ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Konfigurace proxy na Linuxu


important

Tato konfigurace je určený výhradně pro Apache HTTP Proxy. Pokud používáte ESET Bridge, nakonfigurujte jej prostřednictvím webové konzole ESET PROTECT.

V konfigurační souboru proxy ověřte, zda se v něm nacházejí následující řádky. Pokud ne, přidejte je ručně.

1.Pro cachování, komunikaci agenta, HTTPS spojení a protokolování přidejte do konfigurace následující řádky.

CacheEnable disk http://

CacheDirLevels 4

CacheDirLength 2

CacheDefaultExpire 3600

CacheMaxFileSize 500000000

CacheMaxExpire 604800

CacheQuickHandler Off

CacheRoot /var/cache/httpd/proxy

 

AllowCONNECT 443 2222 53535

 

ProxyRequests On

ProxyVia On

 

CacheLock on

CacheLockMaxAge 10

ProxyTimeOut 900

SetEnv proxy-initial-not-pooled 1

 

ErrorLog "|/usr/sbin/rotatelogs -n 10 /var/log/httpd/error_log 1M"

Parametry CacheRoot a ErrorLog v případě potřeby upravte dle použitého operačního systému.
 

2.Níže uvedené části kódu přidejte na konec výše uvedených řádků. Pro zapnutí cachování ESET LiveGuard Advanced komunikace na vaší proxy přidejte:

<VirtualHost *:3128>

 ProxyRequests On

</VirtualHost>

 

<VirtualHost *:3128>

        ServerName r.edtd.eset.com

 

         <If "%{REQUEST_METHOD} == 'CONNECT'">

            Require all denied

        </If>

 

        ProxyRequests Off

        CacheEnable disk /

        SSLProxyEngine On

 

        RequestHeader set Front-End-Https "On"

        ProxyPass / https://r.edtd.eset.com/ timeout=300 keepalive=On ttl=100 max=100 smax=10

        ProxyPassReverse / http://r.edtd.eset.com/ keepalive=On

</VirtualHost>

 

3.Uložte konfiguraci a restartujte službu proxy.


important

Zapnutí potřebného proxy režimu

Při použití vlastní Apache Proxy na Linuxu s ESET LiveGuard Advanced je nezbytné zapnout režimy: headers ssl alias.

Například na distribucích postavených na Debianu použijte níže uvedené příkazy:

1.Pro načtení modulů:
sudo a2enmod headers ssl alias
 

2.Pro restartování služby:
service apache2 restart