ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

Podmínky použití

Platné od 3. dubna 2024 | Zobrazit předchozí verzi Podmínek použití | Porovnat změny

Tyto podmínky použití („Podmínky“) představují zvláštní smlouvu mezi společností ESET spol. s r.o., se sídlem Einsteinova 24, 85101 Bratislava, Slovak Republic, zapsanou v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Bratislava III v oddílu Sro, vložce 3586/B, s obchodním registračním číslem: 31333532 („ESET“ nebo „Poskytovatel“) a Vámi, fyzickou osobou nebo právnickou osobou tvořící malý podnikatelský subjekt („Vy“ nebo „Uživatel“), která se snaží získat nebo získala právo používat naši standardizovanou nabídku předplatného („Nabídka“), registruje si a používá účet ESET HOME („Účet“) nebo která používá služby a funkce poskytované společností ESET prostřednictvím Účtu (souhrnně „Služby“), a stanoví, mimo jiné, podmínky jejich používání. Pokud získáváte nebo používáte Služby jménem organizace, souhlasíte s těmito Podmínkami jménem této organizace a zaručujete, že máte takové oprávnění. V takovém případě se pojmy „Uživatel“ a „Vy“ budou vztahovat na tuto organizaci. Tyto Podmínky použití si pozorně přečtěte.

Před použitím nebo zakoupením jakýchkoli Služeb nebo před vytvořením Účtu si pečlivě přečtěte tyto Podmínky. Tyto Podmínky se pro Vás stanou závaznými a smlouva mezi Vámi a společností ESET bude uzavřena, jakmile: (i) Vám společnost ESET nebo její partner zašle e-mailem potvrzení o zakoupení Nabídky, (ii) byl Váš Účet úspěšně vytvořen, nebo (iii) začnete používat jakoukoli část Služeb, podle toho, která z těchto možností nastane dříve.

Tyto Podmínky stanovují obecné podmínky pro poskytování a používání našich Služeb. Na některé Služby nebo jejich součásti se mohou vztahovat další zvláštní podmínky platné pouze pro ně („Zvláštní podmínky"). Pokud jsou takové zvláštní podmínky v rozporu s těmito podmínkami, mají přednost ustanovení zvláštních podmínek. Tyto Zvláštní podmínky (pokud jsou k dispozici) najdete níže nebo v příslušné dokumentaci přístupné prostřednictvím ESET Online nápovědy („dokumentace“). Používání Služeb nebo jejich součástí může navíc podléhat dalším podmínkám nebo technickým požadavkům, které jsou podrobně popsány a dostupné v příslušné dokumentaci.

Upozorňujeme, že jakékoli kupní nebo platební podmínky (pokud jsou relevantní), jakož i jakékoli podmínky počáteční dodávky/dodání související se Službami, jsou mimo působnost těchto Podmínek a budou dohodnuty samostatně mezi Vámi a společností ESET nebo partnerem společnosti ESET, od kterého si příslušnou Službu kupujete.

Naše služby jsou určeny pouze pro dospělé uživatele. Pokud je Vám méně než osmnáct (18) let, můžete Účet nebo související Služby používat pouze v případě, že s tím souhlasí vaši rodiče nebo jiný zákonný zástupce.

Naše služby a jejich Používání

Naše Služby. Většina Služeb vyžaduje používání našich standardních softwarových produktů ESET, které musí být místně nainstalovány na vašich zařízeních („Produkt“). Právo využívat naše Služby můžete získat zakoupením (i) předplatného naší Nabídky, (ii) licence k Produktu společnosti ESET („Licence“), která zahrnuje některé Služby poskytované prostřednictvím Účtu, nebo (iii) získáním zkušební verze. Služby lze zakoupit přímo od společnosti ESET nebo od našich partnerů ESET za samostatných kupních a platebních podmínek. Obecnější popis Služeb poskytovaných podle těchto Podmínek najdete níže a jejich podrobnější specifikaci v příslušné dokumentaci.

Mějte na paměti, že přesné Služby, Produkty a funkce, které Vám budou poskytovány, závisí na zemi, ve které se nacházíte, a na platformě / operačním systému, na kterém se je rozhodnete používat. Některé funkce a Produkty proto nemusí být ve Vaší zemi nebo na všech platformách / operačních systémech dostupné. Musíte se také ujistit, že splňujete naše technické požadavky a předpoklady, abyste mohli Služby používat. Podrobnější informace o tomto tématu najdete v naší technické dokumentaci. K poskytování jakýchkoli Služeb nebo funkcí můžeme využívat subdodavatele.

Nabídka předplatného. Nabídku společnosti ESET tvoří naše standardní služby, Produkty, funkce a možnosti sdružené do modulů poskytujících určité běžné funkce (dále jen „Moduly“), které jsou seskupeny do úrovní (dále jen „Úroveň“), a naše standardní samostatné Produkty, které lze zakoupit odděleně od Úrovně. Předplacením Nabídky prostřednictvím společnosti ESET nebo partnera společnosti ESET získáte právo na to, aby Vám byla po sjednanou dobu předplatného poskytována Nabídka, kterou jste si zakoupili, a tedy i určité Moduly, které jsou součástí Vaší Úrovně Nabídky, a/nebo samostatný Produkt. Popisy Modulů a samostatných Produktů naleznete v části Zvláštní podmínky níže a jejich podrobnější specifikaci v příslušné dokumentaci.

Licence bez předplatného. V případě, že jste si Nabídku nepředplatili, ale získali jste Licenci (nebo Licence), můžete být oprávněni používat některé Služby poskytované prostřednictvím Účtu, a to v závislosti na obsahu zakoupené Licence (Licencí) a po dobu platnosti Licence. Většina z těchto Služeb se vztahuje k produktům ESET a umožňují Vám je buď spravovat prostřednictvím vašich zařízení z vašeho Účtu, který funguje jako centrální bod, nebo Vám poskytují další funkce související s vaší Licencí (nebo Licencemi). Služby, které Vám mohou být poskytovány na základě těchto Podmínek, jsou ESET HOME, Anti-Theft, Rodičovská kontrola nebo Password Manager. Popisy těchto Služeb naleznete v části Zvláštní podmínky níže a jejich podrobnější specifikaci v příslušné dokumentaci. Ostatní Služby jsou poskytovány pouze jako součást Nabídky, a proto na jejich poskytování nemáte podle těchto podmínek nárok.

