Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Konfiguracja serwera proxy systemu Linux


important

Ta konfiguracja jest przeznaczona tylko dla serwera proxy Apache HTTP Proxy. Jeśli używasz serwera proxy ESET Bridge, skonfiguruj go za pomocą konsoli internetowej ESET PROTECT.

Sprawdź, czy plik konfiguracyjny serwera proxy zawiera następujące wiersze, jeśli nie, dodaj je.

1.Włącz buforowanie, połączenie agenta i połączenie protokołu HTTPS, ustaw plik dziennika.

CacheEnable disk http://

CacheDirLevels 4

CacheDirLength 2

CacheDefaultExpire 3600

CacheMaxFileSize 500000000

CacheMaxExpire 604800

CacheQuickHandler Off

CacheRoot /var/cache/httpd/proxy

 

AllowCONNECT 443 2222 53535

 

ProxyRequests On

ProxyVia On

 

CacheLock on

CacheLockMaxAge 10

ProxyTimeOut 900

SetEnv proxy-initial-not-pooled 1

 

ErrorLog "|/usr/sbin/rotatelogs -n 10 /var/log/httpd/error_log 1M"

W razie konieczności można dostosować parametry CacheRoot i ErrorLog do używanego systemu.
 

2.Dodaj następujący segment kodu po ostatnim wierszu podanego wyżej kodu. Umożliwia to buforowanie usługi ESET LiveGuard Advanced na serwerze proxy:

<VirtualHost *:3128>

 ProxyRequests On

</VirtualHost>

 

<VirtualHost *:3128>

        ServerName r.edtd.eset.com

 

         <If "%{REQUEST_METHOD} == 'CONNECT'">

            Require all denied

        </If>

 

        ProxyRequests Off

        CacheEnable disk /

        SSLProxyEngine On

 

        RequestHeader set Front-End-Https "On"

        ProxyPass / https://r.edtd.eset.com/ timeout=300 keepalive=On ttl=100 max=100 smax=10

        ProxyPassReverse / http://r.edtd.eset.com/ keepalive=On

</VirtualHost>

 

3.Zapisz konfigurację i ponownie uruchom usługę proxy.


important

Włącz niezbędne mody serwera proxy

Jeśli w ramach usługi ESET LiveGuard Advanced używasz niestandardowego serwera proxy Apache dla systemu Linux, upewnij się, że włączono mody: headers ssl alias.

Na przykład dla dystrybucji opartych na Debianie użyj:

1.Załaduj moduły:
sudo a2enmod headers ssl alias
 

2.Uruchom usługę ponownie:
service apache2 restart