Zásady ochrany osobních údajů

Platné od 14. února 2021

Společnost ESET spol. s r.o., se sídlem Einsteinova 24, 85101 Bratislava, Slovak Republic, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I v oddílu Sro, vložka 3586/B, s obchodním registračním číslem ‎31333532 jako "Správce údajů" (dále jen "ESET" nebo "My") chce postupovat transparentně, pokud jde o zpracování osobních údajů a soukromí našich zákazníků. Abychom dosáhli tohoto cíle, zveřejňujeme zde tyto Zásady ochrany osobních údajů výhradně za účelem informování našich zákazníků ("Koncový uživatel" nebo "Vy") o následujících tématech: Abychom dosáhli tohoto cíle, zveřejňujeme zde tyto Zásady ochrany osobních údajů výhradně za účelem informování našich zákazníků ("Koncový uživatel" nebo "Vy") o následujících tématech:

Zpracování osobních údajů

Důvěrnost údajů,

Práva subjektu údajů.

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na váš účet my.eset.com („Účet“) a na poskytování a používání webových stránek my.eset.com, služeb a funkcí poskytovaných společností ESET prostřednictvím účtu (souhrnně „Služby“). Pokud se zde odkazuje na zásady ochrany osobních údajů pro konkrétní službu, má v případě jakýchkoli nesrovnalostí přednost jejich znění.

Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme podle svého vlastního uvážení čas od času upravit. Pošleme vám e-mailové oznámení s odkazem na aktuální znění zásad ochrany osobních údajů nebo vás o jejich upravené verzi budeme informovat oznámením v aplikaci nebo jinými elektronickými prostředky. Pokud nebudete s upravenou verzí zásad ochrany osobních údajů souhlasit nebo pokud nedokážete zajistit dodržování těchto zásad v jejich upravené verzi, přestaňte účet a služby používat a případně je odinstalujte. Pokud budete aplikaci nebo služby používat dál i poté, co upravené zásady ochrany osobních údajů vstoupí v platnost, bude se mít za to, že tyto upravené zásady ochrany osobních údajů v jejich platném znění přijímáte.

Naše služby jsou určeny pouze pro dospělé uživatele. Pokud je vám méně než osmnáct (18) let, můžete účet nebo související služby vytvořit a používat pouze v případě, že s tím souhlasí vaši rodiče nebo jiný zákonný zástupce.

Zpracování osobních údajů

Účet a služby jsou společností ESET poskytované za podmínek uvedených v podmínkách použití („Podmínky“) a případně také v licenční smlouvě s koncovým uživatelem („EULA“) produktu ESET souvisejícího s příslušnou službou („Produkt), ale některé z nich mohou vyžadovat zvláštní pozornost. Rádi bychom vám poskytli další informace o sběru a zpracování dat spojených s vaším účtem a poskytováním našich služeb. Aby všechny tyto služby fungovaly, potřebujeme shromažďovat následující informace nebo k nim přistupovat:

K registraci a používání účtu, pro poskytování služeb a pro vznik, výkon a obranu našich právních nároků je vyžadováno celé vaše jméno, stát, platná e-mailová adresa a vaše přihlašovací údaje. Kromě toho získáme některé základní technické informace o zařízení a aplikaci, které používáte pro přihlášení ke svému účtu.

Ke správě produktů jsou vyžadovány informace o spravovaných zařízeních a licencích k produktům, abychom vám mohli poskytovat funkce správy. Konkrétně budeme zpracovávat informace týkající se vašich licencí k produktům, jako jsou údaje týkající se typu licence k produktu, kterou vlastníte (např. zda se jedná o bezplatnou licenci, zkušební verzi, placenou verzi atd.), platnosti licence, stavu aktivace a identifikace licence. V souvislosti se zařízeními, která byla přidružena k vašemu účtu, budeme zpracovávat údaje o názvu a typu zařízení, jeho operačním systému, stavu zabezpečení, aktivovaných produktech a datech umožňujících identifikaci zařízení. V případě zařízení, která používají vaše licence k produktu, ale nebyla přidružena k vašemu účtu (nebo byla sdílena s jinou osobou a přidružena k jejímu účtu), budou zpracovány pouze omezené informace, jako je název a typ zařízení, model a datum aktivace produktu.

