Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Profile połączenia sieciowego

Profile mogą służyć do kontrolowania zachowania Ochrony sieci ESET Internet Security dla określonych połączeń sieciowych. Podczas tworzenia lub edytowania reguły zapory, reguły IDS lub reguły ochrony przed atakami typu brute force można przypisać ją do określonego profilu lub zastosować do wszystkich profili. Gdy profil jest aktywny w połączeniu sieciowym, stosowane są tylko reguły globalne (reguły, dla których nie określono profilu) oraz reguły przypisane do aktywnego profilu. Możesz utworzyć wiele profili z różnymi regułami przypisanymi do połączeń sieciowych, aby łatwo zmieniać zachowanie Zapory sieciowej.

Możesz skonfigurować profile połączeń sieciowych i przypisania w obszarze Ustawienia zaawansowane > Zabezpieczenia > Ochrona dostępu do sieci > Ochrona dostępu do sieci.

Przypisanie profilu połączenia sieciowego — umożliwia określenie, czy do nowo wykrytego połączenia sieciowego mają być automatycznie przypisywane (wybierz opcję Automatycznie z menu rozwijanego) wstępnie zdefiniowane lub niestandardowe profile oparte na aktywatorach skonfigurowanych w profilach połączeń sieciowych, czy też użytkownik ma być pytany (wybierz opcję Pytaj z menu rozwijanego) o Konfigurację ochrony sieci i przypisywanie profilu ręcznie za każdym razem, gdy zostanie wykryte nowe połączenie sieciowe.

Możesz również ręcznie przypisać określony profil połączenia sieciowego w głównym oknie programu > Konfiguracja > Ochrona sieci > Połączenia sieciowe. Najedź kursorem na określone połączenie sieciowe i kliknij ikonę menu three_dots_menu > Edytuj, aby otworzyć okno Konfiguruj ochronę sieci i wybrać profil.

Profile połączeń sieciowych — kliknij Edytuj, aby dodać lub edytować profile połączeń sieciowych.

Następujące profile są wstępnie zdefiniowane i nie można ich edytować/usuwać:

Prywatne — w przypadku sieci zaufanej (sieci domowej lub biurowej). Komputer i udostępnione pliki przechowywane na komputerze są widoczne dla innych użytkowników sieci, a zasoby systemowe są dostępne dla innych użytkowników w sieci (dostęp do udostępnionych plików i drukarek jest włączony, komunikacja przychodząca RPC jest włączona i dostępne jest udostępnianie pulpitu zdalnego). Zalecamy używanie tego ustawienia podczas uzyskiwania dostępu do bezpiecznej sieci lokalnej. Ten profil jest automatycznie przypisywany do połączenia sieciowego, jeśli jest skonfigurowany jako Domena lub Sieć prywatna w Windows.

Publiczna — w przypadku sieci niezaufanej (sieci publicznej). Pliki i foldery w systemie nie są udostępniane innym użytkownikom w sieci ani nie są widoczne, a udostępnianie zasobów systemowych jest dezaktywowane. Zalecamy używanie tego ustawienia podczas uzyskiwania dostępu do sieci bezprzewodowych. Ten profil jest automatycznie przypisywany do każdego połączenia sieciowego, które nie jest skonfigurowane jako Domena lub Sieć prywatna w Windows.

Gdy połączenie sieciowe zostanie przełączone na inny profil, pojawi się powiadomienie w prawym dolnym rogu ekranu.