ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

Podmínky použití

Platné od 15. listopadu 2023 | Zobrazit předchozí verzi Podmínek použití | Porovnat změny

Tyto podmínky použití („Podmínky“) představují zvláštní smlouvu mezi společností ESET spol. s r.o., se sídlem Einsteinova 24, 85101 Bratislava, Slovak Republic, zapsanou v Obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I v oddílu Sro, vložka 3586/B, s obchodním registračním číslem: 31333532 („ESET“ nebo „Poskytovatel“) a vámi, fyzickou osobou („Vy“ nebo „Uživatel“), která usiluje o získání předplatného produktu ESET HOME (souhrnně „Služby“), a stanoví, mimo jiné, podmínky jejich používání.

Před použitím jakékoli ze služeb si tyto podmínky pečlivě přečtěte. Tyto podmínky se pro vás stanou závaznými na základě vašeho souhlasu vyjádřeného první platbou poplatku za předplatné určeného podle vámi zvolené řady, během zpracování a poté, co vám zašleme potvrzení, že váš účet byl úspěšně vytvořen, nebo když se rozhodnete použít některou ze služeb. Společnost ESET vám může po úspěšném vytvoření účtu poskytovat různé služby, na které se mohou vztahovat další zvláštní podmínky platné pouze pro příslušnou službu („zvláštní podmínky“). Pokud jsou takové zvláštní podmínky v rozporu s těmito podmínkami, mají přednost ustanovení zvláštních podmínek. Tyto zvláštní podmínky (pokud jsou k dispozici) najdete níže nebo v příslušné dokumentaci přístupné prostřednictvím ESET Online nápovědy („dokumentace“), přičemž jejich přijetí je součástí procesu aktivace služby.

Naše služby jsou určeny pouze pro dospělé uživatele. Pokud je vám méně než osmnáct (18) let, můžete účet nebo související služby vytvořit a používat pouze v případě, že s tím souhlasí vaši rodiče nebo jiný zákonný zástupce.

Váš účet a jeho použití

Účet vám umožňuje přístup ke službám společnosti ESET a jejich používání. Většina z těchto služeb se vztahuje k licencím k produktům ESET („Produkty“) a umožňují vám je buď spravovat prostřednictvím vašich zařízení z vašeho účtu, který funguje jako centrální bod, nebo vám poskytují další funkce související s vašimi produkty. Popisy služeb poskytovaných prostřednictvím účtu najdete níže a jejich podrobnější specifikace najdete v příslušné dokumentaci.

Chcete-li používat naše služby, musíte mít zaregistrovaný a aktivovaný účet a být do něj řádně přihlášeni prostřednictvím svého internetového prohlížeče nebo specializované mobilní aplikace. I když je vytvoření účtu zdarma, budete si možná muset zakoupit určité služby nebo produkty a aktivovat související funkce, abyste je mohli používat prostřednictvím svého účtu. Tyto produkty nebo služby, pro které platí jejich nákupní a platební podmínky, si můžete zakoupit pomocí samostatné platformy ESET eStore nebo pomocí platformy našich partnerů. Použití produktů a aplikace je podmíněno přijetím příslušného licenčního ujednání s koncovým uživatelem a může také podléhat dalším předpokladům nebo technickým požadavkům, které jsou podrobně popsány a k dispozici v příslušné dokumentaci.

Vaše právo používat náš účet a služby je nevýhradní, nepřenosné a podléhá podmínkám a omezením stanoveným v těchto podmínkách, zvláštních podmínkách (pokud jsou k dispozici) a dokumentaci a je podmíněno vaším dodržováním těchto právních dokumentů. Naše služby a účet můžete používat pouze pro osobní nekomerční účely, konvenčním způsobem a pouze pro účely, pro které jsou určeny. Vaše právo na používání služeb může být kromě toho omezeno na dobu trvání předplatného služby nebo dobu trvání licencí k produktu. Společnost ESET (nebo její dodavatelé či poskytovatelé licencí) si vyhrazuje veškerá práva, která vám tyto podmínky nebo zvláštní podmínky výslovně neudělují.

V souladu s právními předpisy na ochranu spotřebitele nám udělujete výslovný souhlas, že vám můžeme začít poskytovat služby a související elektronický obsah ihned poté, co si zaregistrujete svůj účet (a splníte jakékoli další předpoklady). Potvrzujete, že jste byli informováni, že udělením tohoto souhlasu ztratíte právo odstoupit od smlouvy vytvořené na základě těchto podmínek.

