reguliavimo institucija ar bet kuri šalis, kurioje turi būti vykdomi įsipareigojimai pagal šias Sąlygas arba kurioje ESET ar bet kuris jos filialas yra įregistruoti arba veikia (i ir ii punktuose pirmiau nurodyti teisės aktai kartu vadinami „prekybos kontrolės teisės aktais“).

b) ESET turi teisę nedelsdama sustabdyti savo įsipareigojimus pagal šias sąlygas arba nutraukti sąlygų galiojimą, jei:

i. ESET nustato, kad, jos pagrįsta nuomone, naudotojas pažeidė arba gali pažeisti šių Sąlygų prekybos kontrolės reikalavimų laikymosi sąlygos a punkto nuostatą; arba

ii. galutiniam naudotojui ir (arba) programinei įrangai taikomi prekybos kontrolės įstatymai, todėl ESET nustato, kad, jos pagrįsta nuomone, dėl nuolatinių įsipareigojimų pagal šias Sąlygas vykdymo, ESET arba jos filialai gali pažeisti prekybos kontrolės įstatymus arba patirti dėl jų neigiamų pasekmių.

c) Šiose Sąlygose nėra numatyta ir jų nuostatos neturėtų būti aiškinamos ar vertinamos taip, kad kuri nors šalis būtų skatinama ar verčiama imtis veiksmų arba nuo jų susilaikyti (arba sutikti imtis veiksmų arba nuo jų susilaikyti) tokiu būdu, kuris prieštarauja galiojantiems prekybos kontrolės įstatymams, už kurį yra baudžiama arba kuris yra draudžiamas.

Taikoma teisė ir kalba

Šioms Sąlygoms taikoma ir jos aiškinamos pagal Slovakijos teisę. Galutinis naudotojas ir Teikėjas susitaria, kad taikomų įstatymų kolizinės normos ir Jungtinių Tautų konvencija dėl tarptautinio prekių pirkimo-pardavimo sutarčių, nebus taikomos. Jei esate vartotojas, kurio įprastinė gyvenamoji vieta yra ES, pagal jūsų gyvenamosios šalies privalomas teisės nuostatas jums taip pat suteikiama papildoma apsauga.

Jūs aiškiai sutinkate, kad išimtinė jurisdikcija spręsti bet kokias pretenzijas ar ginčus su Teikėju, kurie bet kokiu kitu būdu susiję su jūsų naudojimusi Programine įranga, Paskyra ar Paslaugomis arba kurie kyla dėl šių Sąlygų ar Specialiųjų sąlygų (jei taikytina), priklauso Bratislavos I apygardos teismui Slovakijoje; jūs taip pat aiškiai sutinkate savo asmeninę teisę kreiptis į teismą su bet kokiu ginču ar pretenzija įgyvendinti Bratislavos I apygardos teisme. Jei esate vartotojas, kurio įprastinė gyvenamoji vieta yra ES, taip pat galite pareikšti ieškinį dėl savo vartotojo teisių užtikrinimo išimtinės jurisdikcijos vietoje arba ES šalyje, kurioje gyvenate. Be to, taip pat galite naudotis internetine ginčų sprendimo platforma, kurią rasite čia: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Tačiau prieš oficialiai pareikšdami bet kokią pretenziją, pirmiausia apsvarstykite galimybę susisiekti su mumis.

Jei atsiranda neatitikimų tarp šių Sąlygų kalbų versijų, pirmenybė visada teikiama čia pateikiamai versijai anglų kalba.

Bendrosios nuostatos

ESET pasilieka teisę keisti mūsų Paslaugas, taip pat bet kuriuo metu peržiūrėti šias Sąlygas, Specialiąsias sąlygas ir dokumentus arba jų dalį, atnaujindama atitinkamą dokumentą, i) kad būtų atsižvelgta į Paskyros, Paslaugų ar svetainės pakeitimus arba į tai, kaip ESET vykdo veiklą, ii) dėl teisinių, reguliavimo ar saugumo priežasčių arba iii) siekiant užkirsti kelią piktnaudžiavimui ar žalai. Apie bet kokią šių Sąlygų arba Specialiųjų sąlygų peržiūrą jums bus pranešta el. paštu arba per Paskyrą. Jei nesutinkate su siūlomais šių Sąlygų arba Specialiųjų sąlygų pakeitimais, per 30 dienų nuo pranešimo apie pakeitimus gavimo galite atšaukti Paskyrą ir (arba) susijusias įsigytas Paslaugas. Jei per šį laikotarpį neatšauksite savo Paskyros ar Paslaugos, siūlomi pakeitimai bus laikomi priimtais ir įsigalios jums nuo tos dienos, kai gausite pranešimą apie pakeitimą.