Datum zahájení Služeb. Datem zahájení poskytování našich Služeb, a tedy dnem, od kterého jsou pro Vás Služby dostupné, je den, kdy si zakoupíte Nabídku nebo Licenci, den, kdy použijete aktivační klíč, nebo den, kdy získáte/stáhnete zkušební verzi naší Nabídky nebo Licence.

Váš účet Účet vám umožňuje přístup ke službám společnosti ESET a jejich používání. V případě, že jste si předplatili naši Nabídku, musíte si povinně vytvořit Účet, jinak naše Služby nebudete moci aktivovat a používat. Pokud jste si naši Nabídku nepředplatili, ale zakoupili jste si Licenci, je Účet nezbytný k tomu, abyste mohli využívat zahrnuté Služby, protože mimo Účet je nelze poskytovat.

Produkty společnosti ESET. Abyste mohli používat naše Služby, musíte si nainstalovat požadované Produkty společnosti ESET na Vaše zařízení a zajistit jejich připojení k internetu. Použití našich Produktů je podmíněno přijetím příslušného licenčního ujednání s koncovým uživatelem („EULA“) během procesu instalace a může také podléhat dalším předpokladům nebo technickým požadavkům, které jsou podrobně popsány a k dispozici v příslušné dokumentaci.

Aktualizace Vzhledem k tomu, že se naše Služby neustále vyvíjejí, může společnost ESET čas od času, bez Vašeho souhlasu nebo povolení, nasadit aktualizaci, upgrade nebo náhradu jakékoli části Služby i zahrnutého Produktu (dále jen „Aktualizace“). Pro účely těchto Podmínek bude každá Aktualizace po svém nasazení považována za součást služby. Aktualizace může zahrnovat přidání, odstranění nebo úpravu jakýchkoli funkcí nebo možností obsažených ve Službách nebo jejich úplné nahrazení. Je možné, že dotčené Služby nebudete moci používat, dokud nebude Aktualizace plně nasazena. Abyste mohli plně využívat naše Služby, může být v některých případech nutné stáhnout nebo nainstalovat určitou Aktualizaci produktu. Společnost ESET Vám může přestat poskytovat technickou podporu a novější Aktualizace nebo jinak omezit poskytování Služeb, dokud si tyto požadované Aktualizace nenainstalujete. Společnost ESET nemá povinnost Vám konkrétní Aktualizaci poskytnout a může rozhodnout, kdy a zda vůbec je Aktualizace vhodná. Společnost ESET může dle svého uvážení přestat poskytovat Aktualizace (i) pro jiné verze Služby, než je ta nejaktuálnější, nebo (ii) podporovat používání Služeb ve spojení s jakoukoli verzí operačního systému nebo jiného softwaru, se kterými má Služba fungovat.

Tato pravidla týkající se Aktualizací se vztahují i na Aktualizace Produktů. Aktualizace Produktů se také instalují automaticky, pokud je v nastavení Produktu nezakážete. Poskytování jakýchkoli Aktualizací Produktů může podléhat „Zásadám konce životního cyklu“, které jsou k dispozici na webu https://go.eset.com/eol_home. Jakmile Produkt nebo některé z jeho funkcí dosáhnou data konce životního cyklu definovaného v Zásadách konce životního cyklu, nebudou poskytovány žádné Aktualizace.

Povinnosti společnosti ESET. S výjimkou omezení uvedených v těchto Podmínkách a dokumentaci Vám budeme poskytovat naše Služby s náležitou péčí, profesionálním způsobem a v souladu s těmito Podmínkami.

Vaše práva. Vaše právo používat Služby je nevýhradní, nepřenosné a podléhá podmínkám a omezením stanoveným v těchto Podmínkách, Zvláštních podmínkách (pokud jsou k dispozici) a dokumentaci a je podmíněno vaším dodržováním těchto právních dokumentů. Naše Služby můžete používat pouze konvenčním způsobem a pouze pro účely, pro které jsou určeny. Pokud jste spotřebitel, můžete je používat pouze pro osobní nekomerční účely. Pokud jste malá firma, která si zakoupila naši nabídku pro malé firmy, můžete náš Účet a Služby používat také v souvislosti s Vaší obchodní činností. Kromě toho máte právo používat Služby na dohodnutém počtu zařízení a po dobu trvání předplatného Nabídky nebo dobu trvání Licence v závislosti na zakoupené službě. Společnost ESET (a její dodavatelé či poskytovatelé licencí) si vyhrazuje veškerá práva, která vám tyto podmínky nebo zvláštní podmínky výslovně neudělují.

Váš souhlas. V souladu s právními předpisy na ochranu spotřebitele a v případě, že jste spotřebitel, nám udělujete výslovný souhlas, že Vám můžeme začít poskytovat Služby a související elektronický obsah ihned poté, co si zaregistrujete svůj Účet (a splníte jakékoli další předpoklady). Potvrzujete, že jste byli informováni, že udělením tohoto souhlasu ztratíte právo odstoupit od smlouvy vytvořené na základě těchto podmínek.

Vaše povinnosti. Jste zodpovědní za používání svého Účtu a Služeb a za důvěrné a bezpečné uchovávání veškerých aktivačních kódů Nabídek ESET nebo Licenčních klíčů (dále jen „Aktivační kód“) a všech hesel. V maximální míře povolené platnými zákony souhlasíte s tím, že přijímáte zodpovědnost za všechny aktivity, ke kterým v rámci vašeho Účtu nebo Aktivačního kódu dojde. Abyste si udrželi kontrolu nad svým Účtem a Službami a zabránili komukoli v přístupu k nim, nikomu neprozradíte svůj Aktivační kód nebo heslo a omezíte přístup třetích stran k vašim zařízením. Jste povinni nás okamžitě kontaktovat, pokud došlo k prozrazení vašeho hesla nebo Aktivačního kódu někomu jinému, pokud byly váš Účet nebo Služby používány neoprávněnou osobou nebo pokud máte důvod se domnívat, že k takovým událostem mohlo dojít. Kromě toho zajistíte, aby údaje, které poskytnete společnosti ESET během procesu registrace nebo prostřednictvím vašeho účtu, byly přesné a aktuální, a budete nás informovat o všech jejich změnách aktualizací informací v části Můj účet.