Jste zodpovědní za používání svého účtu, za jeho zabezpečení a za uchování souvisejících hesel v tajnosti. V maximální míře povolené platnými zákony souhlasíte s tím, že přijímáte zodpovědnost za všechny aktivity, ke kterým v rámci vašeho účtu dojde. Abyste si udrželi kontrolu nad svým účtem a zabránili komukoli v přístupu k účtu, nikomu neprozradíte svá hesla a omezíte přístup třetích stran k zařízením připojeným k vašemu účtu. Jste povinni nás okamžitě kontaktovat, pokud bylo vaše heslo prozrazeno někomu jinému, pokud byl váš účet používán neoprávněnou osobou nebo pokud máte důvod se domnívat, že k takovým událostem mohlo dojít. Kromě toho zajistíte, aby údaje, které poskytnete společnosti ESET během procesu registrace nebo prostřednictvím vašeho účtu, byly přesné a aktuální, a budete nás informovat o všech jejich změnách aktualizací informací v části Můj účet.

Služby a svůj účet nesmíte používat: (i) pro jakékoli nezákonné účely, včetně v souvislosti s jakoukoli trestnou nebo podvodnou činností nebo jakýmkoli způsobem, který (ii) může mít za následek přerušení, narušení nebo jakékoli poškození služeb a našich webových stránek, (iii) může být škodlivý pro ostatní nebo (iv) je v rozporu s těmito podmínkami, zvláštními podmínkami a dokumentací. Společnost ESET si v takových případech vyhrazuje právo zrušit váš účet, ukončit poskytování služeb nebo odmítnout jejich poskytování. Společnost ESET si dále vyhrazuje právo ukončit poskytování služeb nebo zrušit web, na kterém je váš účet registrován. V případě, že jste za zrušené služby zaplatili, máte nárok na vrácení peněz.

Svůj účet můžete kdykoli zrušit. Mějte však na paměti, že některé služby budou v takovém případě nepoužitelné.

Elektronická komunikace

Společnost ESET s vámi bude elektronicky komunikovat v průběhu provádění činností předpokládaných těmito podmínkami, a to i v průběhu poskytování služeb, účtu nebo našich webových stránek. Můžeme vám posílat e-maily, oznámení v aplikaci prostřednictvím vašeho produktu nebo účtu nebo zveřejňovat komunikaci na našich webových stránkách. Souhlasíte s tím, že od společnosti ESET obdržíte právní sdělení v elektronické podobě, včetně jakýchkoli sdělení o změně podmínek, zvláštních podmínek nebo zásad ochrany osobních údajů, jakéhokoli návrhu/přijetí smlouvy nebo pozvánek k jednáním, oznámení nebo jiných právních sdělení. Také souhlasíte, že taková elektronická komunikace bude považována za přijatou písemně, pokud platné zákony výslovně nevyžadují jinou formu komunikace.

Zabezpečení a ochrana dat

K registraci a používání účtu a pro účely poskytování a správy služeb je vyžadováno celé vaše jméno, stát a platná e-mailová adresa; tyto údaje jsou nezbytné pro plnění smlouvy uzavřené mezi vámi a společností ESET na základě těchto podmínek a zvláštních podmínek. Vaše údaje budou shromažďovány a předávány na servery společnosti ESET nebo na servery jejích partnerů, kde budou zpracovávány za účelem zajištění funkčnosti, poskytování a kontroly oprávnění k používání účtu a služeb, ke vzniku, výkonu a obraně právních nároků společnosti ESET a k poskytování podpory v případě potřeby.

Kromě toho může být v závislosti na službách, které se rozhodnete používat prostřednictvím svého účtu, a za účelem jejich poskytování, vyžadováno další shromažďování údajů buď od vás, nebo od produktu přidruženého k vašemu účtu.

Společnost ESET bude zpracovávat údaje získané od vás nebo vašeho produktu, z nichž některé mohou zahrnovat osobní údaje, v souladu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů. Během procesu registrace účtu budete vyzváni, abyste si je přečetli. Na tyto zásady se můžete kdykoli obrátit, pokud budete potřebovat více informací o tom, jak zpracováváme vaše údaje v souvislosti s účtem a službami, nebo o vašich právech jako subjektu údajů. Na produkty, které používáte, se mohou vztahovat další zásady ochrany osobních údajů, které najdete v dokumentaci k příslušnému produktu.

