ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Konfigurace proxy na Windows


important

Tato konfigurace je určený výhradně pro Apache HTTP Proxy. Pokud používáte ESET Bridge, nakonfigurujte jej prostřednictvím webové konzole ESET PROTECT.

Při použití vlastní Apache Proxy na Windows je nezbytné pro cachování ESET LiveGuard Advanced komunikace provést úpravy v konfiguračním souboru httpd.conf, který obvykle naleznete ve složce conf do níž jste Apache nainstalovali.

Části konfigurace přidávejte ve stejném pořadí, jak jsou v této kapitole uvedeny.

 

4.Pro cachování ESET LiveGuard Advanced komunikace musí být aktivní moduly SSL, headers a alias. Ujistěte se, že jsou moduly načteny, a do konfiguračního souboru proxy serveru přidejte následující řádky pro načtení požadovaných modulů:

LoadModule alias_module ..\modules\mod_alias.dll

LoadModule ssl_module ..\modules\mod_ssl.dll

LoadModule headers_module ..\modules\mod_headers.dll

 

<IfModule ssl_module>

SSLRandomSeed startup builtin

SSLRandomSeed connect builtin

</IfModule>

 

LoadModule proxy_module ..\modules\mod_proxy.dll

LoadModule proxy_http_module  ..\modules\mod_proxy_http.dll

LoadModule proxy_connect_module ..\modules\mod_proxy_connect.dll

LoadModule cache_module ..\modules\mod_cache.dll

LoadModule cache_disk_module ..\modules\mod_cache_disk.dll

 

5.Pro cachování, komunikaci agenta, HTTPS spojení a protokolování přidejte do konfigurace následující řádky.

CacheEnable disk http://

CacheDirLevels 4

CacheDirLength 2

CacheDefaultExpire 3600

CacheMaxFileSize 200000000

CacheMaxExpire 604800

CacheQuickHandler Off

 

AllowCONNECT 443 563 2222 8883

 

ProxyRequests On

ProxyVia On

SetEnv proxy-initial-not-pooled 1

 

ErrorLog "logs/error.log"

LogLevel warn

Parametry ErrorLog a LogLevel upravte v případě potřeby dle použitého operačního systému.

 

6.Níže uvedené části kódu přidejte na konec výše uvedených řádků. Pro zapnutí cachování ESET LiveGuard Advanced komunikace na vaší proxy přidejte:

AcceptFilter https none

AcceptFilter http none

EnableSendfile Off

EnableMMAP off

 

<VirtualHost *:3128>

 ProxyRequests On

</VirtualHost>

 

<VirtualHost *:3128>

        ServerName r.edtd.eset.com

 

        <If "%{REQUEST_METHOD} == 'CONNECT'">

           Require all denied

        </If>

 

        ProxyRequests Off

        CacheEnable disk /

        SSLProxyEngine On

 

        RequestHeader set Front-End-Https "On"

        ProxyPass / https://r.edtd.eset.com/ timeout=300 keepalive=On ttl=100 max=100 smax=10

        ProxyPassReverse / http://r.edtd.eset.com/ keepalive=On

</VirtualHost>

 

7.Uložte konfigurační soubor a restartujte službu proxy.