Konfigurace proxy na Windows

Při použití vlastní Apache Proxy na Windows je nezbytné pro cachování ESET LiveGuard Advanced komunikace provést úpravy v konfiguračním souboru httpd.conf, který obvykle naleznete ve složce conf do níž jste Apache nainstalovali.

Části konfigurace přidávejte ve stejném pořadí, jak jsou v této kapitole uvedeny.

 

1.Pro cachování ESET LiveGuard Advanced komunikace musí být aktivní moduly SSL, headers a alias. Ujistěte se, že jsou moduly načteny, případně do konfigurace přidejte následující řádky:

LoadModule alias_module ..\modules\mod_alias.dll

LoadModule ssl_module ..\modules\mod_ssl.dll

LoadModule headers_module ..\modules\mod_headers.dll

 

<IfModule ssl_module>

SSLRandomSeed startup builtin

SSLRandomSeed connect builtin

</IfModule>

 

LoadModule proxy_module ..\modules\mod_proxy.dll

LoadModule proxy_http_module  ..\modules\mod_proxy_http.dll

LoadModule proxy_connect_module ..\modules\mod_proxy_connect.dll

LoadModule cache_module ..\modules\mod_cache.dll

LoadModule cache_disk_module ..\modules\mod_cache_disk.dll

 

2.Pro cachování, komunikaci agenta, HTTPS spojení a protokolování přidejte do konfigurace následující řádky.

CacheEnable disk http://

CacheDirLevels 4

CacheDirLength 2

CacheDefaultExpire 3600

CacheMaxFileSize 200000000

CacheMaxExpire 604800

CacheQuickHandler Off

 

AllowCONNECT 443 563 2222 8883

 

ProxyRequests On

ProxyVia On

SetEnv proxy-initial-not-pooled 1

 

ErrorLog "logs/error.log"

LogLevel warn

Parametry LogLevel a ErrorLog v případě potřeby upravte dle použitého operačního systému.

 

3.Níže uvedené části kódu přidejte na konec výše uvedených řádků. Pro zapnutí cachování ESET LiveGuard Advanced komunikace na vaší proxy přidejte:

AcceptFilter https none

AcceptFilter http none

EnableSendfile Off

EnableMMAP off

 

<VirtualHost *:3128>

 ProxyRequests On

</VirtualHost>

 

<VirtualHost *:3128>

        ServerName r.edtd.eset.com

 

        <If "%{REQUEST_METHOD} == 'CONNECT'">

           Require all denied

        </If>

 

        ProxyRequests Off

        CacheEnable disk /        

        SSLProxyEngine On

 

        RequestHeader set Front-End-Https "On"

        ProxyPass / https://r.edtd.eset.com/ timeout=300 keepalive=On ttl=100 max=100 smax=10

        ProxyPassReverse / http://r.edtd.eset.com/ keepalive=On

</VirtualHost>

 

4.Uložte konfigurační soubor a restartujte službu proxy.