Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Funkcja poleceń ESET CMD

Ta funkcja pozwala używać zaawansowanych poleceń ecmd. Umożliwia ona eksportowanie i importowanie ustawień za pomocą wiersza polecenia (ecmd.exe). Dotychczas eksportowanie ustawień było możliwe tylko przy użyciu graficznego interfejsu użytkownika. Konfigurację programu ESET Internet Security można wyeksportować do pliku .xml.

Po włączeniu funkcji poleceń ESET CMD dostępne są dwie metody autoryzacji:

Brak — brak autoryzacji. Nie zalecamy tej metody, ponieważ umożliwia ona importowanie niepodpisanych konfiguracji. Stanowi to potencjalne ryzyko.

Hasło do ustawień zaawansowanych — hasło wymagane w celu zaimportowania konfiguracji z pliku .xml. Plik musi być podpisany (informacje o podpisywaniu plików konfiguracyjnych .xml znajdują się poniżej). Przed zaimportowaniem nowej konfiguracji należy podać hasło określone w sekcji Ustawienia dostępu. Jeśli nie włączono ustawień dostępu, hasło nie jest zgodne lub plik konfiguracji .xml nie jest podpisany, konfiguracja nie zostanie zaimportowana.

Po włączeniu funkcji ESET CMD można importować i eksportować konfiguracje programu ESET Internet Security przy użyciu wiersza polecenia. Eksportowanie/importowanie można przeprowadzać ręcznie. Można też utworzyć skrypt automatyzujący te operacje.


important

Można też otworzyć wiersz polecenia systemu Windows (cmd) przy użyciu opcji Uruchom jako administrator. W przeciwnym razie zostanie wyświetlony komunikat Error executing command. Podczas eksportowania konfiguracji musi także istnieć folder docelowy. Polecenie eksportowania działa nawet przy wyłączonym ustawieniu ESET CMD.


example

Polecenie eksportowania ustawień:
ecmd /getcfg c:\config\settings.xml
 
Polecenie importowania ustawień:
ecmd /setcfg c:\config\settings.xml


note

Zaawansowane polecenia ecmd można uruchamiać tylko lokalnie.

Podpisywanie pliku konfiguracyjnego .xml:

1.Pobierz plik wykonywalny narzędzia XmlSignTool.

2.Otwórz wiersz polecenia systemu Windows (cmd) przy użyciu opcji Uruchom jako administrator.

3.Przejdź do lokalizacji zapisywania pliku xmlsigntool.exe.

4.Wykonaj polecenie, aby podpisać plik konfiguracyjny .xml. Składnia: xmlsigntool /version 1|2 <xml_file_path>


important

Wartość parametru /version zależy od wersji produktu ESET Internet Security. W przypadku wersji programu ESET Internet Security wcześniejszych niż 11.1 użyj parametru /version 1. W przypadku aktualnej wersji programu ESET Internet Security użyj parametru /version 2.

5.Po wyświetleniu monitu przez narzędzie XmlSignTool wprowadź hasło z sekcji Ustawienia zaawansowane i je potwierdź. Po wykonaniu tych czynności plik konfiguracyjny .xml zostanie podpisany i będzie można go zaimportować w innym wystąpieniu programu ESET Internet Security za pomocą funkcji ESET CMD z użyciem metody autoryzacji hasłem.


example

Polecenie podpisania wyeksportowanego pliku konfiguracyjnego:
xmlsigntool /version 2 c:\config\settings.xml

ecmd_xmlsigntool


note

Jeśli hasło z sekcji Ustawienia dostępu zostanie zmienione, a wymagane jest zaimportowanie konfiguracji podpisanej wcześniej przy użyciu starego hasła, należy ponownie podpisać plik konfiguracyjny .xml przy użyciu nowego hasła. Umożliwia to korzystanie ze starszych plików konfiguracyjnych bez konieczności eksportowania ich na inny komputer z programem ESET Internet Security przed zaimportowaniem.


warning

Używanie funkcji poleceń ESET CMD bez metody autoryzacji nie jest zalecane, ponieważ umożliwi to zaimportowanie niepodpisanych konfiguracji. Należy ustawić hasło zapobiegające nieupoważnionym modyfikacjom przez użytkowników. W tym celu należy wybrać kolejno opcje Ustawienia zaawansowane > Interfejs użytkownika > Ustawienia dostępu.