Zakázané použití. Nesmíte: (i) používat Služby a svůj Účet k jakýmkoli nezákonným účelům, včetně trestné nebo podvodné činnosti, nebo jakýmkoli způsobem, který může vést k přerušení, narušení nebo poškození Služeb a našich webových stránek, může být škodlivý pro ostatní nebo je jinak v rozporu s těmito Podmínkami a dokumentací, (ii) prodávat, sublicencovat, pronajímat, půjčovat nebo půjčovat si jakoukoli Službu, Produkt nebo jejich část nebo je používat k poskytování komerčních služeb, (iii) zpětně analyzovat, zpětně kompilovat nebo rozebírat Produkt nebo jakoukoli funkci Služeb nebo se jinak pokoušet zjistit jejich zdrojový kód, s výjimkou případů, kdy je toto omezení výslovně zakázáno zákonem; (iv) provádět jakékoli činnosti zahrnující použití Aktivačního kódu v rozporu s těmito Podmínkami nebo vedoucí k poskytnutí Aktivačního kódu osobě, která není oprávněna Služby používat, jako je např. předávání použitého nebo nepoužitého Aktivačního kódu v jakékoliv formě, jakož i neoprávněná reprodukce, nebo distribuce duplikátů či vygenerovaných Aktivačních kódů nebo používání Služby v důsledku použití Aktivačního kódu získaného od jiného zdroje než od společnosti ESET nebo jejích partnerů, nebo (v) používat Služby a jejich funkce způsobem, který omezuje možnost přístupu ostatních Uživatelů k těmto Službám. Společnost ESET si vyhrazuje právo omezit rozsah poskytovaných Služeb jednotlivým Uživatelům, aby mohl Služby využívat nejvyšší možný počet Uživatelů. Společnost ESET si v takových případech vyhrazuje právo zrušit váš Účet, ukončit poskytování služeb nebo odmítnout jejich poskytování.

Váš souhlas. Při poskytování Služeb se společnost ESET vždy snaží o dosahování co nejvyšších standardů, nicméně berete na vědomí, že (i) nezaručujeme, že naše Produkty nebo Služby najdou, lokalizují a odhalí všechny hrozby, zranitelnosti, malware nebo škodlivý software, které se mohou vyskytovat na vašem zařízení nebo se kterými se můžete setkat online či offline, zabrání jim a upozorní nebo zareagují na ně, a že za to nebudete činit společnost ESET odpovědnou; (ii) byste měli pravidelně zálohovat své dokumenty, software a další data, abyste předešli riziku jejich ztráty nebo poškození nebo ho minimalizovali; (iii) byste měli udržovat naše Produkty a další související software dostupné, funkční a aktuální (pravidelnými aktualizacemi a upgrady); (iv) nezaručujeme nepřetržitou dostupnost našich Služeb nebo jakýchkoli konkrétních funkcí, ani dobu odezvy; (v) můžeme v dokumentaci stanovit omezení používání našich Služeb a jejich funkcí nebo blokovat určité druhy použití.

SPOLEČNOST ESET, JEJÍ PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI, PARTNEŘI, DISTRIBUTOŘI A JEJÍ DODAVATELÉ NENESOU ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI ZTRÁTY NEBO ŠKODY ZPŮSOBENÉ TÍM, ŽE JSTE NESPLNILI NĚKTEROU Z VÝŠE UVEDENÝCH POVINNOSTÍ, NEBO ZA TO, ŽE JSTE SPOLÉHALI NA SLUŽBY V ROZPORU S NĚKTERÝMI Z VÝŠE UVEDENÝMI ODSOUHLASENÝMI SKUTEČNOSTMI.

Technická podpora. Technickou podporu poskytuje ESET anebo ním pověřená třetí strana na základě vlastního uvážení bez jakýchkoliv záruk anebo prohlášení. Pokud Produkt nebo některé z jeho funkcí dosáhnou data konce životního cyklu definovaného v Zásadách konce životního cyklu, nebude poskytována žádná technická podpora. Před poskytnutím technické podpory byste měli zálohovat všechna stávající data, software a programová zařízení. ESET a/anebo ním pověřená třetí strana nepřebírají zodpovědnost za poškození anebo ztrátu dat, majetku, software anebo hardware anebo ušlý zisk při poskytování technické podpory. ESET a/anebo ním pověřená třetí strana si vyhrazuje právo na rozhodnutí, že řešený problém přesahuje rozsah technické podpory. ESET si vyhrazuje právo odmítnout, pozastavit anebo ukončit poskytování technické podpory na základě vlastního uvážení. Pro poskytování technické podpory mohou být vyžadovány informace o Licenci, Informace a další údaje v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů.

Zrušení účtu. Svůj účet můžete kdykoli zrušit. Mějte však na paměti, že některé služby budou v takovém případě nepoužitelné.

Elektronická komunikace

Společnost ESET s Vámi bude při provádění činností předpokládaných těmito Podmínkami, včetně poskytování Služeb a Účtu komunikovat elektronicky. Můžeme vám posílat e-maily anebo oznámení v aplikaci prostřednictvím vašeho produktu nebo účtu nebo zveřejňovat komunikaci na našich webových stránkách. Souhlasíte s tím, že od společnosti ESET obdržíte právní sdělení v elektronické podobě, včetně jakýchkoli sdělení o změně podmínek, zvláštních podmínek nebo zásad ochrany osobních údajů, jakéhokoli návrhu/přijetí smlouvy nebo pozvánek k jednáním, oznámení nebo jiných právních sdělení. Také souhlasíte, že taková elektronická komunikace bude považována za přijatou písemně, pokud platné zákony výslovně nevyžadují jinou formu komunikace.

Zabezpečení a ochrana dat

K registraci a používání Účtu a pro účely poskytování a správy Služeb je vyžadováno celé vaše jméno, stát a platná e-mailová adresa; tyto údaje jsou nezbytné pro plnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a společností ESET na základě těchto Podmínek a Zvláštních podmínek. Vaše údaje budou shromažďovány a předávány na servery společnosti ESET nebo na servery jejích partnerů, kde budou zpracovávány za účelem zajištění funkčnosti, poskytování a kontroly oprávnění k používání Účtu a Služeb, ke vzniku, výkonu a obraně právních nároků společnosti ESET a k poskytování technické podpory v případě potřeby.