Duševní vlastnictví

Společnost ESET nebo její příslušní dodavatelé jsou vlastníky nebo držiteli autorských práv nebo jiných práv duševního vlastnictví k softwaru dostupnému na webových stránkách, k aplikacím a produktům (souhrnně „software“) nebo k jinému obsahu dostupnému na webových stránkách, jako je jakýkoli text, dokumenty, obrázky, loga, ikony, tlačítka nebo databáze („obsah“). V souladu s těmito podmínkami a zvláštními podmínkami a po úhradě všech příslušných poplatků vám bude udělena omezená, nevýhradní, nesublicencovatelná a nepřenosná licence k používání softwaru a obsahu pro osobní a nekomerční účely a pouze v případě potřeby pro vaše používání služeb, jak to povolují tyto podmínky a zvláštní podmínky. Bez našeho výslovného písemného souhlasu nesmíte extrahovat ani znovu využívat žádný obsah nebo části jakýchkoli služeb (včetně použití rámovacích technik). Společnost ESET a její dodavatelé si vyhrazují veškerá práva, která vám tyto podmínky nebo zvláštní podmínky výslovně neudělují.

Kromě toho lze produkty a software používat jen v souladu s licenční smlouvou s koncovým uživatelem („EULA“), která je dodávána společně produktem či službou nebo je jejich součástí. Produkty a software dodané se smlouvou EULA nelze nainstalovat bez souhlasu uživatele s touto smlouvou.

V případě, že se rozhodnete nainstalovat naši aplikaci pro přístup k vašemu účtu a souvisejícím službám, bude se na vás vztahovat smlouva EULA k aplikaci uvedená v příloze 1 těchto podmínek.

Vyloučení odpovědnosti

JAKO KONCOVÝ UŽIVATEL UZNÁVÁTE, ŽE ÚČET A SLUŽBY JSOU POSKYTOVÁNY „TAK JAK JSOU", BEZ VÝSLOVNÉ ANEBO IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY JAKÉHOKOLIV DRUHU A V MAXIMÁLNÍ MÍŘE DOVOLENÉ PLATNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY. ANI POSKYTOVATEL, ANI JEHO POSKYTOVATELÉ LICENCÍ, ANI DRŽITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV NEPOSKYTUJÍ JAKÉKOLIV VÝSLOVNÉ ANEBO IMPLIKOVANÉ PROHLÁŠENÍ ANEBO ZÁRUKY, ZEJMÉNA NE ZÁRUKY PRODEJNOSTI ANEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL ANEBO ZÁRUKY, ŽE ÚČET NEBO SLUŽBY NEPORUŠUJÍ ŽÁDNÉ PATENTY, AUTORSKÁ PRÁVA, OCHRANNÉ ZNÁMKY ANEBO JINÁ PRÁVA TŘETÍCH STRAN. POSKYTOVATEL ANI ŽÁDNÁ JINÁ STRANA NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU ZÁRUKU, ŽE ÚČET NEBO SLUŽBY BUDOU SPLŇOVAT VAŠE POŽADAVKY ANI ŽE ÚČET NEBO SLUŽBY BUDOU FUNGOVAT NEPŘERUŠENĚ NEBO BEZCHYBNĚ. VEŠKEROU ZODPOVĚDNOST A RIZIKO ZA VÝBĚR A POUŽÍVÁNÍ ÚČTU A SLUŽEB NA DOSAŽENÍ ZAMYŠLENÝCH VÝSLEDKŮ A ZA VÝSLEDKY Z NICH ZÍSKANÉ PŘEBÍRÁTE VY.

Tyto Podmínky nezakládají na straně Poskytovatele a jeho případných poskytovatelů licencí kromě závazků konkrétně uvedených v těchto Podmínkách žádné jiné závazky.

