ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Konfigurácia bezpečnostného produktu ESET

Používatelia ESET Cloud Office Security

Ak chcete v riešení ESET Cloud Office Security využívať službu ESET LiveGuard Advanced, vytvorte novú alebo nakonfigurujte existujúcu politiku. Používatelia alebo skupiny priradené k tejto politike získajú dodatočnú ochranu. Viac informácií nájdete v kapitole Nastavenia ochrany pre ESET LiveGuard Advanced.

arrow_down_businessNastavenie politiky ESET Cloud Office Security

Používatelia konzoly na správu produktov ESET

Pre zapnutie služby ESET LiveGuard Advanced na klientskom zariadení musíte mať splnené všetky požiadavky a následne vytvoriť politiku, prostredníctvom ktorej túto službu nastavíte.

V ESET PROTECT Web Console vytvorte novú politiku, prípadne si otvorte niektorú z existujúcich, a po vykonaní požadovaných zmien v rámci nastavení túto politiku priraďte k zariadeniam, na ktorých chcete službu ESET LiveGuard Advanced používať.


note

Ak prostredníctvom politiky zapnete ESET LiveGuard Advanced na zariadení, na ktorom nie je táto služba aktivovaná príslušnou licenciou, dané nastavenie sa neaplikuje. Ostatné nastavenia zadefinované v politike aplikované budú.

Nastavenia ESET LiveGuard Advanced

1.Prihláste sa do Web Console na správu produktov ESET a vytvorte alebo upravte politiku.
 

2.V sekcii Nastavenia vyberte váš bezpečnostný produkt, ktorého nastavenia chcete konfigurovať, a prejdite do príslušnej časti:

Politika

Nastavenie

ESET Endpoint pre Windows

Detekčné jadro > Ochrana s podporou cloudu

ESET Mail Security pre Microsoft Exchange (V6+)

Počítač > Ochrana s podporou cloudu

ESET Server Security pre Microsoft Server (V6+)

Detekčné jadro > Ochrana s podporou cloudu

ESET Endpoint for Linux (V7+)

Detekčné jadro > Ochrana s podporou cloudu

ESET Server/File Security for Linux (V7+)

Detekčné jadro > Ochrana s podporou cloudu

3.Pre zapnutie služby ESET LiveGuard Advanced je potrebné povoliť všetky tri možnosti v sekcii Ochrana s podporou cloudu.
policy1


note

Počnúc verziou 10.1 produktu ESET Endpoint for Windows alebo novšou je odosielanie dokumentov predvolene povolené.

Sekcia: Ochrana s podporou cloudu

Popis

Zapnúť reputačný systém ESET LiveGrid® (odporúčané)

Využívanie informácií o reputácii súborov zo systému ESET LiveGrid®.

Zapnúť systém spätnej väzby ESET LiveGrid®

Odosielanie súborov do cloudu ESET.

Zapnúť ESET LiveGuard Advanced

Odosielanie súborov na analýzu do ESET LiveGuard Advanced.

4.Môžete nastaviť, ktoré súbory budú odosielané do cloudu ESET v prípade, že budú zachytené alebo vyhodnotené ako podozrivé.

Sekcia: Odosielanie vzoriek

Popis a odporúčanie

Manuálne odosielanie vzoriek

Umožňuje manuálne poslať vybrané súbory na analýzu (možnosť sa týka len produktov pre Windows)

Automatické odosielanie zachytených vzoriek

Vyberte, ktoré typy vzoriek sa budú po zachytení detekčným jadrom automaticky odosielať na analýzu do spoločnosti ESET.

Spustiteľné súbory, Archívy, Skripty, Iné

Vyberte, ktoré typy súborov sa budú automaticky odosielať na analýzu do cloudu ESET, ak ich nezachytí lokálne detekčné jadro. Odporúčame povoliť odosielanie všetkých typov súborov.

Potenciálne spamové e-maily

Odosielanie potenciálnych spamových e‑mailov. (Týka sa iba produktov ESET Endpoint pre Windows.)

Odstrániť spustiteľné súbory, archívy, skripty, iné vzorky a potenciálne spamové e‑maily zo serverov spoločnosti ESET

Akcia, ktorá sa vykoná po dokončení analýzy.

Dokumenty

Odosielanie dokumentov. Táto možnosť je predvolene povolená.

Odstrániť dokumenty zo serverov spoločnosti ESET

Akcia, ktorá sa vykoná po dokončení analýzy.

Vylúčenia

Zoznam prípon súborov, ktoré budú vylúčené z odosielania. Prípony môžete pridávať vo formáte *.ext?, kde:

* predstavuje názov súboru,

ext predstavuje príponu súboru,

? predstavuje jeden voliteľný znak. Táto možnosť je voliteľná.

Maximálna veľkosť vzoriek (MB)

Maximálna veľkosť odosielaného súboru.

5.Nastavte prah detekcie a akciu, ktorá sa má vykonať v prípade, že výsledok detekcie súboru bude pozitívny a prekročí nastavený prah detekcie.

Sekcia: ESET LiveGuard Advanced

Popis a odporúčanie

Prah detekcie

Status súboru na základe výsledku analýzy, ktorý spustí Akciu po detekcii.

Akcia po detekcii

Akcia, ktorú vykoná bezpečnostný produkt ESET v prípade, že výsledný status analyzovaného súboru je rovnaký alebo vyšší ako status zvolený v rámci Prahu detekcie.

Maximálna doba čakania na výsledok analýzy (v minútach)

Maximálna doba čakania na výsledok analýzy pred tým, ako bude e-mail doručený alebo sa sťahovaný súbor sprístupní.

Proaktívna ochrana

Nastavenie Proaktívnej ochrany. Môžete povoliť spúšťanie tých súborov, pre ktoré sa analýza ešte nedokončila.

6.Pre dokončenie politiky vyberte počítače alebo skupiny, ku ktorým chcete politiku priradiť. Nové nastavenia uvedené v politike sa aplikujú po ďalšej replikácii, t. j. pri najbližšom pripojení Agentov k Serveru (zvyčajne do pár minút).