oPokud jste vlastníkem licence k produktu a rozhodnete se ji sdílet se svým přítelem nebo rodinným příslušníkem, můžete tak učinit pomocí našich funkcí sdílení dostupných ve vašem účtu, kde budete moci zadat jeho e-mailovou adresu. Zpracujeme pouze e-mailovou adresu tohoto uživatele, abychom mu umožnili využívání příslušného produktu nebo služby a abychom mu poslali související pozvánku. Tento uživatel pak v takovéto zprávě od nás uvidí vaši e-mailovou adresu, aby věděl, kdo odeslání zprávy inicioval. Kdykoli nás může kontaktovat a požádat nás o odebrání těchto informací z naší databáze. Sdílení licence budete moci kdykoli zrušit.

oPokud nejste vlastníkem licence k produktu, ale někdo s vámi sdílel licenci k produktu, bude e-mailová adresa, kterou uvedete při registraci účtu, viditelná pro vlastníka licence k produktu. Ujišťujeme vás, že pouze vy budete mít přístup k úplným informacím o zařízeních přidružených k vašemu účtu. Vlastník licence bude moci zobrazit pouze omezené informace o vašem zařízení, jak je popsáno výše.

Aplikace ESET Parental Control obsahuje funkce, které vám umožňují řídit přístup spravovaných uživatelů (například vašich dětí) k určité skupině webových stránek anebo mobilních aplikací, nastavovat pro spravované uživatele pravidla pro organizaci času a vyhledávat polohu zařízení. Aby mohly být tyto funkce povoleny, a v závislosti na tom, jak přesně nastavíte pravidla pro spravované uživatele, bude aplikace ESET Parental Control odesílat společnosti ESET potřebné informace, mimo jiné včetně informací o navštívených webových stránkách, fyzické poloze, mobilních aplikacích a informací o zařízení, včetně informací o provozu a funkčnosti aplikace ESET Parental Control. Informace mohou obsahovat data o vás nebo dalších spravovaných uživatelích (spravované uživatele můžete určit podle jména, věku nebo dokonce i podle fotografie) nebo informace o spravovaném zařízení, například o nainstalovaném operačním systému a aplikacích. Údaje shromážděné prostřednictvím aplikace ESET Parental Control budou zpracovány pouze za účelem poskytování služby a budou smazány šedesát (60) až devadesát (90) dnů po jejich shromáždění.

Funkce ESET Anti-Theft pomáhá zabránit ztrátě nebo zneužití důležitých dat v přímé souvislosti se ztrátou nebo odcizením počítače nebo jiného zařízení, ve kterém je nainstalována. Tato funkce je ve výchozím nastavení příslušného produktu vypnutá. Pokud tuto funkci aktivujete, budou o chybějícím zařízení shromažďována data a odesílána společnosti ESET. V závislosti na tom, jak přesně nastavíte službu, se může se jednat o data týkající se o umístění zařízení v síti, údaje o obsahu zobrazovaném na obrazovce zařízení, údaje o konfiguraci zařízení nebo data zaznamenaná kamerou zařízení. Údaje shromážděné prostřednictvím funkce ESET Anti-Theft budou zpracovány pouze za účelem poskytování služby a budou smazány jeden (1) rok po jejich shromáždění.