Omezení zodpovědnosti

V MAXIMÁLNÍ MÍŘE, JAKOU DOVOLUJÍ PLATNÉ ZÁKONY, V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE POSKYTOVATEL, JEHO ZAMĚSTNANCI ANEBO JEHO DODAVATELÉ ZODPOVÍDAT ZA JAKÝKOLIV UŠLÝ ZISK, PŘÍJEM ANEBO PRODEJ, ANEBO ZA JAKOUKOLIV ZTRÁTU DAT, ANEBO ZA NÁKLADY VYNALOŽENÉ NA OBSTARÁNÍ NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ ANEBO SLUŽEB, ZA MAJETKOVÉ ŠKODY, ZA OSOBNÍ ÚJMU, ZA PŘERUŠENÍ ČINNOSTI, ZA ZTRÁTU OBCHODNÍCH INFORMACÍ, ANI ZA JAKÉKOLIV SPECIÁLNÍ, PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, EKONOMICKÉ, POJISTNÉ, TRESTNÉ, SPECIÁLNÍ ANEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, JAKKOLIV ZAPŘÍČINĚNÉ, AŤ UŽ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, ÚMYSLNÉHO JEDNÁNÍ, NEDBALOSTI ANEBO JINÉ SKUTEČNOSTI, ZAKLÁDAJÍCÍ VZNIK ZODPOVĚDNOSTI, VZNIKLÉ POUŽÍVÁNÍM ANEBO NEMOŽNOSTÍ POUŽÍVAT ÚČET, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE POSKYTOVATEL, JEHO DODAVATELÉ ANEBO PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI BYLI UVĚDOMĚNÍ O MOŽNOSTI VZNIKU TAKOVÝCHTO ŠKOD. POKUD NĚKTERÉ STÁTY A NĚKTERÉ PRÁVNÍ SYSTÉMY NEDOVOLUJÍ VYLOUČENÍ ZODPOVĚDNOSTI, ALE MOHOU DOVOLOVAT OMEZENÍ ZODPOVĚDNOSTI, JE ZODPOVĚDNOST POSKYTOVATELE, JEHO ZAMĚSTNANCŮ, DODAVATEŮ ANEBO PŘIDRUŽENÝCH SPOLEČNOSTÍ OMEZENÁ DO VÝŠE CENY, KTEROU JSTE ZAPLATILI ZA DANOU SLUŽBU NEBO ÚČET.

Soulad se zákony o kontrole obchodu

(a) Nebudete přímo ani nepřímo exportovat, reexportovat, převádět nebo jinak zpřístupňovat Software žádné osobě, používat jej jakýmkoli způsobem nebo se podílet na jakémkoli jednání, které by mohlo mít za následek, že by společnost ESET nebo její holdingové společnosti, její dceřiné společnosti a dceřiné společnosti kterékoli z jejích holdingových společností, jakož i subjekty ovládané jejími holdingovými společnostmi („přidružené společnosti“), porušily nebo podléhaly negativním důsledkům zákonů o kontrole obchodu, které zahrnují

i. zákony, které kontrolují, omezují nebo ukládají licenční požadavky na export, reexport nebo převod zboží, softwaru, technologie nebo služeb, vydané nebo přijaté jakoukoli vládou, státem nebo regulačním orgánem Spojených států amerických, Singapuru, Spojeného království, Evropské unie nebo kteréhokoli z jejích členských států, nebo libovolné země, ve které mají být plněny povinnosti vyplývající z těchto Podmínek, nebo v níž má společnost ESET nebo kterákoli z jejích přidružených společností sídlo nebo je v ní provozována a

ii. jakékoli hospodářské, finanční, obchodní nebo jiné sankce, omezení, embargo, zákaz importu nebo exportu, zákaz převodu finančních prostředků nebo aktiv nebo poskytování služeb nebo rovnocenné opatření uložené jakoukoli vládou, státem nebo regulačním orgánem Spojených států amerických, Singapuru, Spojeného království, Evropské unie nebo kteréhokoli z jejích členských států, nebo libovolné země, ve které mají být plněny povinnosti vyplývající z těchto Podmínek, nebo v níž má společnost ESET nebo kterákoli z jejích přidružených společností sídlo nebo je v ní provozována (právní akty uvedené v bodech i. a ii. výše společně jako „zákony o kontrole obchodu“).

(b) Společnost ESET má právo pozastavit své závazky podle těchto Podmínek nebo je ukončit s okamžitou platností v případě, že:

i. Společnost ESET rozhodne, že podle jejího opodstatněného názoru Uživatel porušil nebo pravděpodobně poruší ustanovení oddílu (a) bodu Soulad se zákony o kontrole obchodu těchto Podmínek; nebo

ii. Koncový uživatel a/nebo Software podléhají zákonům o kontrole obchodu a v důsledku toho společnost ESET stanoví, že podle jejího opodstatněného názoru by pokračující plnění jejích závazků vyplývajících z těchto Podmínek mohlo vést k tomu, že by společnost ESET nebo její přidružené společnosti porušily zákony o kontrole obchodu nebo podléhaly jejich negativním důsledkům.

