ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

Ochrana soukromí

Platné od 15. listopadu 2023 | Zobrazit předchozí verzi Zásad ochrany osobních údajů | Porovnat změny

Ochrana osobních údajů je obzvlášť důležitá pro společnost ESET, spol. s r. o., se sídlem na adrese Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovak Republic, která je zapsaná v Obchodním registru vedeném Okresním soudem Bratislava I, oddíl Sro, vložka číslo, IČO: 31333532, jako pro správce údajů („ESET“ nebo „My“). Snažíme se dodržovat požadavky na transparentnost, které jsou právně standardizovány v rámci Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů („GDPR“). Abychom dosáhli tohoto cíle, zveřejňujeme tyto Zásady ochrany osobních údajů výhradně za účelem informování našich zákazníků („Koncový uživatel“ nebo „Vy“) jako subjektů údajů o následujících tématech týkajících se ochrany osobních údajů:

 • Právní základ pro zpracování osobních údajů
 • Sdílení a důvěrnost dat
 • Zabezpečení dat
 • Vaše práva jako subjektu údajů
 • Zpracování vašich osobních údajů
 • Kontaktní informace.

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na váš účet ESET HOME („Účet“) a na poskytování a používání webových stránek home.eset.com, aplikace ESET HOME a služeb a funkcí poskytovaných společností ESET prostřednictvím účtu (souhrnně „Služby“). Pokud se zde odkazuje na zásady ochrany osobních údajů pro konkrétní službu, má v případě jakýchkoli nesrovnalostí přednost jejich znění.

Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme podle svého vlastního uvážení čas od času upravit. Pošleme vám e-mailové oznámení s odkazem na aktuální znění zásad ochrany osobních údajů nebo vás o jejich upravené verzi budeme informovat oznámením v aplikaci nebo jinými elektronickými prostředky. Pokud nebudete s upravenou verzí zásad ochrany osobních údajů souhlasit nebo pokud nedokážete zajistit dodržování těchto zásad v jejich upravené verzi, přestaňte účet a služby používat a případně je odinstalujte. Pokud budete aplikaci nebo služby používat dál i poté, co upravené zásady ochrany osobních údajů vstoupí v platnost, bude se mít za to, že tyto upravené zásady ochrany osobních údajů v jejich platném znění přijímáte.

Naše služby jsou určeny pouze pro dospělé uživatele. Pokud je vám méně než osmnáct (18) let, můžete účet nebo související služby vytvořit a používat pouze v případě, že s tím souhlasí vaši rodiče nebo jiný zákonný zástupce.

Zpracování vašich osobních údajů

Účet a služby jsou společností ESET poskytované za podmínek uvedených v podmínkách použití („Podmínky“) a případně také v licenční smlouvě s koncovým uživatelem („EULA“) produktu ESET souvisejícího s příslušnou službou („Produkt) a aplikací ESET HOME, ale některé z těchto podmínek mohou vyžadovat zvláštní pozornost. Rádi bychom vám poskytli další informace o sběru a zpracování dat spojených s vaším účtem a poskytováním našich služeb. Aby všechny tyto služby fungovaly, potřebujeme shromažďovat následující informace nebo k nim přistupovat:

