Trợ giúp trực tuyến của ESET

Tìm kiếm Tiếng Việt
Chọn chủ đề

Kiểm tra Bảo mật

Kiểm tra Bảo mật giúp bạn giám sát và thay đổi các cài đặt thiết bị quan trọng. Xem xét các quyền đã cấp cho từng ứng dụng đã cài đặt để ngăn chặn rủi ro bảo mật.

Để bật hoặc tắt chức năng Kiểm tra Bảo mật và các thành phần cụ thể của chức năng, hãy chạm vào nút menu three_dots_menu và chạm vào Tắt giám sát thiết bị hoặc Tắt kiểm tra ứng dụng.

Giám sát Thiết bị

Kiểm tra Ứng dụng