V závislosti na Službách, které se rozhodnete používat, a na nastavení ochrany osobních údajů a zabezpečení bude navíc vyžadováno shromažďování dalších údajů přímo od Vás nebo od našich Produktů či Služeb. Společnost ESET bude zpracovávat údaje získané od vás nebo vašeho produktu, z nichž některé mohou zahrnovat osobní údaje, v souladu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů. Během procesu objednávání Nabídky, registrace Účtu nebo instalace Produktu budete vyzváni, abyste si je přečetli. Na tyto zásady se můžete kdykoli obrátit, pokud budete potřebovat více informací o tom, jak zpracováváme vaše údaje v souvislosti s Účtem a Službami, nebo o vašich právech jako subjektu údajů. Na Služby nebo Produkty, které používáte, se mohou vztahovat další individuální zásady ochrany osobních údajů, které najdete v dokumentaci k příslušným Službám nebo Produktu.

Pokud jste firemním Uživatelem naší Služby, bude se na Vás pro účely zpracování údajů, kdy jste považováni za správce údajů, vztahovat Smlouva o zpracování údajů obsažená v příloze 2 těchto Podmínek. V takových případech v případě převodů a zpracování osobních údajů umístěných mimo Evropský hospodářský prostor nebo zemi, která byla rozhodnutím Evropské komise označena jako bezpečná, platí kromě Smlouvy o zpracování údajů také Standardní smluvní doložky obsažené v příloze 3 těchto Podmínek.

Duševní vlastnictví

Společnost ESET nebo její příslušní dodavatelé jsou vlastníky nebo držiteli autorských práv nebo jiných práv duševního vlastnictví k softwaru dostupnému na webových stránkách, k aplikacím a produktům (souhrnně „software“) nebo k jinému obsahu dostupnému na webových stránkách, jako je jakýkoli text, dokumenty, obrázky, loga, ikony, tlačítka nebo databáze („obsah“). V souladu s těmito podmínkami a zvláštními podmínkami a po úhradě všech příslušných poplatků vám bude udělena omezená, nevýhradní, nesublicencovatelná a nepřenosná licence k používání softwaru a obsahu pro osobní a nekomerční účely a pouze v případě potřeby pro vaše používání služeb, jak to povolují tyto podmínky a zvláštní podmínky. Bez našeho výslovného písemného souhlasu nesmíte extrahovat ani znovu využívat žádný obsah nebo části jakýchkoli služeb (včetně použití rámovacích technik). Společnost ESET a její dodavatelé si vyhrazují veškerá práva, která vám tyto podmínky nebo zvláštní podmínky výslovně neudělují.

Kromě toho lze produkty a software používat jen v souladu s licenční smlouvou s koncovým uživatelem („EULA“), která je dodávána společně produktem či službou nebo je jejich součástí. Produkty a software dodané se smlouvou EULA nelze nainstalovat bez souhlasu uživatele s touto smlouvou.

V případě, že se rozhodnete nainstalovat naši mobilní aplikaci pro přístup k vašemu Účtu a souvisejícím službám, bude se na Vás vztahovat smlouva EULA k aplikaci uvedená v příloze 1 těchto Podmínek.

Vyloučení odpovědnosti

JAKO KONCOVÝ UŽIVATEL UZNÁVÁTE, ŽE ÚČET A SLUŽBY JSOU POSKYTOVÁNY „TAK JAK JSOU", BEZ VÝSLOVNÉ ANEBO IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY JAKÉHOKOLIV DRUHU A V MAXIMÁLNÍ MÍŘE DOVOLENÉ PLATNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY. ANI POSKYTOVATEL, ANI JEHO POSKYTOVATELÉ LICENCÍ, ANI DRŽITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV NEPOSKYTUJÍ JAKÉKOLIV VÝSLOVNÉ ANEBO IMPLIKOVANÉ PROHLÁŠENÍ ANEBO ZÁRUKY, ZEJMÉNA NE ZÁRUKY PRODEJNOSTI ANEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL ANEBO ZÁRUKY, ŽE ÚČET NEBO SLUŽBY NEPORUŠUJÍ ŽÁDNÉ PATENTY, AUTORSKÁ PRÁVA, OCHRANNÉ ZNÁMKY ANEBO JINÁ PRÁVA TŘETÍCH STRAN. POSKYTOVATEL ANI ŽÁDNÁ JINÁ STRANA NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU ZÁRUKU, ŽE ÚČET NEBO SLUŽBY BUDOU SPLŇOVAT VAŠE POŽADAVKY ANI ŽE ÚČET NEBO SLUŽBY BUDOU FUNGOVAT NEPŘERUŠENĚ NEBO BEZCHYBNĚ. VEŠKEROU ZODPOVĚDNOST A RIZIKO ZA VÝBĚR A POUŽÍVÁNÍ ÚČTU A SLUŽEB NA DOSAŽENÍ ZAMYŠLENÝCH VÝSLEDKŮ A ZA VÝSLEDKY Z NICH ZÍSKANÉ PŘEBÍRÁTE VY.

Tyto Podmínky nezakládají na straně Poskytovatele a jeho případných poskytovatelů licencí kromě závazků konkrétně uvedených v těchto Podmínkách žádné jiné závazky.

Omezení zodpovědnosti

V MAXIMÁLNÍ MÍŘE, JAKOU DOVOLUJÍ PLATNÉ ZÁKONY, V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE POSKYTOVATEL, JEHO ZAMĚSTNANCI ANEBO JEHO DODAVATELÉ ZODPOVÍDAT ZA JAKÝKOLIV UŠLÝ ZISK, PŘÍJEM ANEBO PRODEJ, ANEBO ZA JAKOUKOLIV ZTRÁTU DAT, ANEBO ZA NÁKLADY VYNALOŽENÉ NA OBSTARÁNÍ NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ ANEBO SLUŽEB, ZA MAJETKOVÉ ŠKODY, ZA OSOBNÍ ÚJMU, ZA PŘERUŠENÍ ČINNOSTI, ZA ZTRÁTU OBCHODNÍCH INFORMACÍ, ANI ZA JAKÉKOLIV SPECIÁLNÍ, PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, EKONOMICKÉ, POJISTNÉ, TRESTNÉ, SPECIÁLNÍ ANEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, JAKKOLIV ZAPŘÍČINĚNÉ, AŤ UŽ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, ÚMYSLNÉHO JEDNÁNÍ, NEDBALOSTI ANEBO JINÉ SKUTEČNOSTI, ZAKLÁDAJÍCÍ VZNIK ZODPOVĚDNOSTI, VZNIKLÉ POUŽÍVÁNÍM ANEBO NEMOŽNOSTÍ POUŽÍVAT ÚČET NEBO SLUŽBY, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE POSKYTOVATEL, JEHO DODAVATELÉ ANEBO PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI BYLI UVĚDOMĚNI O MOŽNOSTI VZNIKU TAKOVÝCHTO ŠKOD. POKUD NĚKTERÉ STÁTY A NĚKTERÉ PRÁVNÍ SYSTÉMY NEDOVOLUJÍ VYLOUČENÍ ZODPOVĚDNOSTI, ALE MOHOU DOVOLOVAT OMEZENÍ ZODPOVĚDNOSTI, JE ZODPOVĚDNOST POSKYTOVATELE, JEHO ZAMĚSTNANCŮ, DODAVATEŮ ANEBO PŘIDRUŽENÝCH SPOLEČNOSTÍ OMEZENÁ DO VÝŠE CENY, KTEROU JSTE ZAPLATILI ZA DANOU SLUŽBU NEBO ÚČET.

