Proxy server

V prostredí, kde sa používa rozsiahlejšia lokálna sieť (LAN), môže byť pripojenie na internet zabezpečované pomocou tzv. proxy servera. V takomto prípade musia byť nastavenia proxy servera správne špecifikované. V opačnom prípade nebude automaticky prebiehať sťahovanie aktualizácií. Nastavenie proxy servera je možné vESET Smart Security Premium definovať na dvoch odlišných miestach v rámci štruktúry Rozšírených nastavení.

Prvým miestom, kde nájdete nastavenia proxy servera, je okno Rozšírených nastavení > sekcia Nástroje > Proxy server. Proxy server zadaný v tejto sekcii bude použitý programom ESET Smart Security Premium ako globálne nastavenie proxy servera. Danými nastaveniami sa budú riadiť všetky moduly vyžadujúce prístup na internet.

Nastavenie proxy servera aktivujete potvrdením možnosti Používať proxy server. Ďalej zadajte adresu proxy servera do poľa Proxy server a číslo portu do poľa Port.

V prípade, že si komunikácia s proxy serverom vyžaduje overenie, vyberte možnosť Proxy server vyžaduje overenie a zadajte prihlasovacie meno a heslo do príslušných polí. Pre automatické zistenie nastavení proxy servera kliknite na tlačidlo Vyhľadať proxy server. Pomocou tlačidla sa prenesú nastavenia z programu Internet Explorer alebo Google Chrome.


note

Budete musieť manuálne zadať vaše prihlasovacie meno a heslo v sekcii Proxy server.

Použiť priame pripojenie, ak proxy nie je k dispozícii – ak je produkt ESET Smart Security Premium nakonfigurovaný tak, aby sa pripájal cez proxy, no proxy nie je dostupné, ESET Smart Security Premium sa pokúsi pripojiť na servery spoločnosti ESET priamo.

Nastavenia proxy servera môžete špecifikovať aj v rámci rozšírených nastavení aktualizácie (Rozšírené nastavenia > Aktualizácia > Profily > Aktualizácie > Možnosti pripojenia > možnosť Pripojenie prostredníctvom proxy servera v roletovom menu Režim proxy). Toto nastavenie je platné pre konkrétny profil aktualizácie a je vhodné ho nastaviť, ak ide o prenosný počítač, ktorý vykonáva aktualizáciu z rôznych miest. Viac informácií nájdete v kapitole Pokročilé nastavenia aktualizácie.

CONFIG_PROXY_SERVER