(c) Nic v těchto Podmínkách není zamýšleno a nic by nemělo být interpretováno ani vykládáno tak, aby přimělo nebo nutilo některou ze stran jednat nebo zdržet se jednání (nebo souhlasit s jednáním nebo zdržet se jednání) jakýmkoli způsobem, který je v rozporu s platnými zákony o kontrole obchodu nebo je jimi penalizován či zakázán.

Rozhodné právo a jazyk

Tyto Podmínky se řídí a musí být vykládány v souladu se zákony Slovenské republiky. Koncový uživatel a Poskytovatel se dohodli, že kolizní ustanovení rozhodujícího právního řádu a Dohod OSN o smlouvách při mezinárodní koupi zboží se nepoužijí. Jste-li spotřebitelem s obvyklým bydlištěm v EU, vztahuje se na vás také další ochrana, kterou vám poskytují závazná ustanovení právních předpisů platných v zemi vašeho bydliště.

Výslovně souhlasíte, že řešením jakýchkoli sporů nebo nároků vůči Poskytovateli nebo sporů a nároků souvisejících s vaším používáním Softwaru, Účtu nebo Služeb nebo sporů vyplývající z těchto Podmínek nebo Zvláštních podmínek (pokud jsou k dispozici) bude pověřen příslušný Obvodní soud v Bratislavě I. (Slovenská republika) a výslovně souhlasíte s výkonem jurisdikce tímto soudem. Jste-li spotřebitelem s obvyklým bydlištěm v EU, můžete také uplatnit nárok na vymáhání svých spotřebitelských práv v místě příslušné jurisdikce nebo v zemi EU, ve které žijete. Kromě toho můžete také použít online platformu pro řešení sporů, kterou naleznete zde: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Před oficiálním uplatněním nároku nás však prosím nejprve kontaktujte.

V případě jakýchkoli rozporů mezi jazykovými verzemi těchto Podmínek bude vždy rozhodující anglická verze, která je dostupná zde.

Všeobecná ustanovení

Společnost ESET si vyhrazuje právo kdykoli změnit poskytované služby a upravit tyto podmínky použití, zvláštní podmínky použití a dokumentaci nebo jakékoli jejich části, a to aktualizací příslušného dokumentu (i) tak, aby se do něj promítly změny týkající se účtu, služeb a webových stránek nebo změny způsobu podnikání společnosti ESET, (ii) z právních, regulačních nebo bezpečnostních důvodů nebo (iii) s cílem zabránit zneužití nebo poškození. O jakékoli změně podmínek použití nebo zvláštních podmínek použití budete informováni e-mailem nebo prostřednictvím vašeho účtu. Pokud s navrženými změnami podmínek použití nebo zvláštních podmínek použití nebudete souhlasit, můžete svůj účet zrušit anebo zrušit dotčené zakoupené služby do 30 dnů od obdržení oznámení o změně. Pokud účet nebo službu v této lhůtě nezrušíte, budou navrhované změny považovány za přijaté a vstoupí vůči vám v platnost ode dne, kdy jste obdrželi oznámení o změně.

Kontaktní informace

Pokud máte jakékoli dotazy nebo chcete odeslat oznámení či podat stížnost, neváhejte nás kontaktovat pomocí našich kontaktních informací. V případě jakýchkoli technických problémů využijte naši stránku technické podpory. Uděláme vše, co je v našich silách, abychom všechny dotazy vyřešili do 30 dnů od jejich obdržení.

SLUŽBY A ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO JEJICH POUŽITÍ

1. Správa produktů

Správa produktů je služba, která vám umožní spravovat produkty přidružené k vašemu účtu a zařízení, na kterých je produkt nainstalován, pomocí vašeho účtu. Můžete zobrazovat stav zabezpečení zařízení chráněných těmito přidruženými produkty, dostávat důležitá oznámení týkající se spravovaných zařízení a produktů, přidávat a nakupovat produkty nebo obnovovat produkty, jejichž platnost vypršela (pomocí samostatné platformy), stahovat produkty do zařízení, sdílet je se svou rodinou a přáteli nebo využívat další funkce, jak je popsáno v dokumentaci. Správa produktů bude povolena po úspěšném vytvoření účtu, ale většinu funkcí budete moci používat až poté, co k účtu přidružíte alespoň jeden produkt. V dokumentaci může být uvedeno maximální množství produktů nebo zařízení, které můžete prostřednictvím svého účtu spravovat.