Soulad se zákony o kontrole obchodu

(a) Nebudete přímo ani nepřímo exportovat, reexportovat, převádět nebo jinak zpřístupňovat Software žádné osobě anebo používat jej jakýmkoli způsobem nebo se podílet na jakémkoli jednání, které by mohlo mít za následek, že by společnost ESET nebo její holdingové společnosti, její dceřiné společnosti a dceřiné společnosti kterékoli z jejích holdingových společností, jakož i subjekty ovládané jejími holdingovými společnostmi („přidružené společnosti“), porušily nebo podléhaly negativním důsledkům zákonů o kontrole obchodu, které zahrnují

  1. i. zákony, které kontrolují, omezují nebo ukládají licenční požadavky na export, reexport nebo převod zboží, softwaru, technologie nebo služeb, vydané nebo přijaté jakoukoli vládou, státem nebo regulačním orgánem Spojených států amerických, Singapuru, Spojeného království, Evropské unie nebo kteréhokoli z jejích členských států, nebo libovolné země, ve které mají být plněny povinnosti vyplývající z těchto Podmínek, nebo v níž má společnost ESET nebo kterákoli z jejích přidružených společností sídlo nebo je v ní provozována a
  2. ii. jakékoli hospodářské, finanční, obchodní nebo jiné sankce, omezení, embargo, zákaz importu nebo exportu, zákaz převodu finančních prostředků nebo aktiv nebo poskytování služeb nebo rovnocenné opatření uložené jakoukoli vládou, státem nebo regulačním orgánem Spojených států amerických, Singapuru, Spojeného království, Evropské unie nebo kteréhokoli z jejích členských států, nebo libovolné země, ve které mají být plněny povinnosti vyplývající z těchto Podmínek, nebo v níž má společnost ESET nebo kterákoli z jejích přidružených společností sídlo nebo je v ní provozována (právní akty uvedené v bodech i. a ii. výše společně jako „zákony o kontrole obchodu“).

(b) Společnost ESET má právo pozastavit své závazky podle těchto Podmínek nebo je ukončit s okamžitou platností v případě, že:

  1. Společnost ESET rozhodne, že podle jejího opodstatněného názoru Uživatel porušil nebo pravděpodobně poruší ustanovení oddílu (a) bodu Soulad se zákony o kontrole obchodu těchto Podmínek; nebo
  2. Uživatel a/nebo Software podléhají zákonům o kontrole obchodu a v důsledku toho společnost ESET stanoví, že podle jejího opodstatněného názoru by pokračující plnění jejích závazků vyplývajících z těchto Podmínek mohlo vést k tomu, že by společnost ESET nebo její přidružené společnosti porušily zákony o kontrole obchodu nebo podléhaly jejich negativním důsledkům.

(c) Nic v těchto Podmínkách není zamýšleno a nic by nemělo být interpretováno ani vykládáno tak, aby přimělo nebo nutilo některou ze stran jednat nebo zdržet se jednání (nebo souhlasit s jednáním nebo zdržet se jednání) jakýmkoli způsobem, který je v rozporu s platnými zákony o kontrole obchodu nebo je jimi penalizován či zakázán.

Rozhodné právo a jazyk

Tyto Podmínky se řídí a musí být vykládány v souladu se zákony Slovenské republiky. Uživatel a Poskytovatel se dohodli, že kolizní ustanovení rozhodujícího právního řádu a Dohod OSN o smlouvách při mezinárodní koupi zboží se nepoužijí. Jste-li spotřebitelem s obvyklým bydlištěm v EU, vztahuje se na vás také další ochrana, kterou vám poskytují závazná ustanovení právních předpisů platných v zemi vašeho bydliště.

Výslovně souhlasíte, že řešením jakýchkoli sporů nebo nároků vůči Poskytovateli nebo sporů a nároků souvisejících s vaším používáním Softwaru, Účtu nebo Služeb nebo sporů vyplývajících z těchto Podmínek nebo Zvláštních podmínek (pokud jsou k dispozici) budou pověřeny slovenské soudy. Jste-li spotřebitelem s obvyklým bydlištěm v EU, můžete také uplatnit nárok na vymáhání svých spotřebitelských práv v místě příslušné jurisdikce nebo v zemi EU, ve které žijete. Kromě toho můžete také použít online platformu pro řešení sporů, kterou naleznete zde: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Před oficiálním uplatněním nároku nás však nejprve kontaktujte.

V případě jakýchkoli rozporů mezi jazykovými verzemi těchto Podmínek bude vždy rozhodující anglická verze, která je dostupná zde.

Všeobecná ustanovení

Společnost ESET si vyhrazuje právo kdykoli změnit poskytované služby a upravit tyto podmínky použití, zvláštní podmínky použití a dokumentaci nebo jakékoli jejich části, a to aktualizací příslušného dokumentu (i) tak, aby se do něj promítly změny týkající se účtu, služeb a webových stránek nebo změny způsobu podnikání společnosti ESET, (ii) z právních, regulačních nebo bezpečnostních důvodů nebo (iii) s cílem zabránit zneužití nebo poškození. O jakékoli změně podmínek použití nebo zvláštních podmínek použití budete informováni e-mailem nebo prostřednictvím vašeho produktu nebo účtu. Pokud s navrženými změnami podmínek použití nebo zvláštních podmínek použití nebudete souhlasit, můžete svůj účet zrušit anebo zrušit dotčené zakoupené služby do 30 dnů od obdržení oznámení o změně. Pokud účet nebo službu v této lhůtě nezrušíte, budou navrhované změny považovány za přijaté a vstoupí vůči vám v platnost ode dne, kdy jste obdrželi oznámení o změně.

