Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Konfiguracja serwera proxy systemu Windows


important

Ta konfiguracja jest przeznaczona tylko dla serwera proxy Apache HTTP Proxy. Jeśli używasz serwera proxy ESET Bridge, skonfiguruj go za pomocą konsoli internetowej ESET PROTECT.

Jeśli używasz własnego serwera proxy Apache HTTP do buforowania plików usługi ESET LiveGuard Advanced, musisz zmodyfikować plik httpd.conf. Zwykle znajduje się on na serwerze Apache w folderze conf.

Dodaj segmenty konfiguracji w wymienionej niżej kolejności.

 

4.Usługa ESET LiveGuard Advanced wymaga certyfikatu SSL, nagłówków, aliasów modułów dostępnych i włączonych na serwerze proxy. Sprawdź, czy moduły są obecne, i dodaj następujące wiersze do pliku konfiguracyjnego serwera proxy, aby załadować wymagane moduły:

LoadModule alias_module ..\modules\mod_alias.dll

LoadModule ssl_module ..\modules\mod_ssl.dll

LoadModule headers_module ..\modules\mod_headers.dll

 

<IfModule ssl_module>

SSLRandomSeed startup builtin

SSLRandomSeed connect builtin

</IfModule>

 

LoadModule proxy_module ..\modules\mod_proxy.dll

LoadModule proxy_http_module  ..\modules\mod_proxy_http.dll

LoadModule proxy_connect_module ..\modules\mod_proxy_connect.dll

LoadModule cache_module ..\modules\mod_cache.dll

LoadModule cache_disk_module ..\modules\mod_cache_disk.dll

 

5.Włącz buforowanie, połączenie agenta i połączenie protokołu HTTPS, ustaw plik dziennika.

CacheEnable disk http://

CacheDirLevels 4

CacheDirLength 2

CacheDefaultExpire 3600

CacheMaxFileSize 200000000

CacheMaxExpire 604800

CacheQuickHandler Off

 

AllowCONNECT 443 563 2222 8883

 

ProxyRequests On

ProxyVia On

SetEnv proxy-initial-not-pooled 1

 

ErrorLog "logs/error.log"

LogLevel warn

W razie konieczności można dostosować parametry ErrorLog i LogLevel do używanego systemu.

 

6.Dodaj następujący segment kodu po ostatnim wierszu podanego wyżej kodu. Umożliwia to buforowanie danych usługi ESET LiveGuard Advanced na serwerze proxy:

AcceptFilter https none

AcceptFilter http none

EnableSendfile Off

EnableMMAP off

 

<VirtualHost *:3128>

 ProxyRequests On

</VirtualHost>

 

<VirtualHost *:3128>

        ServerName r.edtd.eset.com

 

        <If "%{REQUEST_METHOD} == 'CONNECT'">

           Require all denied

        </If>

 

        ProxyRequests Off

        CacheEnable disk /

        SSLProxyEngine On

 

        RequestHeader set Front-End-Https "On"

        ProxyPass / https://r.edtd.eset.com/ timeout=300 keepalive=On ttl=100 max=100 smax=10

        ProxyPassReverse / http://r.edtd.eset.com/ keepalive=On

</VirtualHost>

 

7.Zapisz plik konfiguracyjny i uruchom ponownie usługę serwera proxy.