2. ESET Parental Control

Aplikace ESET Parental Control vám umožňuje řídit přístup spravovaných uživatelů (například vašich dětí) k určité kategorii webových stránek anebo mobilních aplikací, nastavovat pro spravované uživatele pravidla pro organizaci času a vyhledávat polohu zařízení, na kterém je nainstalován příslušný produkt a je na něm aktivní aplikace ESET Parental Control. Abyste mohli používat aplikaci ESET Parental Control, musíte svůj produkt (s aktivní aplikací ESET Parental Control) přidružit ke svému účtu. Stejný produkt nesmí být současně přidružen k více účtům. Koncový uživatel s přístupem k účtu je oprávněn vytvářet profily ke spravovaným uživatelům pomocí jednoho nebo více zařízení. Společnost ESET si vyhrazuje právo omezit počet profilů a zařízení používaných jedním koncovým uživatelem.

Kvůli zajištění správného fungování aktivní aplikace ESET Parental Control odesílá informace poskytovateli, mimo jiné včetně informací o navštívených webových stránkách, poloze, mobilních aplikacích a informací o použitém zařízení, včetně informací o provozu a funkčnosti aplikace ESET Parental Control. Tyto informace mohou obsahovat data (včetně náhodně nebo neúmyslně získaných osobních údajů) o vás nebo jiných spravovaných uživatelích, informace o zařízení a o nainstalovaném operačním systému a aplikacích. Společnost ESET musí přijmout potřebná opatření, aby zajistila, že všechny přijaté informace zůstanou důvěrné.

Aplikaci ESET Parental Control můžete používat pouze ve vztahu k zařízením spravovaných uživatelů, ke kterým máte oprávněný přístup. Jakékoli identifikované použití, které může být považováno za nezákonné, škodlivé nebo které by mohlo narušit nebo negativně ovlivnit práva ostatních, může být nahlášeno příslušnému orgánu a může mít za následek omezení přístupu k službě. Společnost ESET bude v případě jakéhokoli zneužití postupovat v souladu s příslušnými zákony a pomáhat orgánům činným v trestním řízení.

Přijetím těchto podmínek rovněž berete na vědomí, že poskytování a používání aplikace ESET Parental Control a zpracování údajů v souvislosti s jejím poskytováním je rovněž upraveno licenční smlouvou s koncovým uživatelem a zásadami ochrany osobních údajů přidružených k aplikaci ESET Parental Control, které jsou dostupné v dokumentaci a které musí být přijaty během procesu instalace softwaru.

3. Anti-Theft

Funkce Anti-Theft pomáhá zabránit ztrátě nebo zneužití důležitých dat v přímé souvislosti se ztrátou nebo odcizením počítače nebo jiného zařízení, ve kterém je nainstalována. Funkce Anti-Theft je k dispozici pouze pro produkty poskytované společností ESET. Další informace naleznete v dokumentaci k produktu.

Funkce Anti-Theft je ve výchozím nastavení přidruženého produktu vypnutá. Chcete-li ji použít, musíte nainstalovat požadované produkty, aktivovat funkci Anti-Theft a přidružit produkt k účtu. V případě krádeže nebo ztráty počítače nebo jiného zařízení se můžete rozhodnout aktivovat funkci Anti-Theft a související sběr dat. Pokud tuto funkci produktu aktivujete, budou data o chybějícím zařízení shromažďována a odesílána společnosti ESET. Může se jednat o data týkající se o umístění zařízení v síti, údaje o obsahu zobrazovaném na obrazovce zařízení, údaje o konfiguraci zařízení nebo data zaznamenaná kamerou zařízení. Data získaná funkcí Anti-Theft a poskytnutá prostřednictvím účtu jste oprávněni používat výhradně k nápravě nepříznivé situace způsobené ztrátou zařízení. Společnost ESET bude tyto údaje zpracovávat způsobem uvedeným v zásadách ochrany osobních údajů a v souladu s příslušnými právními předpisy, přičemž jediným účelem je poskytnout vám tuto službu. Tuto funkci můžete kdykoliv deaktivovat.