 • K registraci a používání účtu, pro poskytování služeb a pro vznik, výkon a obranu našich právních nároků je vyžadováno celé vaše jméno, stát, platná e-mailová adresa a vaše přihlašovací údaje. Kromě toho získáme některé základní technické informace o zařízení a aplikaci, které používáte pro přihlášení ke svému účtu.
  • Pomáháme vám chránit účet tím, že při každém přihlášení do účtu sesbíráme otisk vašeho prohlížeče a IP adresu. V případě neznámého otisku prohlížeče a neznámé IP adresy vám zašleme e-mail, abychom vás informovali o potenciálním podezřelém pokusu o přihlášení k účtu.
  • Při registraci a/nebo přihlašování k účtu můžete používat ověřování třetí strany poskytované společností Apple nebo Google. V takovém případě budeme zpracovávat vaši e-mailovou adresu (kterou nám poskytne daná třetí strana) a zemi, kde jste se nacházeli během procesu registrace, a to pro další účely uvedené výše.
 • Ke správě produktů jsou vyžadovány informace o spravovaných zařízeních a licencích k produktům, abychom vám mohli poskytovat funkce správy. Konkrétně budeme zpracovávat informace týkající se vašich licencí k produktům, jako jsou údaje týkající se typu licence k produktu, kterou vlastníte (např. zda se jedná o bezplatnou licenci, zkušební verzi, placenou verzi atd.), platnosti licence, stavu aktivace a identifikace licence. V souvislosti se zařízeními, která byla přidružena k vašemu účtu, budeme zpracovávat údaje o názvu a typu zařízení, jeho operačním systému, stavu zabezpečení, aktivovaných produktech a datech umožňujících identifikaci zařízení. V případě zařízení, která používají vaše licence k produktu, ale nebyla přidružena k vašemu účtu (nebo byla sdílena s jinou osobou a přidružena k jejímu účtu), budou zpracovány pouze omezené informace, jako je název a typ zařízení, model a datum aktivace produktu.
  • Pokud jste vlastníkem licence k produktu a rozhodnete se ji sdílet se svým přítelem nebo rodinným příslušníkem, můžete tak učinit pomocí našich funkcí sdílení dostupných ve vašem účtu, kde budete moci zadat jeho e-mailovou adresu. Zpracujeme pouze e-mailovou adresu tohoto uživatele, abychom mu umožnili využívání příslušného produktu nebo služby a abychom mu poslali související pozvánku. Tento uživatel pak v takovéto zprávě od nás uvidí vaši e-mailovou adresu, aby věděl, kdo odeslání zprávy inicioval. Kdykoli nás může kontaktovat a požádat nás o odebrání těchto informací z naší databáze. Sdílení licence budete moci kdykoli zrušit.
  • Pokud nejste vlastníkem licence k produktu, ale někdo s vámi sdílel licenci k produktu, bude e-mailová adresa, kterou uvedete při registraci účtu, viditelná pro vlastníka licence k produktu. Ujišťujeme vás, že pouze vy budete mít přístup k úplným informacím o zařízeních přidružených k vašemu účtu. Vlastník licence bude moci zobrazit pouze omezené informace o vašem zařízení, jak je popsáno výše.
 • Reputační systém ESET LiveGrid®. Tento systém zlepšuje naši ochranu před škodlivým kódem porovnáváním hashů skenovaných souborů s cloudovou databází bezpečných a nebezpečných souborů. Za tímto účelem používáme jednosměrné hashe související s potenciálními hrozbami, čímž zajišťujeme, že vás v tomto procesu nikdy neidentifikujeme.
 • Systém zpětné vazby ESET LiveGrid®. Abychom si udrželi náskok před novými hrozbami, spoléháme se na tento systém. Shromažďování podezřelých vzorků a metadat nám umožňuje rychle reagovat na vznikající rizika. Zde je uvedeno, co bychom mohli s vaší pomocí shromáždit:
  • Potenciální vzorky škodlivého kódu nebo jiné pochybné soubory.
  • Podrobnosti o používání webu, jako jsou IP adresy, webové adresy a síťová data.
  • Informace ze zpráv o pádech a z výpisů.

Přestože se snažíme shromažďovat pouze nezbytné údaje, někdy proklouznou nechtěné informace, jako jsou údaje ve škodlivém kódu nebo vložené do názvů souborů a adres URL. Ujišťujeme vás, že tyto nechtěné údaje nepoužíváme v rámci našich hlavních systémů ani k žádným účelům uvedeným v těchto zásadách.

Veškeré údaje, které získáme prostřednictvím systému zpětné vazby ESET LiveGrid®, jsou vždy zpracovány bez identifikace vaší osoby, takže vaše identita zůstává v bezpečí a soukromí. Všechny e-mailové zprávy, které nahlásíte jako spam nebo je tak označí naše služba, odstraníme do jednoho (1) měsíce.