Mūsų kontaktiniai duomenys

Jei turite klausimų, užklausų ar norėtumėte pateikti pranešimą ar pretenziją, nedvejodami susisiekite su mumis naudodamiesi mūsų kontaktiniais duomenimis arba per mūsų techninės pagalbos puslapį, jei susiduriate su techninėmis problemomis. Padarysime viską, kad išspręstume tokias užklausas per 30 dienų nuo jų gavimo.

PASLAUGOS IR SPECIALIOS NAUDOJIMOSI JOMIS SĄLYGOS

1. Produktų administravimas

Produktų administravimas yra Paslauga, leidžianti tvarkyti Produktus, susietus su jūsų Paskyra, ir įrenginius, kuriuose įdiegtas mūsų Produktas, naudojant jūsų Paskyrą. Galite peržiūrėti tokių susijusių Produktų apsaugotų įrenginių saugos būseną, gauti svarbius pranešimus, susijusius su valdomais įrenginiais ir Produktais, pridėti, pirkti ar atnaujinti nebegaliojančius Produktus (naudodami atskirą platformą), atsisiųsti Produktus į savo įrenginį, bendrinti juos su šeima ir draugais arba naudotis kitomis funkcijomis, kaip aprašyta dokumentuose. Produktų administravimas bus įgalintas sėkmingai sukūrus Paskyrą, tačiau daugumą jo funkcijų galėsite naudoti tik susieję bent vieną Produktą su Paskyra. Dokumentuose gali būti nurodytas didžiausias Produktų ar įrenginių kiekis, kurį galėsite valdyti iš savo Paskyros.

2. ESET Parental Control

„ESET Parental Control“ leidžia jums kontroliuoti valdomų naudotojų (pavyzdžiui, jūsų vaikų) prieigą prie tam tikrų kategorijų svetainių ir (arba) mobiliųjų programų, taikyti laiko valdymo taisykles valdomiems naudotojams arba naudoti tų įrenginių vietos nustatymo funkciją, kai atitinkamas Produktas yra įdiegtas ir „ESET Parental Control“ yra aktyvi. Norėdami naudoti „ESET Parental Control“, turite susieti savo Produktą (su aktyvia „ESET Parental Control“) su savo Paskyra. Vienu metu negalite susieti to paties Produkto su daugiau nei viena Paskyra. Galutiniam naudotojui, turinčiam prieigą prie Paskyros, leidžiama kurti profilius valdomiems naudotojams su vienu ar daugiau įrenginių. ESET pasilieka teisę riboti vieno Galutinio naudotojo naudojamų profilių ir įrenginių skaičių.

Kad tinkamai veiktų, aktyvi „ESET Parental Control“ siunčia informaciją Paslaugų teikėjui, įskaitant (be apribojimų) informaciją apie lankomas svetaines, vietas, mobiliąsias programas, informaciją apie naudojamą įrenginį, įskaitant informaciją apie „ESET Parental Control“ funkcijas ir veikimą. Tokia informacija gali apimti duomenis (įskaitant atsitiktinai gautus asmens duomenis) apie jus ar kitus valdomus naudotojus, informaciją apie įrenginį, operacinę sistemą ir įdiegtas programas. ESET tinkamomis priemonėmis užtikrina visos gaunamos informacijos konfidencialumą.

Galite naudoti „ESET Parental Control“, tik jei valdomų naudotojų įrenginių atžvilgiu turite teisėtą teisę ir prieigą. Apie bet kokį nustatytą naudojimą, kuris gali būti laikomas neteisėtu, žalingu arba kuris gali trukdyti ar neigiamai paveikti kitų asmenų teises, gali būti pranešama kompetentingai institucijai ir dėl to gali būti apribota prieiga prie Paslaugos. ESET laikysis atitinkamų įstatymų, o netinkamo naudojimo atveju padės teisėsaugos institucijoms.

