Konfigurace proxy na Linuxu

V konfigurační souboru proxy ověřte, zda se v něm nacházejí následující řádky. Pokud ne, přidejte je ručně.

1.Pro cachování, komunikaci agenta, HTTPS spojení a protokolování přidejte do konfigurace následující řádky.

CacheEnable disk http://

CacheDirLevels 4

CacheDirLength 2

CacheDefaultExpire 3600

CacheMaxFileSize 500000000

CacheMaxExpire 604800

CacheQuickHandler Off

CacheRoot /var/cache/httpd/proxy

 

AllowCONNECT 443 2222 53535

 

ProxyRequests On

ProxyVia On

 

CacheLock on

CacheLockMaxAge 10

ProxyTimeOut 900

SetEnv proxy-initial-not-pooled 1

 

ErrorLog "|/usr/sbin/rotatelogs -n 10 /var/log/httpd/error_log 1M"

Parametry CacheRoot a ErrorLog v případě potřeby upravte dle použitého operačního systému.

 

2.Níže uvedené části kódu přidejte na konec výše uvedených řádků. Pro zapnutí cachování ESET LiveGuard Advanced komunikace na vaší proxy přidejte:

<VirtualHost *:3128>

 ProxyRequests On

</VirtualHost>

 

<VirtualHost *:3128>

        ServerName r.edtd.eset.com

 

         <If "%{REQUEST_METHOD} == 'CONNECT'">

            Require all denied

        </If>

 

        ProxyRequests Off

        CacheEnable disk /        

        SSLProxyEngine On

 

        RequestHeader set Front-End-Https "On"

        ProxyPass / https://r.edtd.eset.com/ timeout=300 keepalive=On ttl=100 max=100 smax=10

        ProxyPassReverse / http://r.edtd.eset.com/ keepalive=On

</VirtualHost>

 

3.Uložte konfiguraci a restartujte službu proxy.


important

Zapnutí potřebného proxy režimu

Při použití vlastní Apache Proxy na Linuxu je nezbytné pro cachování ESET LiveGuard Advanced komunikace zapnout následující režimy: headers ssl alias.

Například na distribucích postavených na Debianu použijte níže uvedené příkazy:

1.Pro načtení modulů:

sudo a2enmod headers ssl alias

2.Pro restartování služby:

service apache2 restart