ESET Password Manager umožňuje ukládat hesla, čísla kreditních karet nebo jiná vámi vybraná data v místně nainstalované aplikaci a synchronizovat je a používat na různých zařízeních. Data, která se rozhodnete uložit do aplikace, se ukládají pouze místně ve vašich zařízeních a jsou chráněna a šifrována pomocí vašeho hlavního hesla. Abychom vám umožnili využívat data napříč vašimi zařízeními, jsou také uložena na našich serverech nebo na serverech našich poskytovatelů služeb, ale pouze v šifrované podobě, takže k nim máte přístup pouze vy. Společnost ESET ani naši poskytovatelé služeb nemají k šifrovaným datům přístup ani neukládají vaše hlavní heslo. Pouze Vy máte klíč potřebný k dešifrování dat. Tuto službu můžete aktivovat prostřednictvím svého účtu zadáním své e-mailové adresy nebo e-mailové adresy vašeho přítele, kterému chcete povolit používání služby na základě vaší licence k produktu. Další informace o zpracování osobních údajů v aplikaci ESET Password Manager naleznete v samostatných zásadách ochrany osobních údajů.

Za účelem poskytování podpory mohou být vyžadovány kontaktní informace a údaje obsažené ve vašich požadavcích na podporu. V závislosti na kanálu, kterým se nás rozhodnete kontaktovat, můžeme shromáždit vaši e-mailovou adresu, telefonní číslo, informace o licenci k produktu, podrobnosti o produktu a popis vašeho případu podpory. Můžete být vyzváni k poskytnutí dalších informací, které usnadní poskytnutí podpory a umožní nám vyřešit problém, kterému čelíte.

Kromě toho můžeme zpracovávat údaje získané v průběhu poskytování našich služeb pro některé další účely:

Vaše kontaktní údaje nebo váš účet můžeme použít ke komunikaci s vámi v souvislosti s produkty nebo službami, které používáte, například k tomu, abychom vám zasílali zprávy a oznámení související se službami, abychom se dozvěděli více o vašich potřebách a vaší spokojenosti s našimi službami, ale také pro účely reklamy na naše produkty a služby, jež jsou podobné těm, které používáte, pokud se od této marketingové komunikace neodhlásíte.

Můžeme zpracovávat některé agregované statistické údaje týkající se používání našich služeb za účelem jejich vylepšení, usnadnění jejich používání, analýzy jejich výkonu a opravy případných chyb.

Soubory cookie

Aby naše webové stránky a služby fungovaly správně, můžeme do vašeho webového prohlížeče ukládat některé soubory cookie, a to když navštívíte náš web, přihlásíte se ke svému účtu nebo když používáte určitou službu. Ve výchozím nastavení používáme pouze soubory cookie, které jsou nezbytně nutné pro fungování našich webových stránek a vámi požadovaných služeb. Požádáme vás o souhlas s používáním jakýchkoli jiných souborů cookie než těch, které jsou nezbytně nutné. V současné době můžeme do vašeho prohlížeče ukládat následující soubory cookie:

Základní soubory cookie – Tyto soubory cookie jsou nezbytně nutné pro fungování webu a poskytování vámi požadovaných služeb a nelze je v našich systémech vypnout. Obvykle se nastavují pouze v reakci na vámi provedené akce, které představují požadavek na služby. Mezi příklady takových souborů cookie patří soubory cookie jazykových předvoleb, soubory cookie, které vám umožní zůstat přihlášeni ke svému účtu (nastaveno pouze v případě, že při přihlášení ke svému účtu zvolíte možnost „Trvalé přihlášení“), soubory cookie umožňující vaše správné ověření při přihlášení k účtu nebo další relační soubory cookie. Pokud je neodstraníte ručně, budou všechny trvalé soubory cookie uloženy ve vašem prohlížeči po dobu jednoho (1) roku.

Analytické soubory cookie – nejsou používány

Marketingové soubory cookie – nejsou používány

Obecná pravidla

Při zpracování dat používáme v souladu s příslušným legislativním rámcem v souvislosti s ochranou osobních údajů jen několik právních základů. Právní základy našich aktivit jsou následující:

Smluvní nezbytnost: Tento právní základ se vztahuje na zpracování dat nezbytné pro fungování našich produktů nebo služeb a k související komunikaci s vámi.

