Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Pliki dziennika

Konfigurację rejestrowania ESET Internet Security można znaleźć w obszarze Ustawienia zaawansowane > Narzędzia > Pliki dziennika. W sekcji dzienników można określić sposób zarządzania dziennikami. W celu oszczędzania miejsca na dysku twardym program automatycznie usuwa starsze dzienniki. Można określić następujące opcje plików dziennika:

Minimalna szczegółowość zapisów w dzienniku — umożliwia określenie minimalnego poziomu szczegółowości zdarzeń rejestrowanych w dzienniku.

Diagnostyczne — rejestrowanie informacji potrzebnych do ulepszania konfiguracji programu, a także wszystkich rekordów wyższych kategorii.

Informacyjne — rejestrowanie komunikatów informacyjnych, w tym powiadomień o pomyślnych aktualizacjach, oraz wszystkich rekordów wyższych kategorii.

Ostrzeżenia — rejestrowanie błędów krytycznych oraz komunikatów ostrzegawczych.

Błędy —rejestrowanie błędów typu „Błąd podczas pobierania pliku” oraz błędów krytycznych.

Krytyczne — rejestrowanie tylko błędów krytycznych (np. błędu uruchomienia ochrony antywirusowej, zapory itp.).


note

Wszystkie blokowane połączenia są rejestrowane, gdy wybrany jest poziom szczegółowości Diagnostyka.

Wpisy dziennika starsze niż liczba dni podana w polu Automatycznie usuwaj rekordy starsze niż (dni) będą usuwane automatycznie.

Automatycznie optymalizuj pliki dzienników — zaznaczenie tej opcji powoduje automatyczną defragmentację plików dziennika po przekroczeniu stopnia fragmentacji określonego w polu Jeśli liczba nieużywanych rekordów przekracza (%).

Kliknij przycisk Optymalizuj, aby rozpocząć defragmentację plików dziennika. Wszystkie puste wpisy dzienników są usuwane, co wpływa na wzrost wydajności i szybkości przetwarzania dziennika. Poprawę można zaobserwować zwłaszcza w przypadku dzienników zawierających dużą liczbę wpisów.

Opcja Włącz protokół tekstowy umożliwia zapisywanie dzienników w plikach innego formatu osobno od plików dziennika:

Katalog docelowy — katalog, w którym będą zapisywane pliki dzienników (dotyczy wyłącznie plików tekstowych/CSV). Każdej sekcji dziennika odpowiada osobny plik o wstępnie zdefiniowanej nazwie (np. virlog.txt to plik odpowiadający sekcji plików dziennika Wykrycia, jeśli wybrany format zapisu dzienników to zwykły tekst).

Typ — po wybraniu formatu pliku Tekst dzienniki będą zapisywane w postaci pliku tekstowego, a dane będą rozdzielane tabulatorami. Dotyczy to też formatu pliku CSV — wartości rozdzielanych przecinkami. W przypadku wybrania opcji Zdarzenie zamiast w pliku dzienniki będą zapisywane w dzienniku zdarzeń systemu Windows (można go wyświetlić w obszarze Podgląd zdarzeń w Panelu sterowania).

Usuń wszystkie pliki dzienników — powoduje usunięcie wszystkich zapisanych dzienników aktualnie wybranych w menu rozwijanym Typ. Po pomyślnym usunięciu dzienników wyświetlane jest powiadomienie.


note

Aby szybciej rozwiązać problemy firma ESET może czasem prosić użytkowników o przekazanie dzienników zapisanych na ich komputerach. Narzędzie ESET Log Collector ułatwia użytkownikom gromadzenie niezbędnych informacji. Więcej informacji na temat narzędzia ESET Log Collector można znaleźć w artykule bazy wiedzy ESET.