Kontaktní informace

Pokud máte jakékoli dotazy nebo chcete odeslat oznámení či podat stížnost, neváhejte nás kontaktovat pomocí našich kontaktních informací. V případě jakýchkoli technických problémů využijte naši stránku technické podpory. Uděláme vše, co je v našich silách, abychom všechny dotazy vyřešili do 30 dnů od jejich obdržení.

SLUŽBY, MODULY SLUŽEB A ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO JEJICH POUŽITÍ

1. ESET HOME

Webový portál ESET HOME a mobilní aplikace Vám umožňují pomocí Vašeho účtu spravovat Služby a Produkty ESET spojené s vaším Účtem a zařízeními, na kterých je náš Produkt nainstalován. Můžete zobrazovat stav zabezpečení zařízení chráněných těmito přidruženými Službami a/nebo Produkty, dostávat důležitá oznámení týkající se spravovaných zařízení a Produktů, přidávat, nakupovat nebo obnovovat Nabídky či Licence, jejichž platnost vypršela (pomocí samostatné platformy), stahovat Produkty do zařízení, sdílet je se svou rodinou a přáteli nebo využívat další funkce, jak je popsáno v dokumentaci. Správa produktů bude povolena po úspěšném vytvoření účtu, ale většinu funkcí budete moci používat až poté, co k účtu přidružíte alespoň jeden produkt. V dokumentaci může být uveden maximální počet Produktů nebo zařízení, které můžete ze svého Účtu spravovat.

2. Moderní zabezpečení koncových zařízení

Moderní zabezpečení koncových zařízení pomáhá chránit vaše zařízení před online i offline hrozbami a brání šíření malwaru mezi ostatní uživatele. Kromě toho pomáhá předcházet bezpečnostním incidentům, ke kterým může na vašem zařízení dojít, odhalovat je a řešit je. Moderní zabezpečení koncových zařízení zahrnuje bezpečnostní funkce nad rámec standardní antivirové a antimalwarové ochrany, včetně naší Ochrany proti ransomware, technologie Intel Threat Detection, produktu SysInspector, ochrany proti útokům hrubou silou, firewallu a produktu ESET LiveGuard. K dispozici bude pouze v případě, že jste si předplatili naši Nabídku jako součást Úrovně.

Chcete-li používat Moderní zabezpečení koncových zařízení, musíte si nainstalovat příslušný Produkt nebo Produkty na zařízení, která mají Službu využívat. Naše Produkty obsahují funkce, které slouží ke shromažďování vzorků počítačových virů a jiných škodlivých počítačových programů a podezřelých, problematických nebo potenciálně nežádoucích nebo nebezpečných objektů, jako jsou soubory, adresy URL, IP pakety a ethernetové rámce (dále jen „Infiltrace“), a jejich následnému odeslání společnosti ESET, mimo jiné včetně informací o procesu instalace, zařízení a/nebo platformě, na které je Produkt nainstalován, a informací o operacích a funkcích Produktu (dále jen „Informace“). Informace a Infiltrace mohou obsahovat údaje (včetně náhodně nebo nezáměrně získaných osobních údajů) o Vás nebo jiných uživatelích zařízení, na kterém je Produkt nainstalován, a soubory postižené Infiltracemi, včetně přidružených metadat.

Informace a Infiltrace mohou být shromažďovány následujícími funkcemi Produktu:

  1. Funkce Reputační systém LiveGrid zahrnuje shromažďování a odesílání jednosměrných hodnot hash, které souvisejí s Infiltracemi, společnosti ESET. Tato funkce je povolena v rámci standardního nastavení Produktu.
  2. Funkce Systém zpětné vazby LiveGrid zahrnuje shromažďování a odesílání Infiltrací s příslušnými metadaty a Informacemi společnosti ESET. Tuto funkci můžete aktivovat během instalace Produktu.

Společnost ESET použije získané Informace a Infiltrace pouze pro účely analýzy a výzkumu Infiltrací, zlepšování našich Služeb a ověření vašeho práva používat Služby. Přijmeme vhodná opatření, abychom zajistili, že získané Infiltrace a Informace zůstanou v bezpečí. Po aktivaci této funkce Produktu mohou být Infiltrace a Informace shromažďovány a zpracovávány společností ESET, jak je uvedeno v Zásadách ochrany osobních údajů a v příslušných právních předpisech. Tyto funkce můžete kdykoliv deaktivovat.

3. Bezpečný server

Zabezpečení serveru je k dispozici pouze v Nabídce pro malé firmy. Proaktivně detekuje a pomáhá čistit viry, trojské koně, červy a rootkity. Dokáže označit nové typy malwaru a pomáhá chránit souborový server s operačním systémem Windows Server. Zahrnuje také ochranu webového přístupu a anti-phishingovou ochranu, která monitoruje komunikaci mezi webovými prohlížeči a vzdálenými servery (včetně SSL) a kontroluje ji na přítomnost malwaru a phishingu. Ochrana poštovních klientů zajišťuje kontrolu e-mailové komunikace přijaté prostřednictvím protokolů POP3(S) a IMAP(S). ESET LiveGrid monitoruje chování aplikací a procesů, které se pokoušejí upravit soubory způsobem, který je běžný pro ransomware / filecodery. Pokud je chování aplikace považováno za škodlivé nebo pokud kontrola na základě reputace ukáže, že je aplikace podezřelá, je aplikace zablokována a proces je zastaven, případně je uživatel vyzván, aby ji zablokoval nebo povolil. Kromě toho automaticky kontroluje všechna výměnná média na přítomnost malwaru. Tuto Službu můžete mít k dispozici pouze v případě, že jste si předplatili naši Nabídku pro malé firmy jako součást Úrovně.

4. Zabezpečené bankovnictví a prohlížení webu

Zabezpečené bankovnictví a prohlížení webu Vám při používání internetového bankovnictví, přístupu k webovým kryptopeněženkám nebo jen při prohlížení webu umožňuje používat režim zabezpečeného prohlížeče. Pomáhá chránit před malwarem, keyloggingem a dalšími typy digitálních hrozeb. Tuto Službu můžete mít k dispozici pouze v případě, že jste si předplatili naši Úroveň Nabídky.

5. Ochrana webkamery

Ochrana webkamery monitoruje počítač a pokusy o použití webkamery. Upozorní Vás na neočekávané pokusy a umožní Vám je zablokovat. Tuto Službu můžete mít k dispozici pouze v případě, že jste si předplatili naši Úroveň Nabídky.