Sutikdami su šiomis Sąlygomis, taip pat pripažįstate, kad „ESET Parental Control“ teikimas ir naudojimas bei duomenų tvarkymas atsižvelgiant į jos teikimo sąlygas taip pat reglamentuojami susijusios „ESET Parental Control“ Galutinio naudotojo licencijos sutartimi ir Privatumo politika, kurios pateikiamos dokumentuose ir su kuriomis sutinkama diegiant programinę įrangą.

3. Anti-Theft

„Anti-Theft“ padeda užkirsti kelią svarbių duomenų praradimui ar netinkamam naudojimui kompiuterio ar kito įrenginio, kuriame yra įdiegta, vagystės atveju. „Anti-Theft“ pasiekiama tik tam tikriems ESET teikiamiems Produktams. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. produkto dokumentaciją.

Pagal susijusio Produkto numatytuosius nustatymus funkcija „Anti-Theft“ yra išjungta. Norėdami naudoti funkciją „Anti-Theft“, turite įdiegti reikiamus Produktus, aktyvinti funkciją „Anti-Theft“ ir susieti savo Produktą su Paskyra. Galite pasirinkti aktyvinti funkciją „Anti-Theft“ ir susijusių duomenų rinkimą kompiuterio ar kito įrenginio vagystės ar praradimo atveju. Jei pasirinkote aktyvinti šią Produkto funkciją, duomenys apie prarastą įrenginį bus renkami ir siunčiami ESET; jie gali apimti duomenis apie įrenginio tinklo vietą, duomenis apie ekrane rodomą turinį, duomenis apie konfigūraciją ir (arba) duomenis, įrašytus prie įrenginio prijungtu fotoaparatu. Galite naudoti funkcijos „Anti-Theft“ surinktus ir naudojant Paskyrą pateiktus duomenis, kai tai reikalinga norint ištaisyti nepalankią situaciją, susiklosčiusią dėl įrenginio vagystės. ESET tvarkys tuos duomenis, kaip nurodyta pagal Privatumo politikos sąlygas ir vadovaudamasi atitinkamais galiojančiais teisės aktais, vieninteliu šios Paslaugos teikimo tikslu. Galite bet kuriuo metu išjungti šią funkciją.

Funkcija „Anti-Theft“ gali būti naudojama tik jei įrenginių ir Paskyros naudojimo atžvilgiu turite teisėtą teisę ir prieigą. Apie bet kokį nustatytą naudojimą, kuris gali būti laikomas neteisėtu, žalingu arba kuris gali trukdyti ar neigiamai paveikti kitų asmenų teises, gali būti pranešama kompetentingai institucijai ir dėl to gali būti apribota prieiga prie Paslaugos. Paslaugų teikėjas laikysis atitinkamų įstatymų, o netinkamo naudojimo atveju padės teisėsaugos institucijoms.

Sutikdami su šiomis Sąlygomis, taip pat pripažįstate, kad „Anti-Theft“ teikimas ir naudojimas bei duomenų tvarkymas atsižvelgiant į jos teikimo sąlygas taip pat reglamentuojami susijusios „ESET Anti-Theft“ programinės įrangos Galutinio naudotojo licencijos sutartimi ir Privatumo politika, kurios pateikiamos dokumentuose ir su kuriomis sutinkama diegiant programinę įrangą.

4. ESET Password Manager

„ESET Password Manager“ yra skaitmeninis tapatybės valdymo įrankis, leidžiantis saugiai saugoti savo prisijungimo ar kitus duomenis. Jo naudojimui taikomos „ESET Password Manager“ Specialiosios sąlygos ir speciali Privatumo politika, kurios taikomos kartu su šiomis Sąlygomis ir Paskyros privatumo politika. Norėdami naudoti „ESET Password Manager“, turite įdiegti reikiamą Produktą, sukurti ir aktyvinti Paskyrą ir susieti savo Produktą su Paskyra. Jūsų Paskyra, be kitų naudingų funkcijų, leis jums tvarkyti savo licencijas naudojant „ESET Password Manager“ ir bendrinti jas su draugais ar šeima, kurie galės jomis visapusiškai naudotis. Tačiau jūs, kaip licencijos savininkas, išlaikysite teisę bet kuriuo metu atšaukti jų licenciją.

1 PRIEDAS

ESET HOME programos galutinio naudotojo licencijos sutartis