 • Aplikace ESET Parental Control obsahuje funkce, které vám umožňují řídit přístup spravovaných uživatelů (například vašich dětí) k určité skupině webových stránek anebo mobilních aplikací, nastavovat pro spravované uživatele pravidla pro organizaci času a vyhledávat polohu zařízení. Aby mohly být tyto funkce povoleny, a v závislosti na tom, jak přesně nastavíte pravidla pro spravované uživatele, bude aplikace ESET Parental Control odesílat společnosti ESET potřebné informace, mimo jiné včetně informací o navštívených webových stránkách, fyzické poloze, mobilních aplikacích a informací o zařízení, včetně informací o provozu a funkčnosti aplikace ESET Parental Control. Informace mohou obsahovat data o vás nebo dalších spravovaných uživatelích (spravované uživatele můžete určit podle jména, věku nebo dokonce i podle fotografie) nebo informace o spravovaném zařízení, například o nainstalovaném operačním systému a aplikacích. Údaje shromážděné prostřednictvím aplikace ESET Parental Control budou zpracovány pouze za účelem poskytování služby a budou smazány šedesát (60) až devadesát (90) dnů po jejich shromáždění.
 • Funkce <%ESET_ANTITHEFT%> pomáhá zabránit ztrátě nebo zneužití důležitých dat v přímé souvislosti se ztrátou nebo odcizením počítače nebo jiného zařízení, ve kterém je nainstalována. Tato funkce je ve výchozím nastavení příslušného produktu vypnutá. Pokud tuto funkci aktivujete, budou o chybějícím zařízení shromažďována data a odesílána společnosti ESET. V závislosti na tom, jak přesně nastavíte službu, se může se jednat o data týkající se o umístění zařízení v síti, údaje o obsahu zobrazovaném na obrazovce zařízení, údaje o konfiguraci zařízení nebo data zaznamenaná kamerou zařízení. Údaje shromážděné prostřednictvím funkce <%ESET_ANTITHEFT%> budou zpracovány pouze za účelem poskytování služby a budou smazány jeden (1) rok po jejich shromáždění.
 • ESET Password Manager umožňuje ukládat hesla, čísla kreditních karet nebo jiná vámi vybraná data v místně nainstalované aplikaci a synchronizovat je a používat na různých zařízeních. Data, která se rozhodnete uložit do aplikace, se ukládají pouze místně ve vašich zařízeních a jsou chráněna a šifrována pomocí vašeho hlavního hesla. Abychom vám umožnili využívat data napříč vašimi zařízeními, jsou také uložena na našich serverech nebo na serverech našich poskytovatelů služeb, ale pouze v šifrované podobě, takže k nim máte přístup pouze vy. Společnost ESET ani naši poskytovatelé služeb nemají k šifrovaným datům přístup ani neukládají vaše hlavní heslo. Pouze Vy máte klíč potřebný k dešifrování dat. Tuto službu můžete aktivovat prostřednictvím svého účtu zadáním své e-mailové adresy nebo e-mailové adresy vašeho přítele, kterému chcete povolit používání služby na základě vaší licence k produktu. Další informace o zpracování osobních údajů v aplikaci ESET Password Manager naleznete v samostatných zásadách ochrany osobních údajů.
 • VPN nepoužívá uchovávání protokolů.
 • Program zvyšování spokojenosti zákazníků Pokud jste se rozhodli aktivovat Program zvyšování spokojenosti zákazníků, budou na základě Vašeho souhlasu shromažďovány a používány anonymní telemetrické informace týkající se používání našich produktů.
 • Za účelem poskytování podpory mohou být vyžadovány kontaktní informace a údaje obsažené ve vašich požadavcích na podporu. V závislosti na kanálu, kterým se nás rozhodnete kontaktovat, můžeme shromáždit vaši e-mailovou adresu, telefonní číslo, informace o licenci k produktu, podrobnosti o produktu a popis vašeho případu podpory. Můžete být vyzváni k poskytnutí dalších informací, které usnadní poskytnutí podpory a umožní nám vyřešit problém, kterému čelíte.
 • Pro funkci čtečky QR kódů v naší aplikaci využíváme rozhraní API společnosti Google pro skenování čárových kódů. Můžete se spolehnout, že zachycený obrázek bude zpracován pouze ve vašem zařízení. Rozhraní API od společnosti Google jí však může odesílat určité technické informace související s využíváním a výkonem tohoto rozhraní API, které jsou potřebné pro údržbu, ladění a vylepšování tohoto rozhraní API a pro účely analytiky využití a diagnostiky. Další informace o tomto zpracování a o shromažďovaných údajích najdete v přehledu ochrany soukromí pro rozhraní API společnosti Google.

Kromě toho můžeme zpracovávat údaje získané v průběhu poskytování našich služeb pro některé další účely:

 • Vaše kontaktní údaje nebo váš účet můžeme použít ke komunikaci s vámi v souvislosti s produkty nebo službami, které používáte, například k tomu, abychom vám zasílali zprávy a oznámení související se službami, abychom se dozvěděli více o vašich potřebách a vaší spokojenosti s našimi službami, ale také pro účely reklamy na naše produkty a služby, jež jsou podobné těm, které používáte, pokud se od této marketingové komunikace neodhlásíte.
 • Můžeme zpracovávat některé agregované statistické údaje týkající se používání našich služeb za účelem jejich vylepšení, usnadnění jejich používání, analýzy jejich výkonu a opravy případných chyb.
 • Na základě vašeho výslovného souhlasu můžeme shromažďovat a zpracovávat technická data související s pády aplikace (například informace o zařízení, identifikátor instalace, trasování pádu, minivýpis chyb při pádu), abychom mohli získat přehled o pádech, zjistit jejich příčiny a zajistit úplnou funkčnost aplikace. Tato data pro nás shromažďuje a analyzuje společnost Google. Další informace o tomto zpracování a o shromažďovaných údajích najdete v příslušných zásadách ochrany soukromí společnosti Google.