Oprávněný zájem: Právní základ, který nám umožňuje zpracovávat údaje o tom, jak naši zákazníci využívají naše služby a jak jsou s nimi spokojeni, abychom jim mohli poskytnout nejlepší ochranu, podporu a služby. Podle platných právních předpisů je za oprávněný zájem považován i marketing, proto se při marketingové komunikaci s našimi zákazníky obvykle spoléháme na tento koncept.

Souhlas: Můžeme jej od vás vyžadovat v konkrétních situacích, kdy považujeme tento právní základ za nejvhodnější nebo pokud to vyžaduje zákon.

Splnění zákonné povinnosti: Například specifikace požadavků na elektronickou komunikaci nebo fakturaci.

Důvěrnost údajů

ESET je společnost s celosvětovou působností. V rámci naší distribuční, servisní a podpůrné sítě využíváme přidružené subjekty a partnery. Informace, které společnost ESET zpracovává, mohou být přenášeny k přidruženým subjektům nebo partnerům a zpět za účelem plnění smlouvy EULA nebo podmínek použití, poskytování účtu, služeb, podpory nebo fakturace. Na základě vaší polohy a služeb, které si zvolíte, může být potřeba přenést vaše údaje do země, kde neplatí rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně. I v takovém případě každý přenos informací podléhá právním předpisům o ochraně údajů a probíhá pouze v případě potřeby. Bez výjimky musí být stanoveny standardní smluvní doložky, závazná firemní pravidla nebo jiná vhodná ochrana.

Děláme vše pro to, aby data nebyla uchovávána delší dobu, než je nezbytné k poskytování služeb nebo účtu podle podmínek použití. Není-li výše uvedeno jinak, budeme údaje zpracovávané za účelem poskytování účtu a souvisejících služeb uchovávat po celou dobu, kdy budete používat naše služby nebo účet. Svůj účet můžete kdykoli zrušit a smazat všechny informace s ním spojené. Zrušení účtu bude mít za následek okamžité vymazání vašich osobních údajů zpracovávaných v jeho kontextu, neovlivní to však zpracování vašich osobních údajů v kontextu vašich licencí k produktu. Některá data mohou být navíc o něco déle uložena v systémech zálohování a v systémech monitorování zabezpečení a archivace. Tato data jsou pravidelně mazána v souladu s našimi zásadami zabezpečení.

Společnost ESET implementuje příslušná technická a organizační opatření k zajištění úrovně bezpečnosti, která odpovídá potenciálním rizikům. Děláme vše, co je v našich silách, abychom zajistili nepřetržitou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost zpracovatelských systémů a služeb. Pokud však dojde k narušení ochrany údajů, které ohrožuje vaše práva a svobody, jsme připraveni informovat dozorčí orgány i subjekty údajů. Jako subjekt údajů máte právo podat stížnost u dozorčího orgánu.

Práva subjektu údajů

Společnost ESET podléhá regulaci zákonů Slovenské republiky a je vázána právními předpisy o ochraně údajů Evropské unie. Za podmínek stanovených příslušnými zákony o ochraně údajů máte jako subjekt údajů nárok na následující práva:

právo požádat společnosti ESET o přístup k vašim osobním údajům,

právo na opravu vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné (máte také právo na doplnění neúplných osobních údajů),

právo požadovat vymazání vašich osobních údajů,

právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů,

právo podat námitky proti zpracování,

právo podat stížnost, stejně tak

právo na přenositelnost dat.

Pokud byste chtěli uplatnit svá práva jako subjekt údajů nebo máte nějakou otázku či obavy, pošlete nám zprávu na adresu:

ESET, spol. s r.o.
Vedoucí pracovník ochrany osobních údajů
Einsteinova 24
85101 Bratislava
Slovak Republic
dpo@eset.sk