6. Strážce sítě

Strážce sítě Vám pomůže identifikovat zranitelnosti ve vaší důvěryhodné síti a zabezpečení zařízení připojených k místní síti. Nabízí také seznam připojených zařízení rozdělený podle typu zařízení (například tiskárna, router, mobilní zařízení atd.), který vám ukáže, co je k síti připojeno. Strážce sítě pomáhá identifikovat zranitelnosti routeru a zvyšuje úroveň ochrany při připojení k síti. Tuto Službu můžete mít k dispozici pouze v případě, že jste si předplatili naši Úroveň Nabídky.

7. Ochrana soukromí a zabezpečení v prohlížeči

Ochrana soukromí a zabezpečení v prohlížeči zvyšuje bezpečnost při prohlížení. Obsahuje naše rozšíření prohlížeče, které lze nainstalovat do zvoleného prohlížeče. Po instalaci Vám pomůže rozlišovat mezi bezpečnými a nebezpečnými výsledky vyhledávání a pomůže Vás ochránit před phishingem a dalšími online hrozbami. V některých Úrovních Nabídky Ochrana soukromí a zabezpečení v prohlížeči obsahuje také funkci vyčištění metadat, která Vám umožní odstranit metadata z obrázků nahraných do prohlížeče. Tuto Službu můžete mít k dispozici pouze v případě, že jste si předplatili naši Úroveň Nabídky.

8. ESET Password Manager

ESET Password Manager je nástroj pro správu digitálních identit, který umožňuje bezpečně ukládat vaše přihlašovací údaje nebo jiná data. Jeho použití podléhá zvláštním podmínkám použití pro produkt ESET Password Manager a zvláštním zásadám ochrany osobních údajů, které platí kromě těchto podmínek a zásad ochrany osobních údajů pro účet. Abyste mohli používat produkt ESET Password Manager, musíte nainstalovat požadovaný produkt, vytvořit a aktivovat účet a přidružit produkt k účtu. Váš Účet Vám kromě jiných užitečných funkcí umožní spravovat vaše licence k produktu ESET Password Manager a sdílet je s přáteli nebo rodinou, kteří je pak mohou plně využívat. Jako předplatitel nebo vlastník Licence si však zachováte právo tuto licenci kdykoli zrušit. Password Manager může být k dispozici jako součást Licence i jako součást úrovně Nabídky.

9. Šifrování dat

Šifrování dat umožňuje šifrovat data v počítači nebo na výměnných médiích. Tuto Službu můžete mít k dispozici pouze v případě, že jste si předplatili naši Úroveň Nabídky.

10. Virtuální privátní síť

Virtuální privátní síť („VPN“) Vám umožňuje vytvořit privátní síťové připojení při používání veřejných a soukromých sítí. Když se v aplikaci VPN připojíte k danému místu, zařízení dostane novou IP adresu a váš online provoz bude šifrován. Třetím stranám se tak ztíží možnost sledovat vaše online činnosti nebo získat vaše údaje. Tuto Službu můžete mít k dispozici pouze v případě, že jste si předplatili naši Úroveň Nabídky.

Souhlasíte s tím, že VPN nebudete zneužívat. Zneužití zahrnuje, mimo jiné, používání VPN k poškození nebo způsobení rizika pro naše podnikání, pověst, zaměstnance, jiné uživatele, zařízení nebo jakoukoli osobu; odstraňování, obcházení, deaktivování, poškozování nebo jiné zasahování do bezpečnostních funkcí VPN; úmyslné narušování nebo poškozování provozu VPN, a to jakýmikoli prostředky, včetně nahrávání nebo jiného šíření spamu, virů, adwaru, spywaru, červů nebo jiného škodlivého kódu na internetu. Souhlasíte s tím, že společnost ESET, její přidružené společnosti, dodavatele, zaměstnance, zástupce a její externí dodavatele, poskytovatele licencí a partnery zbavujete odpovědnosti za jakékoli nároky, ztráty, škody, závazky, včetně právních poplatků a výdajů, vyplývající z vašeho zneužití VPN, jakéhokoli porušení podmínek nebo jakéhokoli porušení prohlášení, záruk a závazků, které zde učiníte.

Společnost ESET si vyhrazuje právo ukončit, pozastavit nebo jinak omezit Váš přístup k VPN, s upozorněním nebo bez něj, v případě, že ji budete používat v rozporu s těmito Podmínkami nebo pokud se dopustíte jakéhokoli nevhodného nebo nezákonného chování.

11. Anti-Theft

Funkce Anti-Theft pomáhá zabránit ztrátě nebo zneužití důležitých dat v přímé souvislosti se ztrátou nebo odcizením počítače nebo jiného zařízení, ve kterém je nainstalována. Anti-Theft může být k dispozici jako součást Licence i jako součást úrovně Nabídky.

Funkce Anti-Theft je ve výchozím nastavení přidruženého produktu vypnutá. Chcete-li ji použít, musíte nainstalovat požadované produkty, aktivovat funkci Anti-Theft a přidružit produkt k účtu. V případě krádeže nebo ztráty počítače nebo jiného zařízení se můžete rozhodnout aktivovat funkci Anti-Theft a související sběr dat. Pokud se rozhodnete tuto funkci Produktu aktivovat, budou data o chybějícím zařízení shromažďována a odesílána společnosti ESET. Může se jednat o data týkající se umístění zařízení v síti, obsahu zobrazovaného na obrazovce zařízení, konfigurace zařízení nebo data zaznamenaná kamerou zařízení. Data získaná funkcí Anti-Theft a poskytnutá prostřednictvím Účtu jste oprávněni používat výhradně k nápravě nepříznivé situace způsobené ztrátou zařízení. Společnost ESET bude tyto údaje zpracovávat způsobem uvedeným v Zásadách ochrany osobních údajů a v souladu s příslušnými právními předpisy, pouze aby Vám mohla poskytovat tuto Službu. Tuto funkci můžete kdykoliv deaktivovat.

Anti-Theft se používá výhradně v případě krádeže nebo ztráty vašeho zařízení a ve spojení se zařízeními, ke kterým máte oprávněná práva a přístup. Jakékoli identifikované použití, které může být považováno za nezákonné, škodlivé nebo které by mohlo narušit nebo negativně ovlivnit práva ostatních, může být nahlášeno příslušnému orgánu a může mít za následek omezení přístupu ke Službě. Společnost ESET bude v případě jakéhokoli zneužití postupovat v souladu s příslušnými zákony a pomáhat orgánům činným v trestním řízení.