Soubory cookie

Aby naše webové stránky a služby fungovaly správně, můžeme do vašeho webového prohlížeče ukládat některé soubory cookie, a to když navštívíte náš web, přihlásíte se ke svému účtu nebo když používáte určitou službu. Ve výchozím nastavení používáme pouze soubory cookie, které jsou nezbytně nutné pro fungování našich webových stránek a vámi požadovaných služeb. Požádáme vás o souhlas s používáním jakýchkoli jiných souborů cookie než těch, které jsou nezbytně nutné. Další informace týkající se zpracování souborů cookies naleznete v našich Zásady použití souborů cookies.

Právní základ pro zpracování osobních údajů

Při zpracování dat používáme v souladu s příslušným legislativním rámcem v souvislosti s ochranou osobních údajů jen několik právních základů. Zpracování osobních údajů ve společnosti ESET je potřebné zejména za účelem plnění dokumentu Licenční ujednání s koncovým uživatelem („EULA“) odsouhlaseného s koncovým uživatelem (dle článku 6 (1) (b) nařízení GDPR), který je platný pro poskytování produktů nebo služeb společnosti ESET, pokud není výslovně uvedeno jinak, například:

 • Oprávněný zájem: Právní základ (dle článku 6 (1) (f) nařízení GDPR), který nám umožňuje zpracovávat údaje o tom, jak naši zákazníci využívají naše služby a jak jsou s nimi spokojeni, abychom jim mohli poskytnout nejlepší možnou ochranu, podporu a služby. Podle platných právních předpisů je za oprávněný zájem považován i marketing, proto se při marketingové komunikaci s našimi zákazníky obvykle spoléháme na tento koncept.
 • Souhlas (dle článku 6 (1) (a) nařízení GDPR): Můžeme jej od vás vyžadovat v konkrétních situacích, kdy považujeme tento právní základ za nejvhodnější, nebo pokud to vyžaduje zákon.
 • Splnění zákonné povinnosti (dle článku 6 (1) (c) nařízení GDPR): Například specifikace požadavků na elektronickou komunikaci nebo uchovávání dokumentů souvisejících s fakturací.

Sdílení a důvěrnost dat

Vaše data nesdílíme se třetími stranami. ESET je ale společnost s celosvětovou působností a v rámci naší prodejní, servisní a podpůrné sítě využíváme přidružené firmy a partnery. Informace o licencování, fakturaci a technické podpoře, které společnost ESET zpracovává, mohou být přenášeny k přidruženým firmám nebo partnerům a zpět za účelem plnění smlouvy EULA, jako je poskytování služeb nebo podpora.

Společnost ESET upřednostňuje zpracování svých dat v Evropské unii (EU). V závislosti na vaší poloze (používání našich produktů a/nebo služeb mimo EU) a/nebo službě, kterou jste si zvolili, ovšem může být nutné přenést vaše data do země mimo EU. Služby třetích stran využíváme například ve spojení s cloudovým computingem. V těchto případech si naše poskytovatele služeb pečlivě vybíráme a zajišťujeme příslušnou úroveň ochrany dat prostřednictvím smluvních, ale i technických a organizačních opatření. Je pravidlem, že uzavíráme standardní smluvní klauzule pro EU, ke kterým v případě potřeby přijímáme doplňková smluvní omezení.

U některých zemí mimo EU, jako jsou Spojené království nebo Švýcarsko, již EU uznala srovnatelnou úroveň ochrany dat. Vzhledem ke srovnatelné úrovni ochrany dat nevyžaduje přenos dat do těchto zemí žádnou speciální autorizaci nebo smluvní dohodu.

Při poskytování našich služeb souvisejících s cloud computingem, fakturací atd. využíváme služby třetích stran a spolupracujeme s externími zpracovateli.

Zabezpečení dat

Společnost ESET implementuje příslušná technická a organizační opatření k zajištění úrovně bezpečnosti, která odpovídá potenciálním rizikům. Děláme vše, co je v našich silách, abychom zajistili nepřetržitou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost zpracovatelských systémů a služeb. Pokud však dojde k narušení ochrany údajů, které ohrožuje vaše práva a svobody, jsme připraveni informovat příslušné dozorčí orgány i ohrožené koncové uživatele jakožto subjekty údajů.

