Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Rozwiązywanie problemów z serwerem proxy Apache HTTP


note

ESET Bridge to preferowane rozwiązanie proxy dla produktów firmy ESET

Firma ESET dystrybuuje serwer proxy ESET Bridge w ESET PROTECT On-Prem 10.0 (i nowszych) jako składnik serwera proxy, zastępując poprzedni serwer proxy Apache HTTP. Zobacz porównanie ESET Bridge i Serwer proxy Apache HTTP.

Jeśli rozwiązanie ESET LiveGuard Advanced nie działa poprawnie, a do buforowania komunikacji używany jest serwer proxy Apache HTTP, można włączyć zapisywanie w dziennikach diagnostycznych dla serwera proxy Apache HTTP w celu zbadania problemu. Użytkownik może przekazać dzienniki działowi pomocy technicznej ESET w celu dalszej analizy.

Zapisywanie w dziennikach diagnostycznych zużywa dużo zasobów. Funkcja ta może prowadzić do spadku wydajności i powinna być używana tylko tymczasowo. Zapisywanie w dziennikach należy włączyć tylko na tak długo, na ile jest to niezbędne.

Włącz zapisywanie w dziennikach diagnostycznych dla serwera proxy Apache HTTP

1.Zatrzymaj usługę serwera proxy Apache HTTP za pomocą polecenia: sc stop ApacheHttpProxy

2.Utwórz kopię zapasową pliku konfiguracyjnego httpd.conf. Zwykle znajduje się on w lokalizacji C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\conf

3.Zmodyfikuj plik konfiguracyjny zgodnie z poniższym opisem:

a)Usuń oznaczenie komentarza (tj. usuń znak # na początku):
LoadModule log_config_module modules/mod_log_config.dll

b)Dodaj poniższy wiersz na początku sekcji <IfModule log_config_module>:

LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\" \"%{cache-status}e\"" combined-cache

c)Dodaj oznaczenie komentarza (tj. dodaj znak # na początku):
CustomLog "logs/access.log" common

d)Zmień wiersz CacheLockMaxAge 10na CacheLockMaxAge 15

e)Zmień wiersz ProxyTimeOut 900na ProxyTimeOut 1200

f)W sekcji <VirtualHost *:3128>, pod wierszem ServerName r.edtd.eset.com, dodaj wiersze:
<If "%{REQUEST_METHOD} == 'CONNECT'">
Require all denied
</If> 

g)Zmień wiersz:
ProxyPass / https://r.edtd.eset.com/ timeout=300 keepalive=On ttl=100 max=10 smax=10
na następujący:
ProxyPass / https://r.edtd.eset.com/ timeout=300 enablereuse=On keepalive=On ttl=100 max=100 smax=10

h)Dodaj następujące wiersze na końcu pliku:

ErrorLog '|"C:/Program Files/Apache HTTP Proxy/bin/rotatelogs.exe" -n 10 "C:/Program Files/Apache HTTP Proxy/logs/error.log" 1M'

CustomLog '|"C:/Program Files/Apache HTTP Proxy/bin/rotatelogs.exe" -n 10 "C:/Program Files/Apache HTTP Proxy/logs/access.log" 100M' combined-cache

4.Zapisz plik httpd.conf i uruchom usługę Apache HTTP Proxy:
sc start ApacheHttpProxy

Dalsze czynności

Używaj funkcji zapisywania w dziennikach tylko tak długo, jak jest to konieczne, i skopiuj dzienniki po jej wyłączeniu. Dzienniki znajdują się w następującej lokalizacji:

C:/Program Files/Apache HTTP Proxy/logs/error.log

C:/Program Files/Apache HTTP Proxy/logs/access.log

Aby wyłączyć zapisywanie w dziennikach diagnostycznych:

1.Zatrzymaj usługę Apache HTTP Proxy.

2.Przywróć plik konfiguracyjny z kopii zapasowej.

3.Uruchom usługę Apache HTTP Proxy.