Přijetím těchto podmínek rovněž berete na vědomí, že poskytování a používání funkce Anti-Theft a zpracování údajů v souvislosti s jejím poskytováním je rovněž upraveno licenční smlouvou s koncovým uživatelem a zásadami ochrany osobních údajů přidružených k softwaru ESET Anti-Theft, které jsou dostupné v dokumentaci a které musí být přijaty během procesu instalace softwaru.

12. ESET Parental Control

Aplikace ESET Parental Control Vám umožňuje řídit přístup spravovaných uživatelů (například vašich dětí) k určité kategorii webových stránek anebo mobilních aplikací, nastavovat pro spravované uživatele pravidla pro organizaci času a vyhledávat polohu zařízení, na kterých je nainstalován příslušný Produkt a je na něm aktivní aplikace ESET Parental Control. ESET Parental Control může být k dispozici jako součást Licence, úrovně Nabídky a také jako samostatný Produkt pro Android jako součást Nabídky.

Abyste mohli používat aplikaci ESET Parental Control, musíte svůj produkt (s aktivní aplikací ESET Parental Control) přidružit ke svému účtu. Stejný produkt nesmí být současně přidružen k více účtům. Uživatelé s přístupem k Účtu mohou vytvářet profily pro spravované uživatele s jedním nebo více zařízeními. Společnost ESET si vyhrazuje právo omezit počet profilů a zařízení používaných jedním Uživatelem.

Kvůli zajištění správného fungování aktivní aplikace ESET Parental Control odesílá informace Poskytovateli, mimo jiné informace o navštívených webových stránkách, poloze, mobilních aplikacích a informace o používaném zařízení, včetně informací o provozu a funkčnosti aplikace ESET Parental Control. Tyto informace mohou obsahovat data (včetně náhodně nebo neúmyslně získaných osobních údajů) o vás nebo jiných spravovaných uživatelích, informace o zařízení a o nainstalovaném operačním systému a aplikacích. Společnost ESET musí přijmout potřebná opatření, aby zajistila, že všechny přijaté informace zůstanou důvěrné.

Aplikaci ESET Parental Control můžete používat pouze ve vztahu k zařízením spravovaných uživatelů, ke kterým máte oprávněný přístup. Jakékoli identifikované použití, které může být považováno za nezákonné, škodlivé nebo které by mohlo narušit nebo negativně ovlivnit práva ostatních, může být nahlášeno příslušnému orgánu a může mít za následek omezení přístupu ke Službě. Společnost ESET bude v případě jakéhokoli zneužití postupovat v souladu s příslušnými zákony a pomáhat orgánům činným v trestním řízení.

Přijetím těchto Podmínek rovněž berete na vědomí, že poskytování a používání aplikace ESET Parental Control a zpracování údajů v souvislosti s jejím poskytováním je rovněž upraveno licenčním ujednáním s koncovým uživatelem a zásadami ochrany osobních údajů přidružených k softwaru ESET Parental Control, které jsou dostupné v dokumentaci a které musí být přijaty během procesu instalace softwaru.

13. Ochrana identity

Ochrana identity je služba třetí strany, jejímž cílem je chránit vaše osobní, úvěrové a finanční údaje. Prostřednictvím nepřetržitého sledování pomáhá odhalit nelegální prodej vašich osobních údajů. Když Ochrana identity vyhodnotí, že jsou vaše osobní údaje ohroženy, obdržíte na svém zařízení upozornění. Ochranu identity můžete mít k dispozici pouze v případě, že jste si předplatili naši úroveň Nabídky.

Pokud je ve vaší jurisdikci dostupná Ochrana identity, berete na vědomí a souhlasíte s tím, že bude poskytována výhradně poskytovateli služeb třetích stran. Poskytování, podmínky a veškeré závazky vyplývající z těchto služeb se budou řídit výhradně podmínkami příslušného poskytovatele služeb třetí strany. Společnost ESET neposkytuje žádná prohlášení, záruky ani garance týkající se účinnosti, přesnosti nebo úplnosti takových Služeb a nenese žádnou odpovědnost za jakékoli nároky, ztráty nebo škody vyplývající z toho, že se spoléháte na Ochrany identity nebo ji používáte.

14. Samostatné Produkty ESET NOD32 Antivirus, ESET Mobile Security for Android a ESET Smart TV Security

Pokud jste si předplatili některý z našich samostatných Produktů zahrnutých v naší Nabídce, získáte právo používat příslušný Produkt a nárok na získání určitých Služeb. ESET NOD32 Antivirus, ESET Mobile Security for Android a ESET Smart TV Security jsou základní řešení, která Vám pomohou ochránit vaše zařízení před viry a malwarem. Abyste je mohli používat, musíte si příslušný Produkt nainstalovat do zařízení, která mají Službu využívat.

Tyto Produkty obsahují funkce, které shromažďují vzorky Infiltrací a Informací a následně je odesílají společnosti ESET. Informace a Infiltrace mohou obsahovat údaje (včetně náhodně nebo nezáměrně získaných osobních údajů) o Vás a/nebo jiných uživatelích zařízení, na kterém je Produkt nainstalován, a soubory postižené Infiltracemi, včetně přidružených metadat. Informace a Infiltrace mohou být shromažďovány následujícími funkcemi Produktu:

  1. Funkce Reputační systém LiveGrid zahrnuje shromažďování a odesílání jednosměrných hodnot hash, které souvisejí s Infiltracemi, společnosti ESET. Tato funkce je povolena v rámci standardního nastavení Produktu.
  2. Funkce Systém zpětné vazby LiveGrid zahrnuje shromažďování a odesílání Infiltrací s příslušnými metadaty a Informacemi společnosti ESET. Tuto funkci můžete aktivovat během instalace Produktu.

Společnost ESET použije získané Informace a Infiltrace pouze pro účely analýzy a výzkumu Infiltrací, zlepšování našich Služeb a ověřování vašeho práva používat Služby. Přijmeme vhodná opatření, abychom zajistili, že získané Infiltrace a Informace zůstanou v bezpečí. Po aktivaci této funkce Produktu mohou být Infiltrace a Informace shromažďovány a zpracovávány společností ESET, jak je uvedeno v Zásadách ochrany osobních údajů a v příslušných právních předpisech. Tyto funkce můžete kdykoliv deaktivovat.

Dodatek č.1

ESET HOME – licenční ujednání s koncovým uživatelem

Dodatek č.2

Smlouva o zpracování údajů

Dodatek č.3

Standardní smluvní body