Funkci Anti-Theft lze používat výhradně ve vztahu k zařízením a pomocí účtu, ke kterým máte oprávněný přístup. Jakékoli identifikované použití, které může být považováno za nezákonné, škodlivé nebo které by mohlo narušit nebo negativně ovlivnit práva ostatních, může být nahlášeno příslušnému orgánu a může mít za následek omezení přístupu k službě. Poskytovatel bude v případě jakéhokoli zneužití postupovat v souladu s příslušnými zákony a pomáhat orgánům činným v trestním řízení.

Přijetím těchto podmínek rovněž berete na vědomí, že poskytování a používání funkce Anti-Theft a zpracování údajů v souvislosti s jejím poskytováním je rovněž upraveno licenční smlouvou s koncovým uživatelem a zásadami ochrany osobních údajů přidružených k softwaru <%ESET_ANTITHEFT%>, které jsou dostupné v dokumentaci a které musí být přijaty během procesu instalace softwaru.

4. ESET Password Manager

ESET Password Manager je nástroj pro správu digitálních identit, který vám umožňuje bezpečně ukládat vaše přihlašovací údaje nebo jiná data. Jeho použití podléhá zvláštním podmínkám použití pro produkt ESET Password Manager a zvláštním zásadám ochrany osobních údajů, které platí kromě těchto podmínek a zásad ochrany osobních údajů pro účet. Abyste mohli používat produkt ESET Password Manager, musíte nainstalovat požadovaný produkt, vytvořit a aktivovat účet a přidružit produkt k účtu. Váš účet vám kromě jiných užitečných funkcí umožní spravovat vaše licence k produktu ESET Password Manager a sdílet je s přáteli nebo rodinou, kteří je pak mohou plně využívat. Vy jako vlastník licence si však ponecháte právo jejich licence kdykoli zrušit.

5. Ochrana identity

Pokud jsou ve vaší jurisdikci dostupné služby ochrany identity, berete na vědomí a souhlasíte s tím, že tyto služby budou poskytovány výhradně poskytovateli služeb třetích stran. Poskytování, podmínky a veškeré závazky vyplývající z těchto služeb se budou řídit výhradně podmínkami a smlouvami příslušného poskytovatele služeb třetí strany. Společnost ESET neposkytuje žádná prohlášení, záruky ani garance týkající se účinnosti, přesnosti nebo úplnosti takových služeb a nenese žádnou odpovědnost za jakékoli nároky, ztráty nebo škody vyplývající z toho, že se spoléháte na služby ochrany identity nebo je používáte.

6. Virtuální privátní síť

Společnost ESET poskytuje službu virtuální privátní sítě (dále jen „VPN“) tak, jak je k dispozici, bez jakéhokoli prohlášení nebo záruky. Společnost ESET nezaručuje nepřetržitou dostupnost služby ani žádné konkrétní funkce služby. Společnost ESET může podle vlastního uvážení stanovit omezení používání nebo služeb, pozastavit službu nebo zablokovat určité druhy používání. Přesnost a včasnost obdržených údajů není zaručena; může dojít ke zpoždění nebo opomenutí.

Souhlasíte s tím, že VPN nebudete zneužívat. Zneužití zahrnuje, mimo jiné, používání VPN k poškození nebo způsobení rizika pro naše podnikání, pověst, zaměstnance, předplatitele, zařízení nebo jakoukoli osobu; odstraňování, obcházení, deaktivování, poškozování nebo jiné zasahování do bezpečnostních funkcí VPN; úmyslné narušování nebo poškozování provozu VPN, a to jakýmikoli prostředky, včetně nahrávání nebo jiného šíření spamu, virů, adwaru, spywaru, červů nebo jiného škodlivého kódu na internetu. Souhlasíte s tím, že společnost ESET, její přidružené společnosti, dodavatele, zaměstnance, zástupce a její externí dodavatele, poskytovatele licencí a partnery zbavujete odpovědnosti za jakékoli nároky, ztráty, škody, závazky, včetně právních poplatků a výdajů, vyplývající z vašeho zneužití VPN, jakéhokoli porušení podmínek nebo jakéhokoli porušení prohlášení, záruk a závazků, které zde učiníte.

Společnost ESET si vyhrazuje právo kdykoli ukončit, pozastavit nebo jinak omezit váš přístup k VPN, a to bez předchozího upozornění nebo s upozorněním, a to z jakéhokoli důvodu, mimo jiné včetně porušení těchto podmínek nebo jakéhokoli nevhodného nebo nezákonného chování z vaší strany.

Dodatek č.1

ESET HOME – licenční ujednání s koncovým uživatelem