Práva subjektu údajů

Práva každého koncového uživatele jsou důležitá a rádi bychom vás informovali, že všichni koncoví uživatelé (z libovolné země v EU nebo mimo ni) mají společností ESET garantována následující práva. Pokud chcete uplatnit svá práva subjektu údajů, můžete nás kontaktovat prostřednictvím formuláře podpory nebo e-mailem na adrese dpo@eset.sk. Za účelem identifikace po vás budeme požadovat následující údaje: Jméno, e-mailová adresa a – pokud jsou k dispozici – licenční klíč nebo číslo zákazníka a afilace společnosti. Neposílejte nám prosím žádné jiné osobní údaje, jako je datum narození. Rádi bychom vás upozornili, že v zájmu zpracování vaší žádosti a za účelem identifikace budeme zpracovávat vaše osobní údaje.

Právo odvolat souhlas. Právo odvolat souhlas lze uplatnit pouze v případě zpracování založeného výhradně na souhlasu. Pokud zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat i bez uvedení důvodu. Vaše odvolání souhlasu bude platné pouze do budoucna a nebude mít vliv na legálnost údajů zpracovaných před odvoláním.

Právo vznést námitku. Právo vznést námitku proti zpracování lze uplatnit v případě zpracování založeného na oprávněném zájmu společnosti ESET nebo třetí strany. Pokud zpracováváme vaše osobní údaje v zájmu ochrany oprávněného zájmu, máte jako subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku vůči námi uvedenému oprávněnému zájmu a vůči zpracování vašich osobních údajů. Vaše námitka bude platná pouze do budoucna a nebude mít vliv na zákonnost údajů zpracovaných před vznesením námitky. Pokud vaše osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu, není nutné u námitky uvádět důvody. Platí to rovněž pro profilování, pokud je spojeno s přímým marketingem. Ve všech ostatních případech vás žádáme, abyste nás stručně informovali o svých stížnostech vůči oprávněnému zájmu společnosti ESET na zpracování vašich osobních údajů.

Upozorňujeme vás, že v některých případech jsme i přes odvolání vašeho souhlasu oprávněni dále zpracovávat vaše osobní údaje na jiném právním základě, například za účelem plnění smlouvy.

Právo na přístup. Jako subjekt údajů máte právo kdykoli bezplatně získat informace o vašich údajích, které má společnost ESET uloženy.

Právo na opravu. Pokud si o vás omylem uložíme nesprávné osobní údaje, máte právo na jejich opravu.

Právo na výmaz a právo na omezení zpracování. Jako subjekt údajů máte právo požádat o výmaz nebo o omezení zpracování vašich osobních údajů. Pokud například zpracováváme vaše osobní údaje s vaším souhlasem a vy tento souhlas odvoláte, přičemž neexistuje žádný jiný právní základ (například smlouva), vymažeme vaše osobní údaje okamžitě. Vaše osobní údaje budou rovněž vymazány, jakmile nebudou dále vyžadovány pro uvedené účely na konci období uchovávání.

Pokud vaše údaje využíváme pouze za účelem přímého marketingu a vy odvoláte svůj souhlas nebo vznesete námitku vůči uvedenému oprávněnému zájmu společnosti ESET, omezíme zpracování vašich osobních údajů do té míry, že vaše kontaktní údaje přidáme na naši interní černou listinu, abychom předešli nevyžádanému kontaktování. V ostatních případech budou vaše osobní údaje vymazány.

Upozorňujeme, že může být potřebné, abychom vaše údaje měly uloženy do konce platnosti povinností na uchovávání a období stanovených legislativou nebo dozorčími úřady. Povinnosti na uchovávání a příslušná období mohou také vyplývat ze zákonů Slovenské republiky. Po uplynutí daných lhůt budou příslušné údaje rutinně vymazány.

Právo na přenositelnost dat. Jako subjektu dat vám rádi poskytneme osobní údaje, které o vás společnost ESET zpracovává, ve formátu xls.

Právo podat stížnost. Jako subjekt údajů máte právo kdykoli podat stížnost u dozorčího orgánu. Společnost ESET podléhá regulaci zákonů Slovenské republiky a je vázána právními předpisy o ochraně údajů Evropské unie. Příslušným dozorčím orgánem pro ochranu osobních údajů je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, který sídlí na adrese Hraničná 12, 82007 Bratislava 27, Slovak Republic.

Kontaktní informace

Pokud byste chtěli uplatnit svá práva jako subjekt údajů nebo máte nějakou otázku či obavy, pošlete nám zprávu na adresu:

ESET, spol. s r.o.
Data Protection Officer
Einsteinova 24
85101 Bratislava
Slovak Republic
dpo@eset.sk